Traženo: povreda časti

Ukupno nađeno: 154 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 86 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

<lat>IV</lat>. POSEBNO O NAKNADI MATERIJALNE ŠTETE U SLUČAJU POVREDE ČASTI I ŠIRENjA NEISTINITIH NAVODA

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

5) organizuje sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede ;

Statut Privredne komore Srbije (RS)

Sud časti obrazuje se pri Komori, kao nezavisan i samostalan organ, koji utvrđuje odgovornost i izriče mere zbog povrede poslovnog morala i dobrih poslovnih obijača, u skladu sa Zakonom o privrednim komorama.

Sud časti odlučuje u postupku protiv preduzeća, preduzetnika i drugih članova Komore, zbog povreda dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala učinjenih u međusobnih poslovnim odnosima i u spoljnotrgovinskom poslovanju i povreda kojima se narušava jedinstvo tržišta ili se sprovode monopolističke radnje na tom tržištu.

Sud časti odlučuje i zbog povreda odredaba ovog statuta, kodeksa poslovnog morala i drugih akata, odluka i zaključaka organa Komore sa obaveznom snagom.

Sud časti može izreći sledeće mere zbog povrede poslovnog morala i dobrih poslovnih običaja:

Kodeks korporativnog upravljanja (RS)

3) Društva u kojima je država član ne smeju biti izuzeta od opšte primene pravnih propisa. U tom smislu, strana koja smatra da joj je neko pravo povređeno od strane države kao člana ili društva u kojem je država član, mora biti u mogućnosti da zatraži sudsku zaštitu i da u tom postupku bude tretirana na pravedan i fer način.

Kodeks profesionalne etike advokata (RS)

15.3. Opštepoznate, javno objavljene ili u javne knjige zavedene činjenice, advokat čuva kao tajnu ako je klijent to od njega posebno zahtevao, ili ako iznošenje ili pronošenje ovih činjenica može da povredi ugled, čast , privatnost ili druge interese klijenta, njegovih srodnika ili naslednika.

Statut Lekarske komore Srbije (RS)

ovlašćenja, način obavljanja poslova Komore, sastav, način i postupak izbora i nadležnost organa Komore, broj članova u organima Komore, način izbora i opoziva članova u organima Komore, organ Komore koji imenuje posrednika, postupak posredovanja; organ Komore koji obrazuje sudove časti , sastav sudova časti , uslov i načini izbora i razrešenja sudija, nadležnost sudova časti , lakše i teže povrede profesionalnih dužnosti i ugleda člana Komore, postupak pre sudom časti ...

Član Komore disciplinski odgovara pred Sudom časti ako činjenjem ili nečinjenjem izvrši povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore.

Za povrede profesionalne dužnosti ili ugleda člana komore iz člana 47. ovog statuta sud časti može izreći jednu od sledećih disciplinskih mera:

Pravilima o radu Sudova časti (u daljem tekstu: Pravila) utvrđuje se organizacija, način rada, nadležnost, tok postupka pred Sudovima časti prvog i drugog stepena Lekarske komore Srbije (u daljem tekstu: Komora), mere koje se izriču za disciplinske povrede utvrđene Zakonom o komorama zdravstvenih radnika i Statutom Lekarske komore Srbije, kao i pravni lekovi.

Sud časti iz člana 193. Statuta utvrđuje povredu profesionalne dužnosti i/ili ugleda člana Komore, na osnovu sprovedenog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti člana Lekarske komore Srbije.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 64 pronadjena primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kod odmeravanja naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda od značaja su okolnosti o načinu povređivanja , da su štetnici pravnosnažno osuđeni što su tukli oštećenog i da se događaj zbio pred većim brojem ljudi.

...

Ukinuto rešenje o udaljenju sa rada nije osnov za naknadu štete zbog povrede časti i ugleda kada je u disciplinskom postupku utvrđena odgovornost zaposlenog za povredu radne obaveze, a taj postupak nije vođen zlonamerno i šikanozno u cilju povrede ugleda i časti zaposlenog.

...

