povreda intelektualne svojinu
povreda autorskog prava
povreda prava na dizajn
povreda telesna
povreda teška
povreda laka
povreda krivičnog zakona delo za
povreda intelektualne svojine
povreda časti