Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o sistemu društvene kontrole cena ("Službeni list SFRJ", broj 84/89 i "Službeni list SRJ", br. 32/93, 24/94 i 28/96),
Vlada Republike Srbije donosi

ODLUKU

O NAJVIŠIM CENAMA, NAJVIŠEM NIVOU CENA I NAČINU OBRAZOVANjA CENA LEKOVA ZA HUMANU UPOTREBU

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 102 od 10. septembra 2004)

1.
Proizvođači lekova za humanu upotrebu (u daljem tekstu: lekovi) obrazuju cene svojih proizvoda u skladu sa odredbama ove odluke.
2.
Cene lekova sa Spiska lekova, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo, određuju se kao najviše veleprodajne cene.
3.
Za krv i krvne derivate proizvođačke cene se obrazuju do nivoa cena koje su obrazovane i primenjene do dana stupanja na snagu ove odluke.
4.
Cene lekova koji su novi za proizvođača, a proizvode ih drugi proizvođači u zemlji obrazuju se do nivoa cena odgovarajućeg leka drugih proizvođača obrazovanih u skladu sa tač. 2. i 3. ove odluke.
Cene novih oblika i doza lekova iz tač. 2. i 3. ove odluke obrazuju se u paritetu sa cenama postojećih oblika i doza istih lekova.
5.
Veleprodajne cene lekova koji se prvi put proizvode na tržištu Republike Srbije obrazuju se tako što se stvarna cena koštanja pojedinačnog leka uvećava za iznos akumulacije u visini od 2% od stvarne cene koštanja i za učešće za pokriće troškova u prometu na veliko.
Stvarnu cenu koštanja iz stava 1. ove tačke čine troškovi materijala za izradu, troškovi zarada i opšti troškovi proizvodnje.
Lekom iz stava 1. ove tačke smatra se lek koji prvi put proizvodi domaći proizvođač.
6.
U cenama lekova, osim za krv i krvne derivate, sadržano je učešće za pokriće troškova prometa na veliko u visini od 6% od tih cena koje proizvođač odobrava kupcu.
7.
Uvoznici lekova, koji uvoze lekove koji se po prvi put stavljaju u promet u Republici Srbiji, obrazuju cene tih lekova u prometu na veliko tako što na nabavnu cenu uvoznog leka, uvećanu za stvarne zavisne troškove i za iznos za pokriće troškova prometa pri uvozu (provizija uvoznika), zaračunavaju učešće za pokriće troškova prometa na veliko u visini do 6% koje odobravaju kupcu.
Nabavna cena uvoznog leka, u smislu stava 1. ove tačke, je neto cena franko granica državne zajednice Srbija i Crna Gora, obračunata primenom kursa dinara koji važi na dan nastanka obaveze plaćanja carine, uvećana za iznos carine i drugih uvoznih dažbina.
Stvarnim zavisnim troškovima, u smislu stava 1. ove tačke, smatraju se: troškovi utovara i istovara, troškovi transporta od granice državne zajednice Srbija i Crna Gora do mesta carinjenja lekova i od mesta carinjenja do skladišta, troškovi nastali pri uvozu lekova primenom propisa (obavezni pregledi pri uvozu, atesti, obavezne analize, takse i sl.), troškovi "hladnog lanca", iznosi bankarskih provizija, troškovi akreditiva, kamate na uvoz i troškovi osiguranja proizvoda u transportu.
Provizija uvoznika može iznositi do 2,5% od nabavne cene uvoznog leka.
8.
Apoteke kao zdravstvene ustanove i apoteke kao drugi oblici obavljanja zdravstvene delatnosti (u daljem tekstu: apoteke) obrazuju cene lekova u prometu na malo tako što na veleprodajne cene zaračunavaju stvarne zavisne troškove i učešće za pokriće troškova u prometu na malo do 12%.
Ako se lekovi za humanu upotrebu nabavljaju direktno od proizvođača, odnosno uvoznika, cene lekova u prometu na malo obrazuju se tako što se na neto nabavnu cenu iz fakture dobavljača, uvećanu za stvarne zavisne troškove, obračunava učešće za pokriće troškova u prometu na malo do 12%.
Neto nabavna cena iz stava 2. ove tačke je veleprodajna cena umanjena za pokriće troškova prometa na veliko.
9.
Stvarnim zavisnim troškovima, u smislu tačke 8. stava 1. ove odluke, smatraju se: troškovi utovara i istovara, troškovi transporta od stovarišta dobavljača do stovarišta kupca, troškovi osiguranja proizvoda u transportu, troškovi transporta od stovarišta kupca do njegovih prodavnica, odnosno prodajnih mesta i slični troškovi u transportu.
10.
Proizvođači lekova koji se bave proizvodnjom lekova iz tač. 2. do 5. ove odluke dužni su da Ministarstvu trgovine, turizma i usluga na dan početka primene cena obrazovanih u skladu sa ovom odlukom, dostave cenovnike i podatke koji su predstavljali osnov za obrazovanje cena.
11.
Pravna lica koja se bave prometom lekova na veliko i apoteke dužni su da cene lekova zatečenih na zalihama na dan stupanja na snagu ove odluke, usklade sa cenama obrazovanim u skladu sa ovom odlukom, posle nove nabavke lekova.
12.
Cene uvoznih lekova, osim uvoznih lekova koji se po prvi put stavljaju u promet u Republici Srbiji iz tačke 7. ove odluke, ostaju na nivou utvrđenom do dana stupanja na snagu ove odluke.

13. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o najvišim cenama, najvišem nivou cena i načinu obrazovanja cena lekova za humanu upotrebu ("Službeni glasnik RS", broj 27/04).

14. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 38-6151/2004-002, U Beogradu, 9. septembra 2004. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik Miroljub Labus, s. r.

SPISAK LEKOVA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redni Generički naziv leka i naziv leka Oblik i doza leka Veleprodajna
broj cena u din.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.antitoxinum contra venena viperarum equinum
: 91;0: Antitoksin protiv otrova zmije inj. sc im iv 1 po 5 ml 1000,60
: 91;0:2. antitoxinum diphteriae purificatum
: 91;0: et concentratum-equinum
: 91;0: Antitoksin difterije inj. sc im iv 1 po 10000ij/5 ml 408,60
: 91;0:3. antitoxinum tetani purificatum et
: 91;0: concentratum-equinum
: 91;0: Antitoksin tetanusa inj, sc im 1 po 1500ij/ml 50,60
: 91;0: inj. sc im 1 po 5000ij/2 ml 88,60
: 91;0:4. mrtve bakterije Staphylococcus aureus + Streptococcus
: 91;0: haemolyticus + Moraxella catarrhalis + Haemophilus
: 91;0: influenzae+Klebsiella sojevi+Pneumococcus sojevi
: 91;0: ToRal kapi 20 ml (2 x 109 mrtvih bakterija/ml) 1049,30
: 91;0:5. atenuirani bacili M.bovis-soj BCG
0: Liofilizovana BCG vakcina prašak za