Traženo: naplata naknade interpretatora

Ukupno nađeno: 33 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 32 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Tarifa naknada koje korisnicima interpretacije naplaćuje organizacija za kolektivno ostvarivanje prava glumaca (PRAGUS) (RS)

Tarifa o naknadama koje naplaćuje Asocijacija autora i interpretatora za korišćenje muzičkih dela i interpretacija (SCG)

Protokol o primeni Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu i načinu uređenja plaćanja posebne naknade pre stupanja na snagu Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu (RS)

- da autori, interpretatori i proizvođači fonograma imaju pravo na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka i slike za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: Zakon);

Kolektivne organizacije potpisom ovog protokola saglasno ovlašćuju organizaciju SOKOJ da u ime svih Kolektivnih organizacije pod uslovima iz ovog protokola zaključi Vansudska poravnanja, te da obavi naplatu naknade i za proizvođače fonograma i interpretatore .

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma (RS)

Ovom tarifom utvrđuje se visina i način utvrđivanja autorske naknade i naknade za interpretatore i proizvođače fonograma, koju korisnici muzičkih dela, interpretacija i fonograma u Republici Srbiji plaćaju po osnovu:

Zakon o autorskom i srodnim pravima (RS)

2) javno izvođenje ili predstavljanje objavljenih dela na školskim priredbama, pod uslovom da interpretatori ne prime naknadu za svoje izvođenje i da se ne naplaćuju ulaznice;

Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana interpretatori mogu ostvariti samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Način naplate naknade iz stava 1. ovog člana određen je članom 127. ovog zakona.

Interpretatorski ugovor sadrži: imena ugovornih strana, vrstu i način korišćenja interpretacije , ime autora i naziv autorskog dela koje se interpretira i visinu, način i rokove plaćanja naknade , ako je ugovorena.

Naknada iz stava 1. ovog člana i interpretatorska naknada iz člana 117. ovog zakona naplaćuju se od korisnika u vidu jedinstvene naknade . Naplatu jedinstvene naknade vrši jedna organizacija, određena ugovorom zaključenim između organizacije interpretatora i organizacije proizvođača fonograma.

... naknada ubrana na način predviđen ovim članom raspodeljuje se organizacijama u skladu sa ugovorom zaključenim između organizacije proizvođača fonograma i organizacije interpretatora . Ako ugovorom između organizacija nije drukčije određeno, organizacija koja naplaćuje jedinstvenu naknadu obavezna je da po odbitku iznosa troškova nastalih u vezi sa naplatom jedinstvene naknade ... naknade ...

Ako ugovorom između organizacija nije drukčije određeno organizacija koja naplaćuje jedinstvenu naknadu dužna je da preda drugoj organizaciji kopije svih podataka o iskorišćavanju fonograma i na njima zabeleženih interpretacija dobijenih od korisnika koji emituju i javno saopštavaju fonograme i na njima zabeležene interpretacije , najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje dela ubrane naknade .

Jedinstvena naknada za javno saopštavanje fonograma i na njima zabeležnih interpretacija naplaćuje se zajedno sa autorskom naknadom za javno saopštavanje muzičkih dela na način predviđen članom 156. st. 5. i 6. ovog zakona.

Naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, kao samostalna naknada autora muzičkih dela i objedinjena, jedinstvena naknada interpretatora i proizvođača fonograma za javno saopštavanje interpretacija i fonograma, iz razloga javnog interesa, prikupljaju se kroz mehanizam jedne uplatnice dostavljene korisnicima, na način određen sporazum koji postignu organizacije.

Po odbitku sporazumno određenih troškova naplate putem uplatnice iz stava 5. ovog člana, organizaciji koja ostvaruje prava autora muzičkih dela, na ime samostalne naknade za javno saopštavanje muzičkih dela, uplaćuje se pripadajući iznos od 50% ukupno prikupljenih sredstava. Objedinjeni iznos jedinstvene naknade interpretatora i proizvođača fonograma za javno saopštavanje interpretacija i fonograma, raspodeljuje se organizacijama u skladu sa članom 127. stav 7. ovog

Organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih muzičkih prava dužna je da ukupno ubranu posebnu naknadu , po odbitku sporazumno određenih troškova naplate posebne naknade , raspodeli autorima i preda organizacijama interpretatora i proizvođača fonograma, odnosno videograma na sledeći način: 40% autorima, 30% interpretatorima i 30% proizvođačima fonograma i proizvođačima videograma.

