hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: posredovanje poslovni prostor

Ukupno nađeno: 30 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 23 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (RS)

Posrednik obavlja posredovanje u odgovarajućem poslovnom prostoru sa odgovarajućom opremom, koji ispunjavaju minimalne tehničke uslove i koji su funkcionalno izdvojeni od stambenog prostora .

Posrednik je dužan da prilikom oglašavanja u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti koji su predmet posredovanja , u sredstvima javnog informisanja, u svom poslovnom prostoru ili na drugim mestima gde je dozvoljeno oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti, pored podataka o svom poslovnom imenu i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika , oglasi podatke o ceni, lokaciji, površini i strukturi nepokretnosti.

Posrednik je obavezan da u svom poslovnom prostoru na vidnom mestu istakne svoje opšte uslove poslovanja, koji su sastavni deo ugovora o posredovanju .

Zakon o javnoj svojini (RS)

Izuzetno od stava 1. ovog člana, nepokretnostima koje koriste državni organi i organizacije, organi i organizacije autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u smislu ovog zakona, smatraju se i nepokretnosti u javnoj svojini koje neposredno ne služe izvršavanju nadležnosti tih organa i organizacija, već za ostvarivanje prihoda putem davanja u zakup, odnosno na korišćenje (tzv. komercijalne nepokretnosti - poslovni prostor , stanovi, garaže, garažna mesta i dr.).

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (RS)

... Poslovno -tehnički sekretar; organizator protokola; administrator za: posredovanje ... prostora ...

Zakon o turizmu (RS)

Poslovni prostor turističke agencije koja neposredno nudi na prodaju i prodaje turistička putovanja mora da ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i druge propisane uslove.

Turistička agencija mora da ima u svakom poslovnom prostoru , odnosno mestu poslovanja u kom neposredno nudi na prodaju i prodaje turistička putovanja jedno zaposleno lice, sa punim radnim vremenom, u svojstvu rukovodioca.

Posrednik je dužan da se evidentira u Registru turizma i da u svakom poslovnom prostoru , odnosno mestu poslovanja u kom obavlja delatnost ima istaknuto na vidnom mestu rešenje o upisu u odgovarajući registar i uverenje o evidentiranju u Registru turizma.

Pravilnik o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu (RS)

6) odgovarajući dokaz da subjekt ima zaposleno najmanje jedno lice sa punim radnim vremenom u svakom poslovnom prostoru , odnosno mestu poslovanja u kom neposredno nudi na prodaju i prodaje turistička putovanja, u svojstvu rukovodioca;

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije ugovora zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja i prodatih turističkih putovanja (RS)

Podaci za evidencije iz člana 2. ovog pravilnika redovno se dostavljaju iz poslovnog prostora , odnosno mesta poslovanja u kome se turistička putovanja neposredno nude na prodaju i prodaju, u sedište turističke agencije.

Uredba o sporazumima između učesnika na tržištu koji posluju na različitom nivou proizvodnje ili distribucije koji se izuzimaju od zabrane (RS)

2) neposrednu ili posrednu obavezu kupca da nakon prestanka sporazuma neće proizvoditi, kupovati, prodavati ili preprodavati ugovorni proizvod u periodu dužem od jedne godine, osim kada se odnosi na proizvode koji su zamenljivi sa ugovornim proizvodom, a ograničena je na poslovni prostor i zemljište na kome je kupac poslovao za vreme važenja sporazuma i neophodna je radi zaštite posebnog znanja (knonj-honj) prenetog od strane prodavca kupcu;

Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga (RS)

... komisionaru ( poslovno ime, sedište), mesto poslovanja gde se nalazi prodajni prostor komisionara za koji se vodi evidencija o prijemu robe od komitenata - fizičkih lica i opštinu u kojoj se to mesto nalazi; datum i broj dnevnog izveštaja o prijemu robe na komisionu ... komisionu ...

... komisionaru ( poslovno ime, sedište), mesto poslovanja gde se nalazi prodajni prostor komisionara ... komisionara ...

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora i opreme koje mora da ispunjava turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku (RS)

Turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku, usluge pruža u posebno organizovanom poslovnom prostoru , uređenom i opremljenom za pružanje tih usluga.

Poslovni prostor u kome se neposredno pružaju usluge putniku sadrži:

U poslovnom prostoru u kome se neposredno pružaju usluge putniku obezbeđuju se uređaji i oprema za komunikaciju i to: direktan telefon; telefaks; računar; štampač.

Turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku isključivo putem interneta poslovni prostor ne mora da opremi u skladu sa ovim pravilnikom.

