Traženo: ljudska prava socijalna i ekonomska zaštita

Ukupno nađeno: 11 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 11 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o Ustavnom sudu (RS)

Troškovi dodatnog obrazovanja državnih službenika u Stručnoj službi koje je od značaja za rad Ustavnog suda, kao i troškovi vezani za obavljanje stručne prakse državnih službenika u Stručnoj službi u međunarodnim institucijama nadležnim za zaštitu ljudskih prava i ustavnim sudovima drugih država, padaju na teret budžetskih sredstava Ustavnog suda.

Zakon o zadužbinama i fondacijama (RS)

... na promovisanje i zaštitu ljudskih , građanskih i manjinskih prava , promovisanje demokratskih vrednosti, evropskih integracija i međunarodnog razumevanja, održivi razvoj, regionalni razvoj, ravnopravnost polova, unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite , promovisanje i unapređenje kulture i javnog informisanja, promovisanje i popularizaciju nauke, obrazovanja , umetnosti i ... i ... zaštitu ... zaštitu ... zaštitu ... i ... i ...

Strategija zaštite podataka o ličnosti (RS)

... zaštitu podataka o ličnosti je uspostavljanje nezavisnog državnog nadzornog organa za zaštitu podataka o ličnosti. Članom 81. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije, predviđeno je da će stupanjem na snagu tog sporazuma, Republika Srbija uskladiti svoje zakonodavstvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti sa pravom ... i ... pravo na ... i ... obrazovati ... i ljudskim ... i ... zaštite ...

Građanin, kao aktivni učesnik društvenih procesa, ali i subjekat prava na zaštitu podataka o ličnosti, mora biti adekvatno obavešten o svom pravu , načinu njegovog ostvarivanja, mogućim načinima zakonske zaštite , radu Poverenika, ali i o mehanizmima zaštite izvan države, pre svega pred Evropskim sudom za zaštitu ljudskih prava . Prema tome, stalno obrazovanje građana je jedan od ključnih faktora uspešnog sprovođenja zaštite podataka o ličnosti.

Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (RS)

Veliki broj Roma se suočava sa ozbiljnim preprekama u uživanju prava da bude priznat pred zakonom i da poseduje dokumenta. Bez ličnih dokumenata, oni su pravno nevidljivi, a to ih sprečava da ostvare elementarna ljudska prava , npr. pravo na zdravstvenu zaštitu , socijalno staranje, obrazovanje , rad i sl.

... i muškaraca tako što nalaže uspostavljanje održivih mehanizama u okviru domaćeg zakonodavstva čiji cilj je stvaranje uslova za jednake mogućnosti i jednake šanse pripadnicima oba pola. Ovaj dokument pokriva oblasti zdravstvene zaštite , učešća u političkom i javnom životu (uključujući pravo glasa i kandidovanja na izborima), prava na obrazovanje , rad i zapošljavanje, kao i oblast običajnog i porodičnog prava ... i ... ljudska prava i ...

Na osnovu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, na elektorskoj skupštini u maju 2003. godine izabran je Nacionalni savet romske nacionalne manjine, koji ima 35 članova. Nacionalni savet romske nacionalne manjine učestvovao je u realizaciji različitih mera u oblasti obrazovanja u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Ministarstvom prosvete, kao i u realizaciji mera koje je usvojilo Ministarstvo kulture.

Pravilnik o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom (RS)

Izvršenje zaštitnog nadzora obavlja se na način kojim se osuđenom i njegovoj porodici garantuje poštovanje ljudskog dostojanstva, osnovnih prava i sloboda i privatnosti. Zabranjuje se diskriminacija zbog rase, boje kože, pola, jezika, vere, političkog ili drugog uverenja, nacionalnog i socijalnog porekla, imovnog stanja, rođenja, obrazovanja , društvenog položaja ili drugog ličnog svojstva.

Zakon o azilu (RS)

u kojoj se njihov život, bezbednost ili sloboda ugrožava nasiljem opštih razmera, spoljnom agresijom, unutrašnjim oružanim sukobima, masovnim kršenjem ljudskih prava ili drugim okolnostima koje ozbiljno narušavaju javni poredak, kad zbog masovnog dolaska ne postoji mogućnost da se sprovede individualna procedura za dobijanje prava na azil, pružiće se privremena zaštita u skladu sa socijalnim , ekonomskim i ... zaštite ...

Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta građansko vaspitanje - saznanje o sebi i drugima za četvrti razred osnovne škole (RS)

... i zadacima nastave, učenici se ne ocenjuju klasičnim školskim ocenama niti porede. Problem može biti to što učenici žele da znaju koliko su uspešni u određenoj aktivnosti. Zadatak nastavnika je da im jasno stavi do znanja da je svaka lična ekspresija podjednako dragocena, da ohrabri decu da iznesu svoje mišljenje i kad je različito od ostalih, samo na način koji ne vređa druge. Najvažniji zadatak odraslog u procesu vaspitanja i obrazovanja ... i ... i ... štite ... ljudska prava i ...

Pravilnik o programu pravosudnog ispita (RS)

Ustavna koncepcija i podela ljudskih i građanskih prava . Lična prava . Politička prava . Ekonomska i socijalna prava . Prava pripadnika nacionalnih manjina. Ustavne dužnosti. Prava i dužnosti stranaca. Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava .