hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: pab

Ukupno nađeno: 21 primer (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 21 pronadjenog primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata (RS)

Bar (kafeterija, aperitiv bar, kafe bar, koktel bar, sendvič bar, salat bar, snek bar, bar na otvorenom, pab i dr.) je ugostiteljski objekat u kome se uslužuju pića i napici ili se pripremaju i uslužuju ili samo uslužuju pića i napici i jednostavna topla i hladna jela. Jela mogu da se pripremaju naočigled gostiju i uslužuju za pultom ili točionicom pića.

Ugostiteljski objekti za ishranu i piće vrste kafe-poslastičarnica, palačinkarnica, pokretni ugostiteljski objekat, bar (kafeterija, aperitiv bar, kafe bar, koktel bar, sendvič bar, salat bar, snek bar, bar na otvorenom, pab i dr.), disko bar, dansing bar, disko klub, kabare bar i sl., mogu usluživati hranu pripremljenu na drugom mestu.

Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima (RS)

OVLAŠĆENjE ZA KLASU KOMPONENATA IZUZEV ZA KOMPLETNE MOTORE ILI APUCLASS COMPONENTS RATING OTHER THAN COMPLETE ENGINES AND APUs C1 DO C20 C1 TO C20 PREMA LISTI OVLAŠĆENjA AS PER CAPABILITY LIST

KOMPONENTE IZUZEV KOMPLETNIH MOTORA ILI APU COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs C1 Klimatizacija i presurizacijaS1 Air Cond & Press Navesti tip vazduhoplova ili proizvođača vazduhoplova ili proizvođača komponente ili određene komponente i/ili uputiti na listu ovlašćenja u priručniku i/ili na zadatak (zadatke) održavanja Njill state aircraft type or aircraft manufacturer or component manufacturer or the particular component and/or cross refer to capability list in the edžposition and/or the

OVLAŠĆENjE ZA KLASU KOMPONENATA IZUZEV ZA KOMPLETNE MOTORE ILI APUCLASS COMPONENTS RATING OTHER THAN COMPLETE ENGINES AND APUs KOMPLETNE MOTORE ILI APU-E C1 DO C20 C1 TO C20 C1 TO C20 PREMA LISTI OVLAŠĆENjA AS PER CAPABILITY LIST

11. Kad se koristi duža lista osposobljenosti (Sapability List) koja može da podleže čestim naknadnim promenama, onda promene moraju biti usklađene s postupkom posrednog odobrenja prema M.A.604(c) i M.B.606(c) ili 145.A.70(c) i 145.B.40, ako je primenjivo.

OVLAŠĆENjE ZA KLASU KOMPONENATA IZUZEV ZA KOMPLETNE MOTORE ILI APUCLASS COMPONENTS RATING OTHER THAN COMPLETE ENGINES AND APUs C1 DO C22C1 TO C22 PREMA LISTI OVLAŠĆENjA AS PER CAPABILITY LIST

KOMPONENTE IZUZEV KOMPLETNIH MOTORA ILI APU COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs C1Klimatizacija i presurizacijaS1 Air Cond & Press Navesti tip vazduhoplova ili proizvođača vazduhoplova ili proizvođača komponente ili određene komponente i/ili uputiti na listu ovlašćenja u priručniku i/ili na zadatak (zadatke) održavanja Primer: PT6A Fuel ControlŠShall state aircraft type or aircraft manufacturer or component manufacturer or the particular component and/or cross refer to a capability list in the

Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima (RS)

10. Kad se koristi duža lista ovlašćenja (capability list) koja može da podleže naknadnim promenama, onda promene moraju biti usklađene s postupkom koji je prihvatljiv za državu članicu i koji je naveden u priručniku organizacije za održavanje. Postupak se bavi pitanjima ko je odgovoran za nadzor nad promenama liste ovlašćenja i merama koje moraju biti preduzete da se lista promeni. Ove mere uključuju poštovanje Odeljka F za proizvode ili usluge koji su dodati na listu.

KOMPONENATA IZUZEV ZA PER CAPABILITY LIST

C6 Oprema C6 capability list in the

(a) Organizacija ima i koristi važeće podatke o održavanju, uključujući izmene i popravke. "Važeće" označava ono što je bitno za svaki vazduhoplov, komponentu ili postupak koji je označen u listi ovlašćenja klase iz odobrenja organizacije i svakoj povezanoj listi ovlašćenja (capability list).

11. Kad se koristi duža lista ovlašćenja (capability list) koja može da podleže naknadnim promenama, onda promene moraju biti usklađene s postupkom koji je prihvatljiv za državu članicu i koji je naveden u priručniku organizacije za održavanje. Postupak se bavi pitanjima ko je odgovoran za nadzor nad promenama liste ovlašćenja i merama koje moraju biti preduzete da se lista promeni. Ove mere uključuju poštovanje ovog Dela (Part-145) za proizvode ili usluge koji su dodati na listu.

KOMPONENATA IZUZEV ZA C1 TO C20 CAPABILITY LIST

Rešenje o upisu u registar stalnih veštaka (RS)

Adresa stana: Beograd, Pabla Nerude 10/4,

Pravilnik o nastavnom planu i programu za obrazovni profil telefonista, teleprinterista i radio-operater - manipulant u trogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada saobraćaj za lica oštećenog vida (RS)

AUTOMATSKA POSREDNIČKA CENTRALA <lat>ISKRA EPABDž 16</lat> (23)

Odluka o najvišim cenama, najvišem nivou cena i načinu obrazovanja cena lekova za humanu upotrebu (RS)

<lat>130. B1 + B2 + kalcijum pantotenat + B6 + B12 + PP + PABA</lat>

Odluka o uslovima i načinu plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i u dinarima (SCG)

<lat> PAB </lat> 590 Balboa Panama

Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet (SCG)

<lat>PABA</lat> metil-aminobenzoat <lat>B</lat> 4,0

ogl1
hor003