Traženo: notar

Ukupno nađeno: 468 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 468 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika (RS)

Pravilnik o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima javnih beležnika i javnobeležničkim mestima za koja će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika (RS)

Zakon o javnom beležništvu (RS)

Javno beležništvo i javni beležnici

Sticanje i prestanak statusa javnog beležnika

1. Imenovanje i razrešenje javnog beležnika

2. Javnobeležnički pripravnici, pomoćnici, zamenici i vršioci dužnosti javnog beležnika

Vršilac dužnosti javnog beležnika

Administrativno osoblje javnog beležnika

Izuzeće javnog beležnika

Dužnost javnog beležnika da izda potvrdu

Ovlašćenje javnog beležnika da izda potvrdu

Predaja arhive u slučaju prestanka delatnosti javnog beležnika

Predaja arhive u slučaju smrti javnog beležnika

UDRUŽIVANjE JAVNIH BELEŽNIKA I ODNOS PREMA DRŽAVNIM ORGANIMA

Javni beležnik kao poverenik

Odnos službenog sedišta javnog beležnika i predaja predmeta

Ovlašćenje javnog beležnika da odbije prijem u depozit

Ovlašćenja javnog beležnika posle isteka vremena depozita

Zakon o elektronskoj trgovini (RS)

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na: zaštitu podataka o ličnosti, delatnost javnih beležnika i drugih srodnih profesija u pogledu primene poverenih javnih ovlašćenja, restriktivne sporazume u smislu propisa o zaštiti konkurencije, oporezivanje, zastupanje stranaka i zaštitu njihovih interesa pred sudovima, kao ni na igre na sreću sa novčanim ulozima, uključujući lutrijske igre, igre u kazinima, kladioničke igre i igre na sreću na automatima, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima (RS)

1) dokumentaciju u originalu na stranom jeziku, odnosno kopiju koja je overena kod notara i sa apostilom, kao i

Pravilnik o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta (RS)

1. dokumentaciju u originalu na stranom jeziku, odnosno fotokopiju koja je overena kod notara i sa apostilom i

Statut Advokatske komore Srbije (RS)

Nespojivi poslovi sa ugledom i nezavisnošću advokature su i poslovi posredovanja u prometu roba i usluga, stečajnog upravnika, likvidacionog upravnika, sudskog veštaka, sudije, javnog tužioca, javnog pravobranioca, javnog beležnika , privatnog izvršitelja, ili poslovi u čijem obavljanju može doći do sukoba interesa.

Zakon o ministarstvima (RS)

Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima; pripremu propisa u oblasti svojinsko-pravnih i drugih stvarno-pravnih odnosa; obligacione odnose; nasleđivanje; postupak pred sudovima; analizu efekata propisa; organizaciju i rad pravosudnih organa; pravosudni ispit; stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija i javnih beležnika ; sudske veštake, prevodioce i tumače; izvršenje

Zakon o parničnom postupku (RS)

Dostavljanje javnom beležniku i izvršitelju može da se izvrši na način propisan stavom 1. ovog člana.

Zakon o porezima na imovinu (RS)

Javni beležnik dužan je da, u roku od deset dana nakon overe potpisa ugovarača na ugovoru, odnosno sačinjavanja javnobeležničkog zapisa, kojim se vrši prenos prava na nepokretnosti iz člana 2. stav 1. ovog zakona, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ta nepokretnost dostavi primerak tog ugovora, odnosno javnobeležničkog zapisa.

Javni beležnik dužan je da, nakon overe potpisa ugovarača na ugovoru, odnosno nakon sačinjavanja javnobeležničkog zapisa, kojim se vrši prenos prava svojine na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i drugih apsolutnih prava iz čl. 14, 23. i 24. ovog zakona, nadležnom poreskom organu dostavi primerak tog ugovora, odnosno javnobeležničkog zapisa, u roku od deset dana od dana overe potpisa ugovarača, odnosno sačinjavanja javnobeležničkog zapisa.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u sudu, odnosno drugom organu nadležnom za overu potpisa ugovarača na ugovoru, odnosno pravnom licu iz čl. 36a i 37. ovog zakona, odnosno javni beležnik , ako:

Pravilnik o javnobeležničkom ispitu (RS)

Predmet obuhvata materiju o javnobeležničkoj službi, statusu javnih beležnika i drugih subjekata javnobeležničke delatnosti, njihovoj delatnosti, radu, organizovanju i drugom, a posebno sledeće oblasti:

javnobeležnička služba i javni beležnici ; organizacija javnog beležništva; subjekti javnobeležničke službe; nadležnost javnih beležnika ; javnobeležničke isprave i njihova obrada; javnobeležnička delatnost; javnobeležničke knjige i spisi; udruživanje javnih beležnika i javnobeležnička komora; odgovornost javnih beležnika (građanska, kaznena i disciplinska, osiguranje od građanske odgovornosti); javnobeležnički depozit.

Predmet obuhvata materijalnopravne odredbe i institute koje javni beležnik mora poznavati da bi mogao da kvalitetno obavlja javnobeležničku delatnost, iz oblasti građanskog i privrednog prava, a posebno sledeće podceline i oblasti: