hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: održaj

Ukupno nađeno: 2557 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 2287 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom (RS)

Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (RS)

Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja (RS)

Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu (RS)

Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije o zaštiti i održivom razvoju Karpata (RS)

Odluka o obrazovanju Saveta za održivi razvoj (RS)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav (mp)

Pravilnik o troškovima postupka Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (APV)

Uredba o uvozu robe na osnovu prethodno održanog javnog nadmetanja (RS)

Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom (RS)

3. Kriterijumi za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 242 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Da li akcionar privrednog društva koji je akcije stekao 1. 2. 2012. godine ima pravo na uvid u zapisnike sa skupštine akcionarskog društva koje su održane pre 1. 2. 2012. godine?

...

Pitanje: Sednica skupštine poverilaca održana je pre prvog poverilačkog ročišta i na njoj je izvršen izbor poverilačkih organa. Ukoliko se po primedbama poverilaca utvrdi da skupština nije sazvana i održana u skladu sa čl. 35. Zakona o stečaju, da li stečajni sudija ima ovlašćenje da na prvom poverilačkom ročištu (u situaciji kada je oglasom o otvaranju stečajnog postupka istovremeno sazvana i sednica skupštine poverilaca) stavi van snage odluku skupštine poverilaca o izboru poverilačkih organa,

...

Kad tuženi kome tužba nije dostavljena na odgovor, već mu je tužba dostavljena zajedno sa pozivom na ročište, ne dođe na pripremno ročište ili na prvo ročište za glavnu raspravu ako pripremno ročište nije održano , sud će da donese presudu kojom usvaja tužbeni zahtev (presuda zbog izostanka) ako tuženi, koji je uredno pozvan, nije podneskom osporio tužbeni zahtev.

...

Pravo korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini nije bilo moguće steći održajem .

...

Kada sa ročišta za glavnu raspravu izostane tužilac, ročište se može održati sa prisutnim tuženim i ne može se utvrditi da je tužba povučena zato što tuženi ne želi da raspravlja.

...

Na osnovu neoverenog predugovora o udruživanju sredstava za izgradnju stana ne može se steći pravo svojine na nepokretnosti i u situaciji kada je u celosti izvršen od strane ugovarača, niti takav predugovor može predstavljati valjan pravni osnov za sticanje prava svojine po osnovu održaja , budući da uslov zakonitosti državine nije ispunjen.

...

Povređeno je pravo na suđenje u razumnom roku, kada je u predmetnom krivičnom postupku zakazano 33 ročišta glavnog pretresa, od kojih nije održano 15, a postupak pred prvostepenim sudom još nije okončan.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Sud ne može posle održanog glavnog pretresa na osnovu optužnice neuračunljivom učiniocu izreći meru bezbednosti iz člana 63, odnosno člana 64. KZ SFRJ bez izmene optužnice javnog tužioca u predlog za izricanje mere bezbednosti. U takvom slučaju sud mora doneti presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe.

...

Dopuštenost održaja na nepokretnosti i problem retroaktivnosti

...

pravnih radnji učinjenih pre otvaranja stečajnog postupka može podneti posle isteka roka od 6 meseci od dana otvaranja stečaja, ako ročište za glavnu deobu nije još održano ? Odgovor: Tužba za pobijanje pravnih radnji može se podneti u roku od 6 meseci od dana otvaranja stečajnog postupka, a najkasnije do ročišta za glavnu deobu. Ako je ročište za glavnu deobu održano pre roka od 6 meseci, onda se tužba mora podneti do ročišta za glavnu deobu. Ako se pak, ročište za glavnu deobu održalo ...

PITANjA I ODGOVORI (_)

Da li vlada naše i drugih zemalja dodeljuju stipendije učenicima - studentima? Na koji način mogu da obezbedim novčana sredstva (stipendiju) za studije u inostranstvu?

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 24 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Na osnovu čl. 137. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/04), Skupština društva iz , na sednici održanoj dana godine donela je:

...

Na osnovu člana 137. a u vezi sa članom 154. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/04), Skupština društva iz , na sednici održanoj dana godine donela je:

...

Na osnovu člana 137. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/04), Skupština društva iz , na sednici održanoj dana godine donela je:

...

Na ročištu za prinudno poravnanje koje je održano u Trgovinskom sudu u poverioci su odbili predlog dužnika za prinudno poravnanje, a veće poravnanja dalo dužniku rok od 15 dana da stavi novu ponudu pod povoljnijim uslovima.

...

Na osnovu čl. 137. i 348. Zakona o privrednim društvima, saglasno osnivačkom aktu društva, Skupština članova društva doo iz , u prisustvu svih članova društva, sa "za" i "protiv" na sednici održanoj dana godine donela je

...

Dana godine održano je ročište na kome se stečajni dužnik izjasnio o predlogu za otvaranje stečajnog postupka, a na istom ročištu je utvrđeno da blokada žiro (tekućeg) računa stečajnog dužnika iznosi dinara. Sledeće ročište je zakazano za godine.

...

TRGOVINSKI SUD U , u stečajnom veću sastavljenom od sudije , kao predsednika veća, sudije i sudije , kao članova veća u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom iz , ul. br. , matični broj , PIB , na prvom poverilačkom ročištu održanom dana godine, doneo je sledeće

hor003