hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: licenca za urbanizam

Ukupno nađeno: 20 primera (stranica je generisana 20.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 19 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu , projektanta, izvođača radova i odgovornog planera (RS)

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

<lat>IDž</lat>. STRUČNI ISPIT I LICENCE ZA ODGOVORNOG PLANERA, URBANISTU , PROJEKTANTA I IZVOAČA RADOVA

Predsednik i članovi Komisije imenuju se iz reda stručnjaka za oblast prostornog planiranja i urbanizma i drugih oblasti koje su od značaja za obavljanje stručnih poslova u oblasti planiranja, uređenja prostora i izgradnje, sa odgovarajućom licencom , u skladu sa ovim zakonom.

Licencu za odgovornog urbanistu , projektanta i izvođača radova, kao i za odgovornog planera izdaje Inženjerska komora Srbije u skladu sa zakonom.

2) utvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licence za odgovornog planera, odgovornog urbanistu , odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova u skladu sa odredbama ovog zakona;

21) uslove i postupak izdavanja i oduzimanja licence za odgovornog urbanistu , projektanta i izvođača radova, kao i za odgovornog planera (član 162);

Zakon o državnom premeru i katastru (RS)

(1) Geodetska licenca prvog reda omogućuje obavljanje poslova odgovornog projektanta, rukovođenja i stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, izvođenja tih radova, kao i izrade projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja.

(2) Geodetska licenca drugog reda omogućuje obavljanje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, realizacije projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja i izradu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat.

(3) Za izradu projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica geodetske struke, od kojih najmanje jedno sa geodetskom licencom prvog reda.

Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (RS)

12) odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada (u daljem tekstu: odgovorni inženjer EE) je lice koje izrađuje elaborate, vrši energetski pregled i učestvuje u energetskoj sertifikaciji zgrada i koje poseduje licencu za energetsku sertifikaciju zgrada na čije se izdavanje i oduzimanje shodno primenjuju odredbe Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu , projektanta, izvođača radova, kao i za odgovornog planera

Pravilnik o načinu rada, postupku, sastavu, načinu izbora i razrešenja sudija suda časti Inženjerske komore Srbije (RS)

Pod povredom profesionalnih standarda i normativa, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumeva se nesavesno i nestručno obavljanje poslova za koje je članu Komore izdata licenca , kao i postupanje protivno profesionalnim pravima i dužnostima i etičkim normama ponašanja članova u obavljanju poslova izrade prostornih i urbanističkih planova, projektovanja i izvođenja radova (Etički kodeks).

Uredba o kriterijumima za određivanje ponuđača koji mogu učestvovati u realizaciji projekata propisanih zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize (RS)

Za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, ponuđač mora biti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je u poslednjih 10 godina bilo nosilac izrade najmanje dva prostorna ili urbanistička plana na teritoriji Republike Srbije, kao i da ima najmanje 15 zaposlenih, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom Inženjerske komore Srbije (u daljem tekstu: IKS) br. 100, 200, 201, 202 ili 203 (diplomirani inženjer elektrotehnike,

Statut Inženjerske komore Srbije (RS)

2) utvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje, odnosno oduzimanje licence za odgovornog planera, odgovornog urbanistu , odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu , projektanta, izvođača radova i odgovornog planera (u daljem tekstu: Pravilnik) i opštim aktima Komore;

Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu , projektanta, izvođača radova i odgovornog planera (RS)

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i postupak za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu , projektanta i izvođača radova, kao i za odgovornog planera.

Licencu za odgovornog urbanistu , projektanta i izvođača radova, kao i za odgovornog planera (u daljem tekstu: licenca ) izdaje i oduzima, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom, Inženjerska komora Srbije.

3) ako se utvrdi da idejni projekat na osnovu koga je izdato odobrenje za izgradnju, lice kome je izdata licenca nije izradilo u skladu sa urbanističkim planom, odnosno aktom o urbanističkim uslovima, odnosno izvodom iz urbanističkog plana;

Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo, odnosno autonomna (RS)

Ispunjenost uslova za izdavanje licence rešenjem utvrđuje ministar nadležan za poslove urbanizma i građevinarstva, na predlog stručne komisije koju obrazuje (u daljem tekstu: Komisija).

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Licencu za odgovornog urbanistu , projektanta i izvođača radova, kao i za odgovornog planera, izdaje i oduzima, u skladu sa Zakonom, Inženjerska komora Srbije.

hor003