Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 8. stav 1. tačka 1), člana 23. stav 1. i člana 109, a u vezi sa članom 131. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", broj 44/10), člana 12. stav 1. tačka 1) i člana 16. tačka 4. Statuta Republičke agencije za elektronske komunikacije ("Službeni glasnik RS", broj 59/10),
Upravni odbor Republičke agencije za elektronske komunikacije, na sednici od 28. jula 2011. godine, doneo je

PRAVILNIK

O PARAMETRIMA KVALITETA JAVNO DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA I SPROVOĐENjU KONTROLE OBAVLjANjA DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 73 od 30 septembra 2011)

I. Uvodne odredbe

Sadržaj Pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju parametri kvaliteta javno dostupne govorne usluge, usluge širokopojasnog pristupa, usluge distribucije medijskog sadržaja, način obaveštavanja potrošača o ponuđenom kvalitetu usluga, minimalni kvalitet pružanja određenih usluga operatora javne komunikacione mreže, parametri kvaliteta elektronskih komunikacionih mreža, način kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, provera posebnih obaveza određenim operatorima sa značajnom tržišnom snagom, kontrola uslova propisanih dozvolama za korišćenje numeracije, pojedinačnim dozvolama za korišćenje radio-frekvencija i drugih obaveza utvrđenih Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", broj 44/10, (u daljem tekstu: Zakon) i propisima donetim na osnovu njega, kao i ovlašćenja Republičke agencije za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) u postupku kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija.

Standardi

Član 2.

Osnova za utvrđivanje parametara kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, kao i kontrolu obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija su tehnički propisi, standardi i tehničke specifikacije Evropskog instituta za telekomunikacione standarde (ETSI), Evropskog odbora za normizaciju (CEN), Evropskog odbora za elektrotehničku normizaciju (CENELEC),Internet Engineering Task Force - Request for Comments(IETF - RFC), kao i norme, odluke i preporuke Međunarodnog saveza za telekomunikacije (ITU), Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) i Evropske konferencije poštanskih i telekomunikacionih uprava (CEPT) (u daljem tekstu: međunarodni standardi), kao i odgovarajući nacionalni standardi.

II. Parametri kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga

Parametri kvaliteta javne govorne usluge u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji

Član 3.

Za pružanje javne govorne usluge u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji moraju biti ispunjeni osnovni tehnički uslovi u skladu sa međunarodnim standardima, ovim pravilnikom i odgovarajućim aktima Agencije.
Osnovni skup parametara za praćenje kvaliteta usluge iz stava 1. ovog člana je naveden u Tabeli 1, datoj u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Parametri kvaliteta javnih usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži

Član 4.

Za pružanje javnih usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži moraju biti ispunjeni osnovni tehnički uslovi u skladu sa međunarodnim standardima, ovim pravilnikom i odgovarajućim aktima Agencije.
Osnovni skup parametara za praćenje kvaliteta usluga iz stava 1. ovog člana je naveden u Tabeli 2, datoj u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Parametri kvaliteta javne govorne usluge koja se pruža korišćenjem Interneta

Član 5.

Za pružanje javne govorne usluge koja se pruža korišćenjem Interneta moraju biti ispunjeni osnovni tehnički uslovi u skladu sa međunarodnim standardima, ovim pravilnikom i odgovarajućim aktima Agencije.
Osnovni skup parametara za praćenje kvaliteta usluge iz stava 1. ovog člana je naveden u Tabeli 3, datoj u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Parametri kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa

Član 6.

Za pružanje usluge širokopojasnog pristupa moraju biti ispunjeni osnovni tehnički uslovi u skladu sa međunarodnim standardima, ovim pravilnikom i odgovarajućim aktima Agencije.
Osnovni skup parametara za praćenje kvaliteta usluge iz stava 1. ovog člana je naveden u Tabeli 4, datoj u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Parametri kvaliteta usluge prenosa medijskih sadržaja

Član 7.

Za pružanje usluge prenosa medijskih sadržaja moraju biti ispunjeni osnovni tehnički uslovi u skladu sa međunarodnim standardima, ovim pravilnikom i odgovarajućim aktima Agencije.
Osnovni skup parametara za praćenje kvaliteta usluge iz stava 1. ovog člana, i to za analognu televiziju, digitalnu televiziju i IPTV, naveden je u Tabeli 5, datoj u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Način obaveštavanja potrošača

Član 8.

Kvalitet usluge koji se nudi potrošaču mora biti jasno i nedvosmisleno određen, unapred poznat i učinjen javno dostupnim na pogodan način. Ponuda mora biti objavljena na svim prodajnim mestima operatora i Internet stranici ili info kanalu, u zavisnosti od vrste usluge, a operator može objaviti svoju ponudu i na drugi način (putem sredstava javnog informisanja, slanjem propagandnog materijala i sl.).
Operator je dužan da parametre kvaliteta pružanja usluga utvrđene ovim pravilnikom na odgovarajući način objavi na svojim prodajnim mestima i Internet stranici ili info kanalu, u zavisnosti od vrste usluge koju pruža, Operator je dužan da u opštim uslovima za pružanje usluga navede na koji se način korisnici mogu informisati o parametrima kvaliteta.
Podatke o minimalnom nivou kvaliteta pružanja usluga, operator je dužan da navede u ugovoru koji zaključuje sa korisnikom.
Ugovorom između operatora i korisnika se definiše na koji način će korisnik biti upoznat sa izmenom kvaliteta i uslova pružanja usluge, kao i gde se može informisati o ovim izmenama (Internet stranica operatora, info kanal ili obaveštenje uz račun). Operator je dužan da najmanje mesec dana unapred obavesti potrošače o predstojećoj izmeni kvaliteta i uslova pružanja usluge.
Operator je odgovoran za ažurno, tačno i adekvatno obaveštavanje potrošača.
Operator je dužan da vrši proveru kvaliteta pružanja usluga, najmanje jednom godišnje, kao i da rezultate tih merenja dostavlja Agenciji, na obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo (Izveštaj 1, Izveštaj 2, Izveštaj 3, Izveštaj 4, Izveštaj 5. u Prilogu 1.)
Izveštaji iz prethodnog stava dostavljaju se u dva primerka, jedan u pisanoj i jedan u odgovarajućoj elektronskoj formi.
Agencija vodi bazu podataka o kvalitetu javnih komunikacionih mreža i usluga i te podatke objavljuje na svojoj Internet stranici.

Minimalni kvalitet usluga

Član 9.

Minimalne vrednosti parametara kvaliteta usluga iz čl. 3, 4, 5, 6. i 7. ovog pravilnika, koji su u obavezi da ispune