Traženo: optika

Ukupno nađeno: 1052 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1045 pronadjenih primera ovde su prikazana 23 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima (RS)

Zakon o optičkim diskovima (RS)

Pravilnik o brodskim svetiljkama i sredstvima za davanje optičkih i zvučnih signala na brodovima Jugoslovenske trgovačke mornarice (SCG)

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Tonsko ili optičko snimanje

Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima (RS)

2.4 Optika (Svetlost) - 2 2

Optička vlakna.

5.10 Optički kablovi - 1 1 2

Dobre i loše strane prenosa podataka optičkim kablovima u poređenju sa prenosom električnim provodnicima;

Prenos podataka optičkim kablovima;

Izrazi povezani s optičkim kablovima;

Primena optičkih kablova u sistemima vazduhoplova.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci, o sadržini zahteva i dokazima kojima se potvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licence, o izgledu i sadržini licence i sadržini i načinu vođenja (RS)

<lat>IV</lat>. Sadržina i način vođenja evidencije optičkih diskova

Zakon o optičkim diskovima (RS)

Uslovi za proizvodnju optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper)

Evidencija optičkih diskova

Uvoz i izvoz optičkih diskova, proizvodnih delova (stamper) i proizvodne opreme

Zakon o carinskoj tarifi (RS)

(a) kultivisane kristale (osim optičkih elemenata), pojedinačne mase ne manje od 2,5 g, od magnezijum oksida ili halogenida alkalnih ili zemno-alkalnih metala;

(v) kablove od optičkih vlakana iz tarifnog broja 8544, električne izolatore (tarifni broj 8546) ili pribor (fitinzi) od izolacionog materijala iz tarifnog broja 8547;

(g) optička vlakna, optički obrađene optičke delove, špriceve za injekcije, veštačke oči, termometre, barometre, hidrometre i ostale proizvode iz Glave 90;

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil veterinarski tehničar (RS)

Naziv modula: Optička aktivnost

Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica (RS)

Elektronske komunikacije predstavljaju razmenu ili prenošenje informacija između korisnika preko različitih elektronskih komunikacionih mreža, odnosno sistema prenosa koji omogućavaju prenos signala pomoću žičnih, radio, optičkih ili drugih elemenata.

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače (RS)

6) motornom vozilu kategorije <lat>B</lat>, sa četiri točka, sa ugrađenim tahografom, sa protivblokirajućim sistemom (<lat>ABS</lat>) radnog kočenja, sa najmanje četiri sedišta, najveće konstruktivne brzine od najmanje 100 <lat>km/h</lat>, sa dva spoljna vozačka ogledala (sa obe strane vozila), i koje ima uređaj za davanje zvučnih i optičkih signala koji se aktivira pri upotrebi duplih nožnih komandi - za vozača motornih vozila kategorije <lat>B</lat>;

Vozilo kategorije <lat>B</lat> mora imati ugrađene duple nožne komande, osim komande za ubrzavanje i mora imati uređaj za davanje zvučnih i optičkih signala koji se aktivira pri upotrebi tih komandi.

2) ne mora imati uređaj za davanje zvučnih i optičkih signala koji se aktivira pri upotrebi duplih nožnih komandi.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Optička snimanja lica za koja postoji osnovana sumnja da su učinila krivična dela organizovanog kriminala, koja nisu vršena na osnovu naredbe istražnog sudije, ne mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

...

Kod krivičnog dela zloupotreba znaka za pomoć i znaka za opasnost iz člana 351. KZ, zakon je jasno naveo šta se pod znacima za pomoć ili opasnost podrazumeva, koji su to zvučni ili optički signali, koji moraju biti navedeni i opisani u izreci sudske odluke.

...

Okrivljeni koji su dobili odobrenje za gradnju telekomunikacionog objekta KDS sistema na teritoriji RS polaganjem optičkog kabla sa "odgranjavanjem" u pojedine gradove i izgradnju sistema u gradovima ima, u smislu čl. 34. Zakona o telekomunikacijama, dozvolu za gradnju i dela tog sistema (samo nosive koaksialne kablove), pa ne čini privredni prestup iz čl. 96. st. 1. tač. 3. i st. 2. istog zakona.

...

Pregled sadržaja mobilnog telefona - uvid i čitanje sadržine SMS poruka međusobno upućenih između optuženih i svedoka ne predstavlja dokaz pribavljen primenom člana 232. Zakonika o krivičnom postupku, već uviđaj na pokretnoj stvari, jer se ovde ne radi o materijalu koji je pribavljen nadzorom i snimanjem telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehničkim sredstvima ili optičkim snimanjem lica, koji se može steći samo primenom člana 232. Zakonika o krivičnom postupku, pa se stoga ovde radi o

...

Vrednost usluga optičkog servisa koji doradom ili preradom delova naočara vrši montažu tj.finalizaciju proizvoda za upotrebu od strane konkretnog korisnika ne podleže obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na naknade za usluge bez obzira da li je usluga finalizacije naočara vršena građansko pravnim ili građanskim licima od kojih se naplata neposredno vrši ili korisnicima za čije se naočari cena uključujući i vrednost usluga naplaćuje od SIZ zdravstvenog osiguranja.

...

Kada okrivljeni, kao član streljačkog kluba neovlašćeno nosi pušku, sa optičkim nišanom u svom vozilu, od strelišta do oružara, oružje prenosi neovlašćeno, ali s obzirom da ima oružani list za pištolj i navedene okolnost izvršenja delo, ove njegove radnje prestavljaju neznatnu društvenu opasnost zbog odsutnosti štetnih posledica, pa isključuju postojanje krivičnog dela