Traženo: likvidacija preduzeća

Ukupno nađeno: 208 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 90 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o utvrđivanju socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije (RS)

Zakon o stečaju (RS)

Imenovanje stečajnog upravnika u stečaju društvenih i državnih preduzeća

Sudski poslovnik (RS)

Po prijemu predloga za pokretanje, odnosno otvaranje stečajnog postupka, vodilac upisnika proverava uvidom u imenik da li se u pogledu tog preduzeća (dužnika) vodio ili se još uvek vodi postupak stečaja i to potvrđuje na predlogu stavljanjem zabeleške "imenik pregledan".

Pravilnik o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavljanje javnog avio-prevoza (RS)

1. Kad se za izdavanje operativne dozvole zahteva dokaz da lica koja stalno i efektivno treba da upravljaju delatnostima preduzeća imaju dobru reputaciju ili da nad njima nije otvoren stečaj , organ nadležan za izdavanje dozvole prihvata, u pogledu državljana država članica, kao dovoljan dokaz dokumente koje su izdali nadležni organi matične države članice ili države članice u kojoj lice ima prebivalište i koji pokazuju da su ovi zahtevi ispunjeni.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

zakonom, osim za plaćanja po osnovu isplata zarada i naknada troškova (za dolazak na rad i odlazak s rada i za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu), kao i po osnovu drugih primanja (otpremnina pri odlasku u penziju, solidarna pomoć i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice) i novčanih naknada iz socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije ...

Kodeks korporativnog upravljanja (RS)

i regulator tržišta. Država je u poziciji da utiče na tržišne uslove i da društva u kojima je član stavlja u povlašćen položaj u odnosu na društva koja su isključivo u vlasništvu privatnog sektora. Državna preduzeća su često zaštićena od dve osnovne pretnje koje su suštinske za politiku upravljanja, odnosno ta preduzeća u praksi ne idu u stečaj niti im stvarno preti opasnost od preuzimanja, čime se bitno umanjuje odgovornost njihovih organa upravljanja i menadžmenta. Ova preduzeća ...

Zakon o stečaju (RS)

... stečajnog dužnika i otuđenje ili drugo raspolaganje nepokretnom imovinom koja je evidentirana kao društvena svojina, ne može se vršiti suprotno odredbama zakona kojima se uređuje zaštita društvenog kapitala u preduzećima ... stečajnom ...

Pravilnik o preuzimanju evropskih propisa o uspostavljanju zajedničkog preduzeća za razvoj nove generacije evropskog sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem () (RS)

U cilju sprovođenja postupka za prestanak rada Zajedničkog preduzeća , Upravni odbor određuje jednog ili više stečajnih upravnika, koji postupaju u skladu sa odlukama Upravnog odbora.

Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju (RS)

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju Socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije ("Službeni glasnik RS", broj 12/02).

Uredba o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ (RS)

U slučaju kada se steknu uslovi za otvaranje stečaja , likvidacije ili prinudnog poravnanja u preduzeću kome su pripojeni delovi preduzeća u smislu čl. 2, 5. i 11. ove uredbe, ili ako se utvrdi da se pripojena imovina i sredstva neracionalno koriste, odnosno koriste suprotno njihovoj nameni ili im se nanosi šteta većeg obima, Vlada Republike Srbije može, na predlog nadležnog ministarstva, odlučiti da se sredstvima koja su pripojena osnuje novo društveno preduzeće.

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (RS)

39) Uredba o reviziji dozvola za rad i likvidaciji privatnih kreditnih preduzeća ("Službeni list FNRJ", broj 51/46);

40) Pravilnik o postupku likvidacije privatnih kreditnih preduzeća ("Službeni list FNRJ", broj 57/46);

10) nepokretnosti koje su prodate u postupku stečaja nad preduzećima u većinskoj društvenoj, odnosno državnoj svojini, kao i nepokretnosti koje predstavljaju imovinu stečajnih dužnika u većinskoj društvenoj, odnosno državnoj svojini koja su kao pravna lica prodati u postupku stečaja ;

Zakon o zaštiti životne sredine (RS)

Zagađivač je odgovoran za zagađivanje životne sredine i u slučaju likvidacije ili stečaja preduzeća ili drugih pravnih lica, u skladu sa zakonom.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 113 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U slučaju otvaranja stečajnog postupka nad tuženim preduzećem prekida se parnični postupak u vezi statusnog spora radi poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu. Postupak će biti nastavljen pred nadležnim redovnim sudom opšte nadležnosti kada stečajni upravnik ili pravni sledbenik pravnog lica preuzmu postupak ili kad ih sud na predlog protivne strane pozove da to učine shodno članu 217. stav 1. Zakona o parničnom postupku.

...

Pravilno je prvostepeni sud optužene oslobodio od optužbe na osnovu čl. 355. tač. 3. ZKP, da su izvršili krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi iz čl. 238. st. 1. tač. 4. KZ, na taj način što su u cilju sprečavanja stečaja nad preduzećem u kojem su imali status odgovornih lica, deo svog preduzeća prodali licitacijom drugom preduzeću koje se jedino na oglas javilo.

...

Pečat preduzeća koje je otišlo u stečaj nije PRAVI PEČAT u smislu krivičnog dela Posebni slučajevi falsifikovanje isprave

...

U SLUČAJU PRODAJE ILI LIKVIDACIJE POLjOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ZEMLjIŠTE KOJE JE ONO KORISTILO PRENOSI SE MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE POLjOPRIVREDE .

...

Preduzeće koje se ne uskladi sa Zakonom o preduzećima do 4. jula 1997. godine prestaje sa radom, nad njim se sprovodi likvidacija a kad se ona okonča, briše se iz sudskog registra

...

Kada se posle otvaranja stečajnog postupka poverioci sto postotno namire, na predlog stečajnog dužnika, osnivača ili vlasnika preduzeća , postupak stečaja se može obustaviti

...

Ako sud zaključi da je likvidacija preduzeća jedini način da se zaštite prava manjinskog akcionara, doneće odluku o otvaranju postupka likvidacije

...

Ne može se otvoriti postupak likvidacije nad privatnim preduzećem ako je likvidaciju predložio samo jedan osnivač, a drugi se tome protivi?

...

Posle odobrenog prinudnog poravnanja u stečaju , stečajno veće je obavezno da preduzme mere, da se u što kraćem roku izaberu svi organi preduzeća i donesu normativni akti

...

Sud prinudnog poravnanja, stečaja i likvidacije nema ovlašćenje da vlasniku i direktoru preduzeća ograniči pravo osnivanja novih preduzeća ali ako posumnjaju u zloupotrebu prava, ima pravo i obavezu da o tome obaveste tužilaštvo

...

... preduzeća koji je podneo zahtev za njegovu likvidaciju , obavezan je da plati i sudsku taksu za sprovođenje likvidacionog postupka i brisanje preduzeća iz sudskog registra.ove obaveze podnosilac predloga se ne može osloboditi, bez obzira na njegove navode da je student i nema stalne izvore prihoda.Imajući u vidu da je podnosilac žalbe kao vlasnik privatnog preduzeća ... likvidaciju ... preduzeća ... likvidacionog ... preduzeća ...

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada se radi o preduzećima u stečaju , prilikom isplate zarada, odnosno garantovane zarade, poslodavac je dužan da doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje obračuna i uplati na najniže osnovice važeće u momentu uplate doprinosa

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2632/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa dela imovine kao uloga od strane obveznika PDV koji se, između ostalog, bavi preradom voća drugom obvezniku PDV, koji se bavi proizvodnjom koncentrata od voća, pri čemu se predmetni deo imovine sastoji od novoizgrađenog građevinskog objekta fabrike i upravne zgrade, sa pripadajućom infrastrukturom, uključujući i opremu

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Dužnik iz , ul. br. , predlaže, u smislu člana 3 Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji da se nad navedenim preduzećem otvori stečajni postupak, jer je postalo trajnije insolventno i nije više u mogućnosti da redovno izmiruje svoje obaveze prema poveriocima.

...

Obustavlja se stečajni postupak protiv Preduzeća iz , otvoren rešenjem , od , usled prodaje dužnika kao pravnog lica.

...

Stečajno veće je u smislu odredbe člana 76 stav 1 Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji , donelo ovakvo rešenje, u nameri da se onemogući organ upravljanja dužnika, u raspolaganju sredstvima dužnika čime bi eventualno mogli biti oštećeni poverioci. Ovo rešenje u konkretnom slučaju odnosi se na direktora dužnika, pošto upravni odbor nije formiran jer ne postoji ta obaveza dužnika po Zakonu o preduzećima .