Traženo: reciprocitet

Ukupno nađeno: 319 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 283 pronadjena primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima pod kojima se izdaje odobrenje stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom (RS)

Reciprocitet

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o snabdevanju i uzajamnim uslugama (RB-01) između Ministarstva odbrane Republike Srbije u ime Vlade Republike Srbije i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država (mp)

Ovaj sporazum se sklapa u svrhu uspostavljanja osnovnih odredbi, uslova i procedura, kako bi se olakšalo recipročno obezbeđivanje logističke podrške, zaliha i usluga, na način na koji se to definiše ovim sporazumom.

Zakon o azilu (RS)

Oslobođenje od reciprociteta

Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi (RS)

Kada je sa drugom državom ugovoreno da se umesto takse za vizu naplaćuju troškovi za posebne usluge (,,manipulativni troškovi") primenjuje se taj ugovor, a ako plaćanje manipulativnih troškova nije ugovoreno, primeniće se princip reciprociteta .

Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge (RS)

Ako za istu vrstu usluga strani korespondent naplaćuje iznos naknade različit od naknade utvrđene u Tarifi, Narodna banka Srbije primeniće princip reciprociteta .

Pravilnik o uslovima pod kojima se izdaje odobrenje stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom (RS)

Podnosilac zahteva podnosi i drugu dokumentaciju koju Direktorat može da zahteva kao rezultat primene recipročnih mera iz člana 14. ovog pravilnika.

Ako država operatera, u postupku razmatranja zahteva za izdavanje odobrenja avio-prevoziocima registrovanim u Republici Srbiji, postavlja uslove ili ograničenja koji su stroži od uslova predviđenih ovim pravilnikom, Direktorat može da primeni recipročne mere u postupku razmatranja zahteva za izdavanje odobrenja avio-prevozilaca registrovanih u toj državi operatera.

Izuzetno, saobraćajna prava čije korišćenje nije uređeno potvrđenim međunarodnim ugovorom mogu se odobriti pod uslovom reciprociteta , ako država operatera odobrava korišćenje istih saobraćajnih prava na svojoj teritoriji avio-prevoziocima registrovanim u Republici Srbiji.

Zakon o prekršajima (RS)

Prekršajni postupak neće se voditi niti će se izricati prekršajna sankcija protiv lica koja uživaju diplomatski imunitet, u slučaju postojanja reciprociteta .

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

471222 Zdravstvena zaštita po principu reciprociteta

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (RS)

Fond isplaćuje penziju, odnosno novčanu naknadu korisniku prava koji ima prebivalište u inostranstvu, u skladu sa međunarodnim ugovorom, odnosno pod uslovom reciprociteta .

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (RS)

- kod tekućih poslova - jedinstvena carinska isprava, faktura, profaktura, ugovor, potvrda o reciprocitetu ili drugi dokument relevantan za identifikaciju obaveze;

Zakon o reviziji (RS)

Licenca iz stava 1. ovog člana može, pod uslovima reciprociteta , biti izdata revizoru treće zemlje koji ima važeću ispravu nadležnog organa treće zemlje za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2)-5) ovog člana.

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (RS)

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi, način i postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava i lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica, pod uslovom reciprociteta , službene potrebe međunarodnih organizacija i lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 31 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Između Kraljevine Belgije i Republike Srbije postoji reciprocitet u pogledu oslobađanja od plaćanja parničnih troškova, te je zahtev tuženog za obezbeđenje parničnih troškova, u postupku koji je pokrenut po tužbi pravnog lica čije je sedište u Kraljevini Belgiji, neosnovan.

...

Princip reciprociteta podrazumeva recipročno postupanje u ostvarivanju prava zaštite imovine fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima država sukcesora.

...

Između Republike Austrije i Republike Srbije ne postoji niti faktički reciprocitet u pogledu priznanja i izvršenja sudskih odluka, niti diplomatski reciprocitet , s obzirom na to da zaključeni bilateralni ugovori ne regulišu priznanje strane sudske odluke u građanskim i trgovinskim stvarima, osim odluka o izdržavanju.

