hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: posredovanje kuća

Ukupno nađeno: 31 primer (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 29 pronadjenih primera ovde je prikazano 28 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i stambenih (RS)

6) BCT usluge su usluge prenosa zvuka/slike, interaktivne usluge i usluge kućnog umrežavanja, koje se korisniku isporučuju posredstvom BCT - aplikacija ili ICT - aplikacija;

79) usluge sistema upravljanja, kontrole i komunikacije u zgradi ili CCCB usluge su usluge upravljanja kućnim uređajima i sistemima koje se korisniku isporučuju posredstvom CCCB - aplikacija, BCT - aplikacija ili ICT - aplikacija;

... kuće sa jednom porodicom i udvojene stambene objekte dodatno važi da se interfejs spoljašnje mreže za pristup i interfejs mreže za radiodifuzne usluge, mogu nalaziti u pristupnom prostoru kuće , pri čemu u slučaju dvojnog stambenog prostora jedan pristupni prostor kuće opslužuje obe kuće u sastavu objekta. Uvod vodova spoljašnje mreže za pristup i antenskih vodova, u kuću ... kuće ... neposrednim ... kuće ...

(2) u zavisnosti od vrste zgrade i arhitektonsko-građevinskog rešenja zgrade, prostorija operatora može sadržati neposredni završetak uvoda u zgradu, interfejs spoljašnje pristupne mreže, funkcije pristupnog prostora stana ili kuće , razdelnik zgrade ili blokova zgrada, međusobno podeljene odeljene prostorije operatora, kao i funkcije sobe za opremu;

(2) u slučaju porodične kuće sa jednom porodicom i dvojnog stambenog objekta može sadržati neposredne završetke uvoda vodova spoljašnje mreže za pristup i antenskih vodova u kuću ili objekat, a u porodičnoj kući sa jednom porodicom može se združiti i sa primarnim razdelnikom prostora; ako se za pristupne vodove koristi zaštita od atmosferskih pražnjenja ili prenapona, ista bi trebalo da se nalazi u pristupnom prostoru stana,

Zakon o autorskom i srodnim pravima (RS)

Odredba stava 1. ovog člana primenjuje se na sve radnje preprodaje u koje su uključeni kao prodavci, kupci ili posrednici lica koja se profesionalno bave trgovinom umetničkim delima kao što su prodajni saloni, umetničke galerije, aukcijske kuće i sl.

3) u svojstvu profesionalnog trgovca umetničkim delima (prodajni saloni, umetničke galerije, aukcijske kuće i sl.) u roku od 30 dana od dana prodaje originala dela likovne umetnosti, ne obavesti autora dela o nazivu, odnosno imenu i adresi prodavca, posrednika i kupca njegovog dela, i o ceni po kojoj je delo prodato i ne plati autoru iznos naknade od prodajne cene dela (član 35. st. 1, 4, 5, 6, 7. i 9);

Pravilnik o adresnom registru (RS)

Kućni broj utvrđuje se i za poseban deo zgrade ako ima neposredan ulaz sa ulice.

Pravilnik o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad (RS)

(1) Kada korisnik prima usluge prema sačinjenom planu i živi u svojoj kući , nezavisno od toga ko obezbeđuje usluge, voditelj slučaja će najmanje jednom u dva meseca imati telefonski ili neposredni kontakt sa korisnikom, ako je u pitanju dete, sa detetom i roditeljem sa kojim dete živi, odnosno sa licem koje se stara o detetu.

Uredba o utvrđivanju prioritetnih turističkih destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama (RS)

neposrednu podgorinu, između vašarišta "Tresije", puta Sopot - Kosmaj, crkve u Nemenikućama, potoka Selište i Trnavske reke, na severu; gornjih kuća sela Amerić i Koraćica (na liniji Goli Oglavak - Vukovac - Brgljačevac - Raken do sela Parlozi), na istoku; gornjih kuća sela Koraćica i Velika Ivanča (na liniji Srednji kraj - Prevale - Gornji kraj - Mramor - Prokop), na jugu; atara Rogače (Kosa - Velike livade - Široko polje - Lalinac), gornjih kuća sela Rogače (Ciganske kuće ...

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza (RS)

Poresko oslobođenje iz člana 25. stav 2. tačka 11) Zakona odnosi se na usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite: centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj korisnika i ustanove za dnevni boravak i pomoć u kući , u skladu sa propisima koji uređuju socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost građana, kao i na sa njima neposredno povezani promet dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih delatnosti, nezavisno od toga da li su ove ustanove usmerene ka ostvarivanju dobiti.

Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi (RS)

Pravna lica (antikvarnica, knjižara, aukcijska kuća , komisiona radnja i sl.) mogu obavljati promet stare i retke bibliotečke građe ako su za tu delatnost registrovana u skladu sa zakonom.

Zakon o socijalnoj zaštiti (RS)

2) dnevne usluge u zajednici - dnevni boravak; pomoć u kući ; svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;

Smernice za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike u nadležnosti komisije za hartije od vrednosti (RS)

5. uspostavljanje neposrednog kontakta sa strankom telefonski, ili posetom ovlašćenog lica obveznika u kući ili sedištu stranke.

