hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: medijacija

Ukupno nađeno: 104 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 101 pronadjenog primera ovde je prikazano 27 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o posredovanju - medijaciji (RS)

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (RS)

POSTUPCI PRED DOMAĆOM ARBITRAŽOM, AGENCIJOM ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA I PRED POSREDNIKOM ( MEDIJACIJA )

Zakon o stečaju (RS)

Medijacija

Poslovnik o radu (RS)

Sprovođenje postupka medijacije

Ishodi medijacije

Zakon o posredovanju - medijaciji (RS)

O POSREDOVANjU - MEDIJACIJI

Sudski poslovnik (RS)

U građanskom postupku, sud može dostaviti i pisano obaveštenje koje sadrži: pouku o pravu na oslobađanje od plaćanja troškova postupka, pravu na besplatnu pravnu pomoć i besplatno zastupanje, pravu na besplatnog tumača, medijaciju i sl.

- spisak predmeta u kojima su stranke upućene na medijaciju odnosno na mirno rešavanje radnih sporova - Obrazac br. 105

Zakon o parničnom postupku (RS)

Sud će da uputi stranke na medijaciju ili na informativno ročište za medijaciju , u skladu sa zakonom, odnosno da ukaže strankama na mogućnost za vansudsko rešavanje spora medijacijom ili na drugi sporazuman način.

6) je u istom predmetu učestvovao u postupku medijacije ili u zaključenju sudskog poravnanja koje se pobija u parnici ili je doneo odluku koja se pobija ili je zastupao stranku kao advokat;

Ako se u toku postupka stranke sporazumeju da se pokuša medijacija ili sud uputi stranke na postupak medijacije sud će da odredi da iznos potreban za podmirenje troškova ovog postupka polože obe stranke na jednake delove.

Svaka stranka snosi svoje troškove ako je parnica okončana sudskim poravnanjem ili poravnanjem posle uspele medijacije , osim ako se stranke drugačije ne sporazumeju ili ako je to posebnim zakonom drugačije propisano.

U parnične troškove ulaze troškovi poravnanja koje je pokušano, a nije uspelo i troškovi medijacije koja je pokušana (član 152. stav 3), a nije uspela.

Odredbe st. 1. do 5. ovog člana ne primenjuju se ako je posebnim zakonom propisan postupak za mirno rešavanje spora ili medijacije , koji se odnosi na sporove sa Republikom Srbijom.

Sud će da upozna stranke sa njihovim pravom da spor mogu da reše medijacijom .

Ako je to posebnim zakonom propisano ili kada stranke saglasno predlože rešavanje spora putem medijacije , sud će da zastane sa postupkom i uputi stranke na medijaciju .

Postupak medijacije sprovodi se u skladu sa posebnim zakonom.

Sud će da zakaže ročište za glavnu raspravu ukoliko stranke ne reše spor putem medijacije po proteku roka od 30 dana od dana kada stranka obavesti sud da je odustala od medijacije .

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Pre određivanja glavnog pretresa za krivična dela za koja se goni po privatnoj tužbi, sudija će pozvati privatnog tužioca i okrivljenog da određenog dana dođu u sud radi upoznavanja sa mogućnošću upućivanja na postupak medijacije . Okrivljenom se uz poziv dostavlja i prepis privatne tužbe.

Ako u postupku medijacije dođe do izmirenja privatnog tužioca i okrivljenog i namirenja imovinskopravnog zahteva, privatna tužba se smatra povučenom i sudija donosi rešenje o odbijanju privatne tužbe, a u slučaju neuspešnog okončanja postupka medijacije , sudija će po prijemu obaveštenja o tome odrediti glavni pretres (član 504. stav 1.).

Ako privatni tužilac i okrivljeni ne prihvate postupak medijacije , sudija će uzeti izjave od njih i pozvati ih da stave svoje predloge u pogledu pribavljanja dokaza, pri čemu moraju označiti koje bi se činjenice imale dokazati i kojim od predloženih dokaza.

Pravilnik o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti (RS)

Specijalizovani poslovi socijalne zaštite obuhvataju individualno i grupno savetovanje i različite terapijske pristupe od značaja za socijalnu zaštitu, medijaciju , kao i druge programe koji zahtevaju specijalizovana znanja i veštine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, uslugu medijacije pružaju i drugi stručni radnici koji su stekli posebna znanja i veštine i licencu za medijaciju , u skladu sa zakonom.

Odluka o Kodeksu ponašanja u pokrajinskim organima (APV)

Posredovanje ( medijacija )

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (RS)

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje medijaciji , sednici kao i svim ostalim radnjama suda ili organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda ili organa.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak pred arbitražom, Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova ili pred posrednikom u postupku medijacije i to u procenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak pred pred arbitražom, Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova ili pred posrednikom u postupku medijacije i to u neprocenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada u iznosu od 850 poena.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ministar nadležan za poslove socijalne zaštite ima diskreciono ovlašćenje sadržano u Zakonu o socijalnoj zaštiti, da odredi stručne profile zaposlenih koji mogu obavljati posredovanje - medijaciju kao specijalizovani stručni posao u sferi socijalnog rada.

...

Mogućnost sporazumnog rešenja spornog odnosa u postupku medijacije nije isključena ili ograničena donošenjem prvostepene sudske odluke u parnici.

...

Kada je sud zakazao edž offo ročište za pokušaj poravnanja ( medijacija u predmetu koji se našao u mirovanju i na ovo ročište pristupio punomoćnik tužioca ne može se smatrati da je tužba povučena protekom roka iz člana 217. stav 4. ZPP

hor003