...

Aneks G Sporazuma o pitanjima sukcesije se primenjuje na pitanja imovine delova preduzeća u Republici Srbiji koja imaju sedište na teritorijama država sukcesora bivše SFRJ, pod uslovima postojanja faktičkog reciprociteta .

...

Potpisivanjem odnosno ratifikacijom multilateralne ili bilateralne Konvencije o uslovima priznanja arbitažnih odluka, države potpisnice uspostavljaju diplomatski reciprocitet u međusobnom priznanju arbitražnih odluka.

...

Od stupanja na snagu Zakona o arbitraži, reciprocitet nije zakonski uslov za priznanje i izvršenje strane arbitražne odluke.

...

OD 1992. GODINE KADA SE REPUBLIKA HRVATSKA ODVOJILA KAO SAMOSTALNA DRŽAVA NE TEKU ROKOVI ZA ODRŽAJ U POGLEDU STICANjA PRAVA SVOJINE STRANOG FIZIČKOG LICA NA POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU, JER IZMEU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE HRVATSKE NE POSTOJI ZAKONSKI RECIPROCITET U POGLEDU STICANjA PRAVA SVOJINE NA POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU.

...

Reciprocitet u priznanju odluka domaćih sudova koji je uslov za priznanje strane odluke mora biti faktički, a ne diplomatski.

...

Ocena složenosti postupka priznanja stranih sudskih odluka, radi utvrđenja reciprociteta vrši se na osnovu dužine trajanja postupka, inicijalnog akta kojim se pokreće, troškova postupka i neophodnim procesnim radnjama.

...

Princip deljivog reciprociteta koji u Republici Srbiji važi kao uslov za priznanje strane sudske odluke, podrazumeva da se u zemlji porekla odluke čije se priznanje traži, priznaju upravo one vrste domaćih sudskih odluka, čije se priznanje traži i u našoj zemlji.

...

Za utvrđivanje reciprociteta sa Sjedinjenim Američkim Državama, neophodno je, imajući u vidu veći broj federalnih država sa različitim pravnim sistemima, utvrditi faktički reciprocitet kod priznanja u odnosu na konkretnu federalnu državu u kojoj je doneta sudska odluka čije se priznanje traži.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Na isporuku vode, električne energije i usluga telefona za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici, ne obračunava se i ne plaća PDV pod uslovom reciprociteta , a na osnovu potvrde nadležnog ministarstva, kao i pod uslovom da isporučilac ovih dobara i usluga poseduje overenu kopiju službenog naloga za nabavku navedenih dobara i usluga bez PDV popunjenog, potpisanog, overenog i izdatog od strane ovlašćenog lica nosioca prava

...

Izvršni sud nije nadležan da raspravlja spor o činjenicama vezanim za prigovor neispunjenja recipročne obaveze poverioca prema dužniku, niti će zbog tog spora uputiti dužnika na parnicu, nego će izvršenje obustaviti i ukinuti sprovedene radnje ako poverilac o ispunjenju svoje obaveze nema dokaze predviđene odredbama Zakona o izvršnom postupku.

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-908/2010-04 (_)

Da li obveznik PDV - Društvo za iznajmljivanje nekretnina "Dipos" d.o.o. ima pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada zaključi ugovor o zakupu stambenog objekta sa licem koje će taj objekat koristiti za stambene potrebe (pri čemu se ne radi o licu iz čl. 24. st. 1. tač. 16) Zakona o PDV)?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2660/2009-04 (_)

a) Poreski tretman prometa usluga koji vrši obveznik PDV -"Dipos" d.o.o. na osnovu ovlašćenja predviđenih Ugovorom o davanju na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije namenjenih za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, diplomatskih i drugih stranih predstavnika, trgovinskih i drugih predstavništava i predstavnika u Republici Srbiji, zaključenim između Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i Društva za iznajmljivanje nekretnina

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 434-02-78/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga, kao i uvoza dobara, namenjenih izgradnji zgrade ambasade u Republici Srbiji