Jedinstvena tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu (RS)

Ovom jedinstvenom tarifom za ostvarivanje prava na posebnu naknadu koju od proizvođača uređaja za tonsko i vizuelno snimanje, proizvođača praznih nosača zvuka i slike, uvoznika uređaja za tonsko i vizuelno snimanje i uvoznika praznih nosača zvuka i slike naplaćuju kolektivne organizacije muzičkih autora, proizvođača fonograma i interpretatora (u daljem tekstu: Tarifa), utvrđuje se visina, način obračuna i naplate naknade u rokovima u kojima su obveznici naknade , po zakonu,

Tarifa naknada koje korisnicima interpretacije naplaćuje organizacija za kolektivno ostvarivanje prava glumaca (PRAGUS) (RS)

Ugovor je sporazum koji zaključuju PRAGUS i KORISNIK o ustupanju prava korišćenja INTERPRETACIJE sa repertoara, a kojim su bliže regulisani uslovi korišćenja repertoara, visina i način plaćanja naknade i prava i obaveze korisnika.

Ova tarifa određuje visinu i način naplate naknada za različite načine korišćenja interpretacija iz repertoara PRAGUS-a. Repertoar PRAGUS-a čine sve interpretacije koje su snimljene na komercijalne fonograme i sve interpretacije snimljene na videograme i koje su zaštićene u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: ZASP), međunarodnim konvencijama i ugovorima PRAGUS-a sa nosiocima prava.

Naknada za emitovanje interpretacije i javno saopštavanje interpretacije sa izdatog snimka na nosaču zvuka,u skladu sa članom 115. ZASP-a, naplaćuje se na način predviđen članom 125. stav 2. Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Za plaćanje interpretatorske naknade i ispunjavanje drugih obaveza utvrđenih zakonom i ovom tarifom solidarno su odgovorni:

Posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje novih tehničkih uređaja i nesnimljenih (praznih) nosača zvuka i/ili zvuka i slike koji su podobni za umnožavanje interpretacije za lične i nekomercijalne potrebe u svojstvu solidarnih dužnika plaćaju uvoznik ili proizvođač i prodavac tehničkih uređaja, odnosno nosača zvuka. Naknada za uređaje koji su podobni za umnožavanje fonograma i/ili videograma plaća se mesečno u iznosu 1% od uvozne cene - cena po fakturi ino-dobavljača ili proizvođača.

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme) (RS)

Posebna naknada naplaćuje se po osnovu uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i nosača zvuka i/ili slike koji su podobni za umnožavanje snimka interpretacije za ličnu, nekomercijalnu namenu.

PI ima pravo potraživanja interpretatorske naknade za tri godine unazad, za sve slučajeve neispunjenja obaveze plaćanja naknade , koje su nastale posle stupanja na snagu ove tarife.

Ukoliko su dugovanja radiodifuzne organizacije prema PI veća od tromesečne naknade , odnosno ukoliko radiodifuzna organizacija ne dostavlja popise emitovanih interpretacija u periodu dužem od tri meseca, smatraće se da je neovlašćeni korisnik repertoara PI. Takva radiodifuzna organizacija biće prijavljena RRA na dalji postupak, shodno odredbi člana 20. Zakona o radiodifuziji. Pri tom, PI zadržava pravo naplate sudskim putem, kao i pravo da preduzme sve druge pravne mere radi sprečavanja

Za plaćanje interpretatorske naknade i ispunjavanje drugih obaveza utvrđenih zakonom i ovom tarifom su solidarno odgovorni:

Tarifa naknada koje korisnicima fonograma naplaćuje organizacija za kolektivno ostvarivanje srodnih prava proizvođača fonograma (SCG)

Naknada naplaćena korisniku na osnovu ove tarife u skladu sa odredbom člana 125. stav 2. Zakona pripada proizvođačima fonograma i interpretatorima čije se interpretacije nalaze na korišćenim fonogramima.

Zakon o autorskom i srodnim pravima (SCG)

(1) Interpretatorski ugovor sadrži: imena ugovornih strana, vrstu i način korišćenja interpretacije , ime autora i naziv autorskog dela koje se interpretira i visinu, način i rokove plaćanja naknade , ako je ugovorena.

(2) Naknada iz stava 1. ovog člana i interpretatorska naknada iz člana 115. ovog zakona naplaćuju se od korisnika u vidu jedinstvene naknade koju ubira proizvođač izdatog fonograma. Ako ugovorom između proizvođača izdatog fonograma i interpretatora nije drukčije određeno, proizvođač fonograma obavezan je da bez odlaganja preda polovinu ubrane naknade interpretatoru čija se interpretacija nalazi na njegovom fonogramu.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Koja organizacija je ovlašćena da vrši naplatu jedinstvene naknade za račun proizvođača fonograma i interpretatora , imajući u vidu odredbe člana 127. novog Zakona o autorskom i srodnim pravima?