Zakon o dobrobiti životinja (RS)

14) životinje čiji opstanak zavisi neposredno od čoveka jesu životinje koje se drže i reprodukuju u proizvodne svrhe, ogledne životinje, kućni ljubimci i divlje životinje koje se drže u zatočeništvu;

Poseban kolektivni ugovor za delatnosti ugostiteljstva i turizma Srbije (RS)

- radnička odmarališta, turistički smeštaj u domaćoj radinosti, turističke usluge i posredovanja , ostali smeštaj za kraći boravak u kućama , stanovima i usluge smeštaja za kraći boravak - 5523;

Pravilnik o merama za održavanje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija (RS)

Pretresanje stana ili druge prostorije sprovodi se obazrivo, uz poštovanje dostojanstva ličnosti i prava na intimnost i bez neposrednog remećenja kućnog reda i oštećenja stvari.

Uredba o utvrđivanju kućnih brojeva, označavanju zgrada brojevima i označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova (RS)

Ako zgrada ima više ulaza neposredno vezanih za ulicu, svakom ulazu utvrđuje se poseban kućni broj.

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (RS)

Parkiralište uz kuću ili stan, ili u neposrednoj

Pravilnik o bližim uslovima opremanja poslovnih prostorija kao i o uslovima za lica koja obavljaju poslove turističkog posredovanja (RS)

Turističko posredovanje obavlja se u za to obezbeđenoj poslovnoj prostoriji uređenoj i opremljenoj za obavljanje delatnosti turističkog posredovanja kao i u poslovnim prostorijama u okviru poslovnih objekata u kojima se obavlja druga delatnost, kao što su: ugostiteljski objekti, tržni centri, kulturni i informativni centri, robne kuće , aerodromi, železničke i autobuske stanice i banke, pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom.

Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja za učenike lako mentalno ometene u razvoju (RS)

Povezivanje sa životom i radom dece u školi i kod kuće sa prirodnom i društvenom sredinom deteta. Korišćenje neposrednog iskustva, prvenstveno događaja vezanih za doživljaje deteta u školi, kući , porodici, grupi vršnjaka i slično.

Mere bezbednosti učenika na putu od kuće do škole. Mere bezbednosti u neposrednoj blizini škole. Saobraćajni znakovi: obeležen pešački prelaz, zabrana saobraćaja za pešake, staza za pešake, znaci koje daje saobraćajni milicioner na raskrsnici Kretanje pešaka trotoarom i prelaz raskrsnice, vežbe uz pomoć slika, saobraćajnog tepiha, magnetne table, magnetografa i vežbe na saobraćajnom poligonu, vožnja bicikla.

Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bara (SCG)

Kontrola kvaliteta izvedene izolacije kućnog gasnog priključka i distributivnog gasovoda izrađenog od čeličnih cevi vrši se nakon zatrpavanja rova u neposrednoj blizini priključka.

Neposredno iza ulaza kućnog gasnog priključka u zgradu, na pristupačnom mestu ugrađuje se glavni zaporni cevni zatvarač koji ispunjava uslove prema jugoslovenskim standardima JUS M.C5.451 ili JUS M.C5.452. Glavni zaporni cevni zatvarač može da se ugradi i izvan zgrade (u priključnom ormariću ili u zidnom ormariću).

Pravilnik o zamračivanju (RS)

Neposrednu kontrolu sprovođenja zamračivanja vrše štabovi civilne zaštite većih naseljenih mesta ili dela teritorije opštine, poverenici civilne zaštite, pripadnici jedinica civilne zaštite, kućni saveti i drugi ovlašćeni organi i lica.

Zakon o poštanskim, telegrafskim i telefonskim uslugama (SCG)

2) obične i preporučene pošiljke bez povratnice, kao i hitne obične pismonosne pošiljke koje se nisu mogle neposredno uručiti, mogu se uručiti ubacivanjem u kućne ili zbirne poštanske kovčežiće.

Pravilnik o načinu vršenja službe obezbeđenja u ustanovama za izdržavanje kazne zatvora (RS)

O narušavanju discipline i kućnog reda od strane osuđenih i pritvorenih lica, radnik obezbeđenja dužan je podneti prijavu neposrednom starešini.

Zakon o stambenim odnosima (SCG)

(1) Stambenim zgradama neposredno upravljaju njihovi stanari i sopstvenici posebnih delova tih zgrada, preko skupova stanara i kućnih saveta, kao organa društvenog upravljanja, a na osnovu prava i obaveza ustanovljenih zakonom.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Kada su na spornim objektima stranke vlasnici u delovima od po jednu polovinu, a tužilja svoj deo koristi povremeno jer živi u inostranstvu, a u kući živi ćerka stranaka a po njihovom sporazumu tada je tužilja posredni držalac i uživa državinsku zaštitu shodno čl. 70 Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2740/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga obuke vozača za pružanje prve pomoći i izdavanja uverenja o obavljenoj obuci, usluga štampanja i distribucije propisanog uputstva za pružanje prve pomoći, kao i prometa dobara - kompleta (kutija) za prvu pomoć, koji vrši obveznik PDV - Crveni krst Srbije

ogl3
hor003