hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: ondatra

Ukupno nađeno: 12919 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 12873 pronadjena primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za promet životinja (RS)

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole (RS)

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja (RS)

Pravilnik o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa (RS)

Uredba o vrstama usluga rečnih informacionih servisa (<lat> RIS <d>) i početku njihove obavezne primene (RS)

Pravilnik o načinu uspostavljanja i organizacije sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane i hrane za životinje (RS)

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja (RS)

Pravilnik o uslovima za proizvodnju, načinu i postupku za deklarisanje, stavljanje u promet i načinu upotrebe medicinirane hrane za životinje (RS)

Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune (RS)

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (RS)

Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje (RS)

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 35 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Za štetu koju pričine napuštene životinje čiji je vlasnik nepoznat, solidarno odgovaraju opština i javno komunalno preduzeće kome je povereno da na teritoriji opštine vrši zoohigijensku službu, koja se između ostalog bavi hvatanjem i zbrinjavanjem napuštenih životinja i životinje bez nadzora vlasnika.

...

Odlaganjem opasnog otpada (škart masa animalnog porekla) na deponiju za komunalni otpad, okrivljeni su izvršili privredni prestup iz člana 28. stav 1. tačka 1. i stav 2. navedenog zakona.

...

Grad Beograd ne odgovara za štetu koju pričine napuštene životinje ukoliko gradske opštine na svojim teritorijama, u okviru poslova koji su im povereni na nadležnost, obezbeđuju uslove za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti.

...

Okrivljeni je izvršio krivično delo iznošenja ličnih i porodičnih prilika tako što je rekao " Jelena , ćuti, znamo i tvoje poštenje, Riks se nama hvalio da te je j....".

...

Opština je odgovorna za sve vidove štete koja je nastala kod oštećene ujedom psa lutalice, jer je zakonska obaveza opštine da uredi i obezbedi uslove obavljanja komunalne delatnosti, hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja .

...

Kada na magistralni put iznenada iskoči divlja životinja - srna pa dođe do kontakta sa vozilom tužioca na kome nastane šteta, postoji objektivna odgovornost tuženika - lovačkog udruženja... shodno čl. 34. st. 1. Zakona o lovstvu.

...

Odgovornost vlasnika životinje se pretpostavlja ali se vlasnik može osloboditi ako dokaže da je preduzeo sve što je potrebno da se spreči nastajanje štete

...

Zakonodavac je ovlašćen da uredi pitanja koja su od značaja za dobrobit životinja i njihovu zaštitu, među kojima su i prava, obaveze i odgovornosti pravnih i fizičkih lica koje se odnose na dobrobit životinja , postupanje sa životinjama i zaštita životinja od zlostavljanja.

...

Kada su policajci, postupajući po krivičnoj prijavi oštećene za krađu, priveli okrivljenog koji im je pružio otpor, vređao ih, naneo im lake telesne povrede, a na kraju su mu stavljene lisice na ruke, tada je okrivljeni izvršio krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje u pokušaju iz čl. 322 st.3 u vezi st.1. KZ.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 11 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Uvoz humanitarne pomoći u vidu opreme za azil napuštenih životinja sa aspekta PDV

...

Na promet i uvoz predsmeša i dopunskih smeša za ishranu životinja plaća se PDV po opštoj stopi od 18%

...

Promet i uvoz potpune smeše za ishranu životinja , uljane pogače od soje i suncokreta oporezuju se po stopi od 8%. Promet i uvoz predsmeše, dopunskih smeša, sojine i suncokretove sačme i stočnog brašna

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li i po kojoj stopi Veterinarska ustanova plaća PDV na usluge zdravstvene zaštite životinja ?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2302/2009-04 (_)

Poreski tretman predaje uginulih životinja (glodara, gmizavaca, akvarijumskih ribica i dr) u cilju njihovog uništavanja

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-00-0315/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase lica koje obavlja delatnost iz grane 852 - Veterinarske aktivnosti, kao i način evidentiranja prometa preko fiskalne kase upotrebljenih lekova b) Poreski tretman prometa veterinarskih usluga

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2285/2009-04 (_)

Da li je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obveznik PDV u slučaju kada naplaćuje naknadu za laboratorijske analize uzoraka hrane, u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, od lica koje uvozi ili vrši promet hrane?

ogl3
hor003