Traženo: posredovanje stan

Ukupno nađeno: 94 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 82 pronadjena primera ovde je prikazano 18 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (RS)

Posrednik obavlja posredovanje u odgovarajućem poslovnom prostoru sa odgovarajućom opremom, koji ispunjavaju minimalne tehničke uslove i koji su funkcionalno izdvojeni od stambenog prostora.

Zakon o javnoj svojini (RS)

Izuzetno od stava 1. ovog člana, nepokretnostima koje koriste državni organi i organizacije, organi i organizacije autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u smislu ovog zakona, smatraju se i nepokretnosti u javnoj svojini koje neposredno ne služe izvršavanju nadležnosti tih organa i organizacija, već za ostvarivanje prihoda putem davanja u zakup, odnosno na korišćenje (tzv. komercijalne nepokretnosti - poslovni prostor, stanovi , garaže, garažna mesta i dr.).

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite (RS)

5) posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, uključujući po potrebi: posredovanje u popravci vodovodnih, električnih i drugih instalacija, stolarije, uređaja za domaćinstvo, krečenje stana i druge usluge;

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (RS)

Upravljač puta je obavezan da saobraćajni znak koji označava naselje, postavi na putu u neposrednoj blizini mesta gde postoje izgrađeni redovi, odnosno grupe stambenih ili poslovnih objekata, na mestu gde je očekivano veće prisustvo pešaka koji ostvaruju potrebe u tom naselju.

Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje (RS)

Pod hitnim intervencijama smatraju se radovi na održavanju stambene zgrade kojima se otklanja neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi ili za okolinu i izvode se bez odlaganja.

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (RS)

delatnost, pranje i peglanje rublja, hemijsko čišćenje i bojenje, pedikirsko-manikirske i kozmetičarske usluge, fotografi sa stalnim poslovnim mestom, video klubovi, voskari, trgovinska delatnost koja se obavlja izvan poslovnih prostorija (na tezgama i sličnim objektima koji se koriste na pijacama, ulicama, trgovima i drugim javnim površinama), astrolozi, agencije za posredovanje kod sklapanja braka, usluge reklame i propagande, delatnost ribolova, delatnost čišćenja stanova , stambenih ...

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i stambenih (RS)

porodične kuće sa jednom porodicom i udvojene stambene objekte dodatno važi da se interfejs spoljašnje mreže za pristup i interfejs mreže za radiodifuzne usluge, mogu nalaziti u pristupnom prostoru kuće, pri čemu u slučaju dvojnog stambenog prostora jedan pristupni prostor kuće opslužuje obe kuće u sastavu objekta. Uvod vodova spoljašnje mreže za pristup i antenskih vodova, u kuću ili objekat, izvodi se kao zaseban prostor sa dovodom do pristupnog prostora kuće ili neposrednim završetkom

(2) u zavisnosti od vrste zgrade i arhitektonsko-građevinskog rešenja zgrade, prostorija operatora može sadržati neposredni završetak uvoda u zgradu, interfejs spoljašnje pristupne mreže, funkcije pristupnog prostora stana ili kuće, razdelnik zgrade ili blokova zgrada, međusobno podeljene odeljene prostorije operatora, kao i funkcije sobe za opremu;

(2) u slučaju porodične kuće sa jednom porodicom i dvojnog stambenog objekta može sadržati neposredne završetke uvoda vodova spoljašnje mreže za pristup i antenskih vodova u kuću ili objekat, a u porodičnoj kući sa jednom porodicom može se združiti i sa primarnim razdelnikom prostora; ako se za pristupne vodove koristi zaštita od atmosferskih pražnjenja ili prenapona, ista bi trebalo da se nalazi u pristupnom prostoru stana ,

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (RS)

Zaposleno lice koje u mestu vršenja službene dužnosti ima stan ili porodičnu stambenu zgradu u svojini ili član njegovog porodičnog domaćinstva, ne može dobiti službeni stan , osim ako je korišćenje službenog stana vezano neposredno za objekat u kome se obavlja službena dužnost i zahteva njegovo stalno prisustvo.

Ugovor o korišćenju službenog stana prestaje da važi i ako korisnik službenog stana ili član njegovog porodičnog domaćinstva, za vreme korišćenja službenog stana stekne u svojinu stan ili porodičnu stambenu zgradu ili dobije stan u zakup u skladu sa ovom uredbom u mestu iz člana 2. stav 2. ove uredbe gde vrši službenu dužnost, osim ako je korišćenje službenog stana vezano neposredno za objekat i zahteva njegovo stalno prisustvo u vršenju službene dužnosti.

