hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: ovlašćenje menično

Ukupno nađeno: 134 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 124 pronadjena primera ovde je prikazano 20 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja (RS)

Odluka o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava malim i srednjim preduzećima sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za trajna obrtna sredstva (APV)

1. menica i menično ovlašćenje dužnika

2. menica i menično ovlašćenje vlasnika dužnika i

Uredba o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima (RS)

- menicu i menično ovlašćenje za popunjavanje i podnošenje na naplatu blanko menice na odobreni iznos.

Formular zahteva za isplatu sredstava, Finansijski identifikacioni list i menično ovlašćenje su sastavni deo ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava i korisnicima sredstava će biti dostavljeni od strane Nacionalne agencije prilikom dostavljanja ugovora.

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva (RS)

5. Menično ovlašćenje za popunjavanje i podnošenje na naplatu blanko menice (Prilog 9).

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa (RS)

Nalog za naplatu koristi se kada poverilac, u skladu sa ovlašćenjem dobijenim od dužnika, inicira da se izvrši naplata sredstava s računa dužnika (pismeno ovlašćenje koje dužnik daje svojoj banci i svom poveriocu, naplata dospelih hartija od vrednosti, menica ).

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje (RS)

2) potreban broj blanko solo menica korisnika kredita sa odgovarajućim ovlašćenjem za njihovu popunu, sa klauzulom "bez protesta".

Uredba o utvrđivanju Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju (RS)

Zahtev za isplatu sredstava, finansijski identifikacioni list i menično ovlašćenje su sastavni deo ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava i korisnicima sredstava će biti dostavljeni od strane Nacionalne agencije prilikom dostavljanja ugovora.

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (RS)

Pored bankarske garancije, odnosno drugog sredstva obezbeđenja, korisnik sredstava je dužan da priloži dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, a u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zatezne kamate.

Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti (RS)

Banka je dužna da, pri zaključenju ugovora o kreditu za likvidnost, a na ime obezbeđenja naplate redovne kamate, Narodnoj banci Srbije dostavi odgovorajući broj blanko sopstvenih menica , potpisanih i overenih, kao i ovlašćenje za njihovu popunu.

Odluka o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti (RS)

Na ime obezbeđenja naplate kamate iz tač. 6. i 24. ove odluke, kao i radi obezbeđenja naplate potraživanja Narodne banke Srbije po osnovu korišćenog kratkoročnog kredita ako se ta potraživanja ne mogu naplatiti na način iz tačke 21. stav 1. te odluke - banka je dužna da pri zaključivanju okvirnog ugovora Narodnoj banci Srbije dostavi odgovarajući broj blanko sopstvenih, potpisanih i overenih menica , kao i ovlašćenje za njihovu popunu.

Uredba o uslovima za podsticaj i razvoj privrednih društava i preduzetništva u nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave (RS)

1) menica i menično ovlašćenje dužnika;

2) i/ili menica i menično ovlašćenje jemca (ukoliko postoji jemstvo drugog pravnog lica);

3) i/ili menica i menično ovlašćenje pristupioca duga (ukoliko postoji pristupanje dugu);

4) i/ili menica i menično ovlašćenje vlasnika dužnika;

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

je menica koju je menični poverilac-remitent naknadno popunio upisivanjem bitnih meničnih elemenata- menične svote i roka dospeća, koji su određeni ili odredivi na osnovu pravnog posla koji je bio osnov za izdavanje menice i propisa kojima je regulisan taj pravni posao, a ovlašćenje izvadaoca za naknadno popunjavanje menice je dodatni neobavezni element istog osnovnog pravnog posla, i predstavlja izjavu o davanju saglasnosti za naknadno popunjavanje menice ...

...

Ako tužilac u postupku po zahtevu za vraćanje menice , dostavljenim dokazima učini verovatnim da je izvršena zloupotreba meničnog ovlašćenja , stekli su se uslovi za određivanje privremene mere zabrane realizacije navedene menice .

...

... menice , ovlašćuje korisnika remitenta, da naknadno popuni sve bitne menične elemente, te u takvom slučaju izdavalac menice ima pravo da ističe prigovore zloupotrebe menice , prema nesavesnom imaocu iste. Banka koja je naplatila menice , dužna je da dokaže po kom osnovu su menice banci predate na naplatu, odnosno da li postoji ugovor o eskontu tih menica . Ukoliko ne dokaže da je savesno stekla pravo na naplatu menica ... menice ...

...

menice , ovlašćuje korisnika - remitenta, da naknadno popuni sve bitne menične elemente, te u takvom slučaju izdavalac menice ima pravo da ističe prigovore zloupotrebe menice , prema nesavesnom imaocu iste. U konkretnom slučaju, banka koja je naplatila menice , dužna je da dokaže po kom osnovu su menice banci predate na naplatu, odnosno da li postoji ugovor o eskontu tih menica . Ukoliko ne dokaže da je savesno stekla pravo na naplatu menica ...

...

Izdavalac menice kao menični dužnik, u ulozi tužioca po tužbi za naknadu štete prouzrokovane zloupotrebom menice od strane njenog imaoca, ima svojstvo poverioca ovlašćenog da u sudskom postupku traži naknadu štete i privremenu meru obezbeđenja svog novčanog potraživanja.

...

Ako je blanko menica predata na realizaciju suprotno datom meničnom ovlašćenju ili uslovima iz ugovora, za čije obezbeđenje je menica izdata, sud može da odredi privremenu meru kojom će zabraniti njenu realizaciju, pri čemu u predlogu za određivanje privremene mere mora da bude jasno opredeljeno potraživanje predlagača čije se obezbeđenje traži predloženom privremenom merom.

...

Indosant može u meničnom sporu po tužbi indosatara istaći prigovor nepunovažnosti ugovora o eskontu na osnovu koga je izvršen indosament, ako je ugovor zaključilo neovlašćeno lice

...

... menice koja je nenaplativa u nameri da se na taj način pribavi roba ili neka druga imovinska korist čini se krivično delo prevare ako poverilac ne zna da je menica nenaplativa. Kada izdavalac i primalac menice ... ovlašćenja ... menice ...

...

Menica je nevažeća ukoliko je u ime meničnog dužnika potpiše lice koje nije upisano u sudski registar kao ovlašćeno za zastupanje.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

PITANjA I ODGOVORI (_)

Da li je tačna informacija da će preduzetnici koji nisu uspeli da izmire svoje poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2005. i 2006. godinu biti u situaciji da im se ista refundira ili umanji od strane države?

ogl3
hor003