Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni glasnik RS", broj 41/09),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz saglasnost ministra zdravlja, donosi

PRAVILNIK

O MAKSIMALNO DOZVOLjENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINjE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINjE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLjENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 25 od 21. aprila 2010, 28/11, 20/13)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) akutna referentna doza (u daljem tekstu: ARD) jeste procenjena količina supstance u hrani koja se izražava na osnovu težine tela, i koja može biti uneta za kratko vreme, obično u toku dana, bez značajnog rizika po potrošača, pri čemu se procena vrši na osnovu podataka dobijenih odgovarajućim istraživanjima, uzimajući u obzir osetljive grupe populacije, primera radi decu;
2) granica određivanja (LOD) jeste najniža potvrđena (validovana) koncentracija ostataka koja se može odrediti i saopštiti koristeći rutinske metode monitoringa sa potvrđenim (validovanim) metodama kontrole;
3) prihvatljiv dnevni unos (u daljem tekstu: ADI) jeste procenjena količina supstance u hrani koja se izražava na osnovu težine tela, a koja može biti uneta svakog dana u toku života, bez značajnog rizika po potrošača, pri čemu se procena vrši na osnovu poznatih činjenica u vreme procene, uzimajući u obzir osetljive grupe populacije, primera radi decu;
4) test osposobljenosti jeste uporedni test ispitivanja koji na identičnim uzorcima vrši više laboratorija, omogućavajući procenu kvaliteta ispitivanja laboratorija;
5)CXLjesu maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje uspostavljene od straneCodex AlimentariusKomisije (Codex Alimentarius Commission).

II. HRANA I HRANA ZA ŽIVOTINjE I MAKSIMALNO DOZVOLjENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINjE

Član 3.

Hrana i hrana za životinje biljnog i životinjskog porekla koja se koristi kao sveža, prerađena, odnosno mešovita hrana ili hrana za životinje, za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja, data je po grupama u Prilogu 1 - Hrana i hrana za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Prilog 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
U hrani i hrani za životinje iz stava 1. ovog člana ostaci sredstava za zaštitu bilja ne smeju biti prisutni u količinama većim od maksimalno dozvoljene količine ostataka utvrđenih u Prilogu 2 - Maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje (u daljem tekstu: Prilog 2), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje mogu se izuzetno utvrditi na nivoima različitim od onih utvrđenih u Prilogu 2 ovog pravilnika u sledećim slučajevima:
1) kada ostaci sredstava za zaštitu bilja mogu da budu rezultat zagađenja životne sredine ili primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja u hitnim slučajevima;
2) kada hrana i hrana za životinje predstavlja neznatnu komponentu u ishrani potrošača i ne predstavlja značajan deo u ishrani osetljivih grupa populacije, odnosno tamo gde je relevantno i u ishrani životinja;
3) kada je u pitanju med;
4) kada je u pitanju lekovito bilje;
5) kada aktivne supstance, odnosno osnovne supstance nisu uključene u Listu odobrenih supstanci;
6) odobravanja naučnih studija koje su neophodne za utvrđivanje maksimalno dozvoljenih količina ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koje treba izraditi i proceniti, uz garanciju da nisu otkriveni štetni efekti po zdravlje potrošača.
Utvrđivanje maksimalno dozvoljenih količina ostataka sredstava za zaštitu bilja iz stava 1. ovog člana zasniva se na proceni dostupnih podataka na osnovu kojih se dokazuje da ne postoje neprihvatljivi rizici po potrošača ili životinje na osnovu dobre poljoprivredne prakse, i to na najnižem mogućem nivou.
Maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja iz stava 1. ovog člana utvrđene su u Prilogu 3 - Maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje utvrđene na nivoima različitim od onih utvrđenih u Prilogu 2 ovog pravilnika (u daljem tekstu: Prilog 3), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje se ne utvrđuju ako se na osnovu dostupnih naučnih i tehničkih saznanja i rezultata procene utvrdi da ne postoje potencijalni rizici po potrošače i, tamo gde je moguće, po životinje.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje se ne utvrđuju za sredstva za zaštitu bilja koja su data u Prilogu 4 - Sredstva za zaštitu bilja za koje se ne utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje (u daljem tekstu: Prilog 4), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Za hranu i hranu za životinje za koje u Prilogu 2 ili Prilogu 3 ovog pravilnika nisu utvrđene maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja ili za sredstva za zaštitu bilja koja nisu navedena u Prilogu 4 ovog pravilnika,