hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: lična službenost

Ukupno nađeno: 8526 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 8108 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o službenoj legitimaciji i načinu rada lica ovlašćenih za vršenje nadzora (RS)

Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim vojnim licima , civilnim licima na službi u Vojsci Srbije i pripadnicima Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (RS)

Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala (RS)

Uredba o transformaciji vojnih ustanova koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost po principu sticanja i raspodele dobiti i o pravima i obavezama civilnih lica na službi u Vojsci Srbije zaposlenih u tim ustanovama (RS)

Pokrajinska uredba o platama postavljenih lica i pokrajinskih službenika na rukovodećim radnim mestima (APV)

Uredba o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira (RS)

Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje metrološkog nadzora (RS)

Uredba o bližem uređivanju načina vršenja policijskih ovlašćenja policijskih službenika granične policije i dužnostima lica koje prelazi državnu granicu (RS)

Uputstvo o sadržini, načinu izdavanja i obrascu službene legitimacije lica s liste stručnjaka za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova i o načinu vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama (RS)

Pravilnik o popunjavanju radnih mesta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 371 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Nejasno je kako primeniti odredbe člana 84. st. 1. i 2. ZIO o uručenju rešenja o izvršenju izvršnom dužniku od strane službenog lica suda, ukoliko izvršenje sprovodi sud na čijoj teritoriji se nalaze pokretne stvari izvršnog dužnika, a koje se nalaze u državini poverioca ili trećeg lica , u mestu gde se izvršenje i sprovodi. Šta se u tom slučaju ima smatrati urednom dostavom rešenja o izvršenju?

...

... lica izdvojeni i obeleženi? Da li sud putem službenog lica ... lice ... lice ... licu ... licem ... licu ...

...

Osnovni sud nije nadležan da odlučuje meritorno o zahtevu za uplatu razlike doprinosa privremeno nezaposlenih lica koja ostvaruju naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

...

Izmenom pravnosnažne presude o poveravanju dece drugom roditelju sud može po službenoj dužnosti odlučiti o održavanju ličnih odnosa dece sa drugim roditeljem kome nisu poverena i o njihovom izdržavanju i ako to tužbom nije traženo.

...

Pitanje: Kako utvrditi visinu potraživanja obezbeđenih založnim pravom (prilikom namirenja) i visinu naknade za lične službenosti i stvarne terete, kada nije dozvoljeno veštačenje?

...

Kada organ državne vlasti odbije da učini dostupnom informaciju od javnog značaja, jer je određeno da se čuva kao službena tajna, dužan je da dokaže i u obrazloženju svoje odluke navede valjane razloge o opravdanosti isključenja pristupa traženim informacijama radi zaštite pretežnijih interesa. Pravilno je, po oceni Upravnog suda, tuženi organ poništio prvostepenu odluku i naložio Upravi za sprečavanje pranja novca da zainteresovanom licu dostavi tražene informacije, budući da taj organ nije pružio

...

Opredeljujuća činjenica za postojanje prekršaja iz člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnoj karti jeste da li je okrivljeni imao kod sebe ličnu kartu da bi je pokazao na uvid službenom licu ovlašćenom za legitimisanje, a ne koji od policajaca je od okrivljenog tražio ličnu kartu na uvid.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 41 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

... licima , vojnim osiguranicima Republike Srbije, koji sa uputom svojih vojnih komandi dolaze na dijagnostiku i/ili lečenje, a plaćanje vrši Finansijska služba osiguranja vojnih osiguranika Beograd; / 3) preventivnih pregleda za rano otkrivanje raka fizičkim licima , a na osnovu zaključenih ugovora sa privrednim subjektima o pružanju tih zdravstvenih usluga njihovim zaposlenima, pri čemu naknadu za pružene usluge snosi pravno lice ... lice ... lica ...

...

o upravnim sporovima (» Službeni list SRJ« br. 46/96) radi »ćutanja administracije« u situaciji kada građanin nadležnom organu podnese »zahtev«, koji u suštini predstavlja predstavku u smislu člana 114. Zakona o opštem upravnom postupku (» Službeni list SRJ« br. 33/97) i postupajući po ovoj predstavci nadležni organ pokrene postupak po službenoj dužnosti, podnosilac predstavke, odnosno »zahteva« nema položaj stranke u ovom postupku, a jedino može kao stranka zainteresovano lice ...

...

Vreme koje je civilno lice na službi u Vojsci i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama provelo u trupi ne računa se u staž osiguranja sa uvećanim trajanjem u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osi guranju

...

Molimo vas za mišljenje u vezi ostvarivanja prava zaposlenog na solidarnu pomoć za nabavku ortopedskih pomagala, a u skladu sa članom 23. Odluke o naknadama i drugim primanjima imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u pokrajinskim organima, organizacijama, službama i direkcijama.

...

Poreski tretman telefonskih usluga i isporučene električne energije i vode za službene potrebe diplomatskog predstavništva i za lične potrebe diplomatskog i stranog osoblja

...

Više nema ograničenja u ostvarivanju poreskog oslobođenja za PDV pri nabavci dobara i usluga, životnih namirnica, uključujući alkoholna i bezalkoholna pića, duvanskih proizvoda, kao i jela i pića za konzumaciju na licu mesta, za lične potrebe diplomatskih agenata, konzularnih funkcionera, članova administrativnog i tehničkog osoblja i konzularnih službenika , kao i članova osoblja međunarodnih organizacija

...

Oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina lica , osim fizičkih. na opremu koja se ne proizvodi u zemlji, a služi neposredno za zaštitu životne sredine

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zaključak o izuzeću službenog lica

...

Zahtev za izuzeće službenog lica

...

Predmet: ZAKLjUČAK O IZUZEĆU SLUŽBENOG LICA

U predmetu službeno lice je , a što predstavlja razlog za izuzeće po članu 32. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97, 31/01), odnosno razlog za izuzeće po članu 34. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97, 31/01).

...

Predmet: ZAHTEV ZA IZUZEĆE SLUŽBENOG LICA

U pravnoj stvari tražimo izuzeće službenog lica .

hor003