Zakon o vanrednim situacijama (RS)

26) lična, uzajamna i kolektivna zaštita je najmasovniji oblik pripremanja i organizovanog učešća građana u zaštiti i spasavanju koja obuhvata mere i postupke njihove neposredne zaštite i spasavanje u poslovnim i stambenim zgradama, drugim objektima i mestima gde žive i rade;

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (RS)

Svi stambeni prostori stana moraju biti neposredno prirodno osvetljeni kroz fasadne otvore.

Maksimalna dubina jednostrano osvetljenog prostora stana , bilo da je neposredno osvetljen, ili sadrži i posredno osvetljene prostore, ne može iznositi više od tri svetle visine prostora koji je neposredno osvetljen.

Stambeni prostori stana provetravaju se neposredno , prirodnim putem, kroz fasadne, odnosno krovne otvore.

Kod stambenih zgrada gde se poklapaju regulaciona i građevinska linija, najmanje odstojanje gornje ivice prozorskog parapeta od nivoa okolnog terena u prizemnim stanovima koji se nalaze u neposrednoj blizini javne komunikacije iznosi 180 cm.

Odvođenje sanitarnih otpadnih i fekalnih voda iz stana , odnosno stambene zgrade, kao i odvođenje atmosferskih voda sa krovnih površina, terasa, lođa, balkona zgrade i dvorišnih površina neposredno oko zgrade, mora biti obezbeđeno sistemom fekalne i atmosferske kanalizacione mreže.

Zakon o održavanju stambenih zgrada (RS)

Radovi na održavanju stambene zgrade kojima se otklanja neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi ili za okolinu (požar, poplava, intervencije na elektroinstalaciji, zaglavljenje u liftu i sl.) jesu radovi hitnih intervencija u smislu ovog zakona i izvode se bez odlaganja.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... stambenoj zgradi u kojoj tuženi imaju svoje etažne stanove ... neposrednoj ...

...

Opština ima neposredni pravni interes da tužbom traži poništenje braka, koji nije zaključen u cilju zajednice života bračnih drugova, već samo da jedan od njih reši svoje stambeno pitanje preko drugog bračnog druga, koji je nosilac stanarskog prava na stanu čiji je davalac na korišćenje ta opština.

...

Organizovanje prostitucije preko agencije za poslovnu pratnju (iznajmljivanje stanova za te svrhe, angažovao lica koja se se javljaju na telefon, vozača i više ženskih lica za vršenje prostitucije) je posredovanje u vršenju prostitucije.

...

Ako organizacija kojoj je dodeljen na raspodelu stan solidarnosti, nema poseban pravilnik o raspodeli stanova solidarnosti niti u Pravilniku o stambenim odnosima postoje odredbe o raspodeli stanova solidarnosti sa posebnim kriterijumima i merilima, ona neposredno primenjuje Pravilnik organizacije koja obezbeđuje te stanove

...

Lice koje oglasom nudi usluge "Agencije za poslovnu pratnju" a koji sa zainteresovanim ugovara cenu za seksualni odnos i u stanove im dovodio žene od kojih je unapred uzima novac te ih dogovoreno vreme sačekivao i vraćao ih, izvršilo je Posredovanja u vršenju prostitucije

...

Državinsku zaštitu uživa lice koje neposredno vrši faktičku vlast na stvari ( neposredna državina) ali i lice koje faktičku vlast vrši preko drugog lica, kome je po osnovu plodouživanja, ugovora o korišćenju stana , zakupa, čuvanja, postuge ili drugog pravnog posla dalo stvar u neposrednu državinu ( posredna državina).

...

Tuženi koji je došao u stan 1996 neposredno pred smrt nosioca stanarskog ima pravo da nastavi da koristi ovaj stan , ako je do smrti svoje majke 1992. godine neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu, sa njom bez obzira što ona nikada nije pokretala postupak da sama bude određena za nosioca stanarskog prava na spornom stanu

...

Ako nosilac stanarskog prava nije ovlašćen da stan , ustupi trećem licu, onda takvim ustupanjem nosilac ostaje ( posredni ) posednik

...

Iz činjenice da su stanovi tužilje i tužene predstavljali svojevremeno jedinstvenu građevinsku celinu, ne proizilazi neposredno i činjenica da su u pitanju sustanarski stanovi

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-816/2009-04 (_)

Poreski tretman prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu ili ekonomski deljivim celinama u okviru tog objekta od strane investitora - stambene zadruge, koji je obveznik PDV, građevinskom preduzeću koje finansira izgradnju građevinskog objekta, na osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1388/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga davanja u zakup nepokretnosti - stana namenjenog obavljanju poslovne aktivnosti zakupca, koji strano lice tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, pruža predstavništvu drugog stranog lica, na teritoriji Republike Srbije, pri čemu pružalac usluge nije odredio poreskog punomoćnika