Jedinstveni vid štete za duševne bolove zbog neopravdane osude, odnosno neosnovanog lišenja slobode, vezuje se samo za duševne bolove nastale zbog povrede prava slobode i zbog povrede časti i ugleda, dok se za ostale vidove nematerijalne štete koje je oštećeno lice trpelo zbog neosnovanog lišenja slobode, dosuđuje posebna naknada za svaki vid ove štete.

...

Zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede ugleda i časti i pretrpljenog straha na radu zaposleni ima pravo na naknadu štete od strane poslodavca.

...

Naknada štete zbog povrede prava na privatnost može ostvariti nezavisno od naknade štete za povredu časti i ugleda.

...

Postoji pretpostavka nevinosti određenog lica u odsustvu osuđujuće krivične presude, pa ono ima pravo na naknadu štete zbog povrede ugleda, časti i povrede prava ličnosti kada se u tekstu objavljenom u dnevnim novinama ono označi kao učinilac krivičnih dela pripadnika kriminalne grupe.

...

Fizičko lice čije ime i fotografija su uz tekst objavljeni u dnevnom listu, nema pravo na naknadu štete od osnivača javnog glasnika zbog povrede ugleda i časti , iznošenjem neistinite ili nepotpune informacije u javnom glasilu, u smislu čl. 200 st. 1 ZOO u vezi sa čl. 79 i 80 Zakona o javnom informisanju, ako je neistinita ili nepotpuna informacija verno preneta iz dokumenta nadležnog državnog organa.

...

Kada javno glasilo objavi verodostojnu i potpunu informaciju o pokretanju krivičnog postupka protiv tužioca, a objavljivanjem informacije nije povređena pretpostavka nevinosti, tužilac nema pravo na naknadu štete zbog povrede časti i ugleda, kao i na objavljivanje presude o dosuđenoj šteti u javnom glasilu, na osnovu čl. 79. i 80. Zakona o javnom informisanju.

...

Za postojanje prava na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog povrede časti i ugleda nije dovoljno samo postojanje nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u postupanju organa tužene Republike Srbije, već je neophodno da je takvo postupanje u uzročno-posledičnoj vezi sa štetom koju je tužilja pretrpela kao posledicu povrede časti i ugleda.

...

Za suđenje u sporu radi naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti iznošenjem neistinitih tvrdnji u tekstu objavljenom u magazinu, a odgovornost tuženog ne temelji se na objavljivanju informacije, već se njegova odgovornost za prouzrokovanu štetu ceni u smislu odredaba ZOO, stvarno je nadležan osnovni sud.

...

posledica kod krivičnog dela klevete sastoji se u apstraktnoj opasnosti da čast i ugled nekog lica budu povređeni , te je za postojanje ovog dela dovoljno da je usled iznošenja ili pronošenja neistine postojala mogućnost povrede časti i ugleda.

...

Štetnici koji su odvojenim i samostalnim radnjama prouzrokovali i zajednički doprineli celokupnoj nematerijalnoj šteti u vidu duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda odgovaraju solidarno.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Obzirom da tužilac radi na odgovornom mestu u preduzeću, tim klevetama mu je naneta povreda časti i ugleda, te je tužilac u dužem vremenskom periodu trpeo duševne bolove i patnje. Stoga, tužilac, na osnovu čl. 199. i 200. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93), podnosi ovu tužbu tom sudu i predlaže da sud, nakon sprovedene rasprave, donese

...

Pored materijalne, pretrpeo sam i nematerijalnu štetu zbog povrede časti i ugleda i duševnih bolova koje sam zbog toga trpeo, a trpim ih i dalje. Nematerijalnu štetu koju sam pretrpeo procenjujem na iznos od dinara. Ukupna šteta koju sam pretrpeo, materijalna i nematerijalna iznosi dinara.

- na ime nematerijalne štete: za povredu časti i ugleda, kao i za pretrpljene duševne bolove iznos od dinara, sa zateznom zakonskom kamatom od dana utuženja, do isplate, a sve u roku od 15 dana od prijema presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.