Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 20. stav 6. i člana 21. stav 1. Zakona o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS", broj 31/11),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK

O JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI I RADNOM VREMENU JAVNOG BELEŽNIKA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 31 od 12. aprila 2012)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi koje treba da ispunjava javnobeležnička kancelarija u pogledu prostorija i opreme i propisuje radno vreme javnih beležnika.

Član 2.

Javnobeležnička kancelarija (u daljem tekstu: kancelarija) obavezno ima: prijemnu prostoriju, prostoriju za rad, prostoriju za arhivu i depozit i toalet.

Član 3.

Prijemna prostorija namenjena je strankama, dok čekaju na prijem u prostoriju za rad.
Prijemna prostorija je uređena tako da se omogući nesmetan protok stranaka.

Član 4.

Prostorija za rad je namenjena za rad javnog beležnika sa strankama.
U prostoriji za rad treba da bude istaknuta Državna zastava Republike Srbije.

Član 5.

Prostorija za arhivu i depozit namenjena je za smeštaj arhive kancelarije, sef i drugu opremu za čuvanje deponovanih predmeta.

Član 6.

Kancelarija je smeštena u poslovnoj ili stambenoj zgradi koja svojim spoljašnjim izgledom i unutrašnjim stanjem obezbeđuje uslove za nesmetan rad.
Kancelarija predstavlja poseban deo zgrade u smislu propisa o etažnoj svojini ili je smeštena u stanu kao njegov deo, sa posebnim ulazom.
Ulaz u kancelariju, odnosno zgradu u kojoj se nalazi kancelarija i prilaz zgradi moraju biti osvetljeni, uredni, čisti, bezbedni za nesmetan pristup stranaka i prilagođeni za pristup osobama sa invaliditetom.

Član 7.

Kancelarija mora biti čista i uredna, zaštićena od provale, obezbeđena protivprovalnim vratima i odgovarajućom zaštitom prozora (rešetkama).
Kancelarija mora ispunjavati uslove u skladu sa propisima koji uređuju protivpožarnu zaštitu.

Član 8.

Kancelarija mora biti opremljena:
1) sigurnosnim ormanima za smeštaj predmeta u radu i čuvanja spisa, knjiga, pečata i štambilja koji su otporni na vodu i vatru i osigurani sigurnosnim bravama;
2) sigurnosnom blagajnom (kasom) namenjenom za čuvanje primljenog novca, dragocenosti, vrednosnih papira, drugih vrednih predmeta i spisa;
3) pisaćim stolovima i stolicama za javnog beležnika i lica zaposlena u kancelariji, kao i potrebnim brojem stolica za stranke;
4) računarom sa štampačem i pristupom internetu;
5) aparatom za stabilizaciju elektronskih uređaja u slučaju nestanka električne energije;
6) telefonom;
7) faks mašinom;
8) uređajem koji omogućuje fotokopiranje i skeniranje.

Član 9.

Javni beležnik najmanje mesec dana pre promene prostorija kancelarije obaveštava Ministarstvo pravde i Javnobeležničku komoru o promeni i pravnom osnovu korišćenja drugih prostorija.

Član 10.

Radno vreme javnog beležnika iznosi 40 časova nedeljno i obavlja se u periodu od 7,30 do 15,30 časova, od ponedeljka do petka.
Javni beležnik označava na ulazu u kancelariju radno vreme.

Član 11.

U slučaju zatvaranja kancelarije zbog odsustvovanja iz kancelarije u toku radnog vremena, korišćenja odmora ili sprečenosti u slučaju bolesti javni beležnik ističe obaveštenje na ulazu u kancelariju, kao i obaveštenje o javnobeležničkom zameniku.

Član 12.

Na obrazloženi zahtev stranke, javni beležnik može službenu radnju obaviti izvan radnog vremena, kao i u dane praznika i druge dane kada ne radi.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. septembra 2012. godine.
Broj 110-00-23/2012-05
U Beogradu, 2. aprila 2012. godine
Ministar, Snežana Malović, s.r.