Traženo: povreda prava na dizajn

Ukupno nađeno: 37 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 36 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna (RS)

Zaštita u slučaju povrede prava na industrijski dizajn

Povreda prava na industrijski dizajn

Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici (RS)

2) piratizovana roba, kojom se smatra roba koja je izrađena ili sadrži kopije izrađene bez odobrenja nosioca autorskog prava ili srodnih prava ili prava na dizajn ili bez odobrenja lica koje je ovlastio nosilac prava , bez obzira jesu li navedena prava registrovana, ako se izradom tih kopija povređuje autorsko pravo ili srodna prava ili pravo na dizajn ,

Ako je roba za koju se sumnja da se njome povređuje pravo na dizajn , patent ili mali patent, sertifikat o dodatnoj zaštiti ili pravo na zaštitu biljne sorte, privremeno zadržana, deklarant, vlasnik, uvoznik, držalac ili primalac robe mogu, uz polaganje obezbeđenja, da zahtevaju puštanje robe ili okončanje zadržavanja robe, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna (RS)

Oglašavanje ništavim registrovanog industrijskog dizajna nema dejstvo na sudske odluke u vezi sa utvrđivanjem povrede prava koje su u momentu donošenja tog rešenja bile pravnosnažne, kao i na zaključene ugovore o prenosu prava , odnosno ustupanju licence, ako su i u meri u kojoj su ti ugovori izvršeni, pod uslovom da je tužilac, odnosno nosilac prava na industrijski dizajn savestan.

U slučaju povrede prava na industrijski dizajn ili prava iz prijave, tužilac može tužbom da zahteva:

Lice koje povredi pravo na industrijski dizajn odgovara za štetu po opštim pravilima o naknadi štete.

Ako je povreda prava na industrijski dizajn učinjena namerno, tužilac može od tuženog, umesto naknade imovinske štete, da zahteva naknadu do trostrukog iznosa uobičajene licencne naknade koju bi primio za korišćenje dizajna .

Povredom prava na industrijski dizajn smatra se svako neovlašćeno iskorišćavanje registrovanog industrijskog dizajna u smislu člana 39. ovog zakona i neovlašćeno objavljivanje predmeta prijave.

Povredom prava na industrijski dizajn smatra se i podražavanje zaštićenog industrijskog dizajna .

Prilikom utvrđivanja da li postoji povreda prava na industrijski dizajn , sud naročito vodi računa o odredbama čl. 8, 9. i 41. ovog zakona.

Tužbu zbog povrede prava na industrijski dizajn iz člana 62. ovog zakona mogu da podnesu podnosilac prijave, nosilac prava na industrijski dizajn i sticalac isključive licence.

Tužba zbog povrede prava na industrijski dizajn može da se podnese u roku od tri godine od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca, a najdocnije u roku od pet godina od dana kada je povreda prvi put učinjena.

Na zahtev lica koje učini verovatnim da je njegov zaštićeni industrijski dizajn ili pravo iz prijave povređeno , ili da će biti povređeno , sud može da odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojim se vrši povreda , sredstava za proizvodnju tih predmeta, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima se vrši ili bi se mogla izvršiti povreda .

Na zahtev lica koje učini verovatnim da je njegov zaštićeni industrijski dizajn ili pravo iz prijave povređeno , odnosno da može doći do povrede tog prava , ili da postoji opasnost od nastanka neotklonjive štete, kao i da postoji opravdana sumnja da će dokazi o tome biti uništeni ili da će ih kasnije biti nemoguće pribaviti, sud može pristupiti obezbeđenju dokaza bez prethodnog obaveštavanja ili saslušanja lica od koga se dokazi prikupljaju.

Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje na način iz člana 63. ovog zakona povredi pravo na industrijski dizajn , odnosno pravo iz prijave.

Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara preduzetnik, ako povredi pravo na industrijski dizajn ili pravo iz prijave na način iz člana 63. ovog zakona.

Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine (RS)

... povređuju prava intelektualne svojine jeste naročito: (1) piratski primerak autorskog dela ili predmeta srodnog prava , uključujući i računarske programe; (2) roba sa krivotvorenim žigom; (3) roba sa krivotvorenim dizajnom ; (4) roba kojom se povređuje patent ili mali patent; (5) roba kojom se povređuje pravo na ... na ... prava ...

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga (RS)

povređuju prava intelektualne svojine" koja obuhvata naročito, ali ne i isključivo, piratizovana autorska dela, robu sa krivotvorenim žigom, robu kojom se povređuju prava na dizajn , robu kojom se povređuju prava iz patenta, kao i robu koja je prevashodno projektovana, napravljena, ili prepravljena sa ciljem da omogući zaobilaženje tehnološke mere, uređaja ili sastavnog dela čija je svrha da spreči ili ograniči radnje u odnosu na ... prava ...

4) "Robe kojom se povređuju prava na dizajn " koja je roba izrađena bez ovlašćenja nosioca prava , koja sadrži dizajn istovetan sa dizajnom registrovanim u odnosu na takvu robu, ili dizajn koji se po suštinskim odlikama ne može razlikovati od registrovanog dizajna ;

Zakon o pravnoj zaštiti dizajna (SCG)

Oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na dizajn , odnosno međunarodnog registrovanja, nema dejstvo na sudske odluke u vezi sa utvrđivanjem povrede prava koje su u momentu donošenja tog rešenja bile pravnosnažne, kao i na zaključene ugovore o prenosu prava , odnosno ustupanju licence, ako su i u meri u kojoj su ti ugovori izvršeni, pod uslovom da je tužilac, odnosno nosilac prava na dizajn savestan.

U slučaju povrede prava na dizajn ili prava iz prijave, tužilac može tužbom da zahteva:

Lice koje povredi pravo na dizajn odgovara za štetu po opštim pravilima o naknadi štete.

Ako je povreda prava na dizajn učinjena namerno, tužilac može od tuženog, umesto naknade imovinske štete, da zahteva naknadu do trostrukog iznosa uobičajene licencne naknade koju bi primio za korišćenje dizajna .

Povredom prava na dizajn smatra se svako neovlašćeno iskorišćavanje zaštićenog dizajna u smislu člana 38. ovog zakona i neovlašćeno objavljivanje predmeta prijave.

Povredom prava na dizajn smatra se i podražavanje zaštićenog dizajna .

Prilikom utvrđivanja da li postoji povreda prava na dizajn , sud naročito vodi računa o odredbama čl. 8, 9. i 40. ovog zakona.

Tužbu zbog povrede prava na dizajn iz člana 56. ovog zakona mogu da podnesu podnosilac prijave, nosilac prava na dizajn i sticalac isključive licence.

Postupak po tužbi zbog povrede prava iz prijave sud će prekinuti do odluke nadležnog organa o priznanju prava na dizajn .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Za određivanje privremene mere radi zaštite prava na industrijski dizajn neophodan je uslov verovatnost povrede prava , a šta predstavlja povredu proizlazi iz zakonske odredbe o sadržini prava njenog nosioca.