Zakon o porezu na dodatu vrednost (SCG)

Kupac proizvoda, odnosno korisnik izvršene usluge dužan je da dokument iz stava 1. ovog člana sačuva neposredno po izlasku iz prodavnice ili drugog poslovnog prostora ili po napuštanju mesta gde mu je izdat i pokaže ga na zahtev ovlašćenom licu nadležnog poreskog organa.

Kupcu proizvoda ili korisniku usluge u maloprodaji izreći će se kazna za prekršaj na licu mesta u iznosu od 300,00 novih dinara ako račun ili drugi propisani dokument ovim zakonom koji mu je izdao poreski obveznik ne sačuva neposredno po izlasku iz prodavnice ili drugog poslovnog prostora ili po napuštanju mesta gde mu je izdat taj dokument i ne pokaže ga, na zahtev, ovlašćenom licu nadležnog poreskog organa (član 52. stav 4).

Pravila o zadružnoj reviziji omladinskih i studentskih zadruga (SCG)

Posredni troškovi sastoje se od zajedničkih troškova za formiranje i kontinuiran rad revizijskog saveza kao stalne, stručno osposobljene, tehničke i organizaciono sposobne zadružne organizacije ( poslovni prostor , oprema, stručni i administrativno-tehnički poslovi, vođenje registra, opšte i posebne statistike vezane za poslove revizije, praćenje izvršenja naloga, vođenje postupka po žalbama, stručna pomoć zadrugama pri otklanjanju nedostataka i sl.).

Pravila o zadružnoj reviziji Zadružnog saveza Jugoslavije (SCG)

Posredni troškovi sastoje se od zajedničkih troškova za formiranje i kontinuiran rad revizijskog saveza kao stalne, stručno osposobljene, tehnički i organizaciono sposobne zadružne organizacije ( poslovni prostor , oprema, stručni i administrativno-tehnički poslovi, vođenje registra, opšte i posebne statistike vezane za poslove revizije, praćenje izvršenja naloga, vođenje postupka po žalbama, stručna pomoć zadrugama pri otklanjanju nedostataka i sl.).

Odluka o uslovima i načinu davanja kratkoročnih kredita bankama za kreditiranje proizvodnje stanova i poslovnog prostora za tržište koji se prodaju građanima za dinare deviznog porekla (SCG)

Pod investitorom, u smislu stava 1. ove tačke, podrazumeva se pravno lice koje se bavi neposredno proizvodnjom, odnosno organizovanjem proizvodnje stanova i poslovnog prostora za tržište i koje je obezbedilo lokaciju i dozvolu za gradnju, izabralo izvođača radova i donelo odluku o prodaji stanova i poslovnog prostora za dinare deviznog porekla (u daljem tekstu: krajnji korisnik).

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Grad nema zakonsko ovlašćenje da pravilnikom predvidi slučajeve u kojima ce poslovni prostor daje u zakup neposrednom pogodbom, bez sprovedenog postupka javnog nadmetanja, ili na osnovu prikupljenih ponuda.

...

Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije po kojima se nepokretnosti u državnoj svojini pribavljaju i otuđuju javnim nadmetanjem ili na osnovu prikupljenih ponuda, kao i da davanje na korišćenje, odnosno u zakup predstavlja jedan od načina raspolaganja nepokretnostima u državnoj svojini, Sud je utvrdio da osporena odredba Pravilnika nije u saglasnosti sa zakonom, jer donosilac Pravilnika nije imao zakonsko ovlašćenje da predvidi slučajeve u kojima se poslovni prostor daje u zakup neposrednom ...

...

Skupština jedinice lokalne samouprave nije ovlašćena da svojom odlukom propisuje mogućnost davanja u zakup poslovnog prostora kojim raspolaže neposrednom pogodbom, budući da se saglasno zakonu, nepokretnosti u državnoj svojini pribavljaju i otuđuju javnim nadmetanjem ili na osnovu prikupljenih ponuda a neposredna pogodba nije zakonom predviđena kao jedan od načina raspolaganja nepokretnostima u državnoj svojini, upravo da bi se ispoštovao ustavni princip o jednakosti svih kroz slobodnu

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2532/2009-04 (_)

Utvrđivanja osnovice za obračun PDV kod prometa usluge davanja u zakup poslovnog prostora , u slučaju kada zakupodavac zakupcu vrši tzv. prefakturisanje zavisnih troškova (troškova vode, el. energije, telefona, odnošenja smeća i sl), izmena osnovice kod prometa predmetne usluge, kao i izdavanje računa za ovaj promet

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2809/2009-04 (_)

Izdavanje računa za zakup poslovnog prostora u slučaju ako se posle isteka roka na koji je zaključen ugovor o zakupu nastavi upotreba predmetnog poslovnog prostora

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1743/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluge davanja u zakup poslovnog prostora ako zakupac posle isteka roka na koji je zaključen ugovor o zakupu nastavi upotrebu tog poslovnog prostora

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

ogl3
hor003