Traženo: lekar dodatni rad

Ukupno nađeno: 17 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 17 pronadjenih primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o letačkom osoblju (RS)

Aneksom <lat>IV</lat> Priloga 1. ovog pravilnika propisuju se uslovi pod kojima se ispituje zdravstvena sposobnost letačkog osoblja, vreme na koje se ispituje zdravstvena sposobnost letačkog osoblja, uslovi pod kojima se izdaju sertifikati ovlašćenim lekarima (<lat>AMEs</lat>), lekarima specijalistima opšte medicine (<lat>GMPs</lat>) i lekarima specijalistima medicine rada (<lat>ONMPs</lat>).

Pravilnik o obimu pregleda i kriterijumima za izbor davaoca krvi ili komponenata krvi (RS)

Nadležni doktor medicine može da uputi davaoca krvi ili komponenata krvi na kliničke kontrole ili da preporuči konsultativne preglede u drugim zdravstvenim ustanovama ako smatra da je to potrebno radi potpunog uvida u zdravstveno stanje davaoca krvi ili komponenata krvi, kao i kada se radi o tipu davanja koje zahteva dodatne analize.

Pravilnik o organizaciji i radu lekarskih komisija (RS)

11a) upućuje osigurano lice, svojim nalogom, u zdravstvenu ustanovu radi dodatne dijagnostike, ako je dijagnostički nalaz neophodan za donošenje ocene lekarske komisije i po potrebi određuje upotrebu i vrstu prevoznog sredstva i pravo na pratioca, u skladu sa Zakonom;

Uredba o merilima za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika za vojnu službu i o lekarskim i drugim pregledima i psihološkim ispitivanjima vojnih obveznika (RS)

Ako dobijeni rezultati laboratorijskih pregleda, testiranja funkcije organa i čula, psihološkog testiranja i antropometrijskog merenja odstupaju od normalnih, prilikom opštemedicinskog sistematskog pregleda, prema indikacijama, lekar upućuje vojnog obveznika odgovarajućem specijalisti ili kliničko-bolničkoj ustanovi na dodatne preglede i ispitivanja, radi specijalističkog nalaza, ocene zdravstvenog stanja i mišljenja o sposobnosti.

Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (SCG)

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, pravo na borački dodatak ima i borac koji, prema nalazu i mišljenju nadležne lekarske komisije, radi sa skraćenim radnim vremenom ako je vojni invalid ili invalid rada , odnosno žena koja po propisima ima pravo da radi sa skraćenim radnim vremenom zbog dojenja ili negovanja deteta.

Nadležni savezni ministar utvrđuje mesečne iznose lične i porodične invalidnine, dodatka za negu i pomoć, ortopedskog dodatka i naknade za vreme nezaposlenosti, osnov za određivanje boračkog dodatka kao i visinu naknade za rad članova lekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po ovom zakonu.

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (RS)

4) obezbedi stalno praćenje zdravstvenog stanja zaposlenog i drugih zaposlenih koji su bili slično izloženi. U takvim slučajevima može služba medicine rada ili inspekcija rada da predloži da ti zaposleni izvrše dodatke lekarske preglede.

Kodeks profesionalne etike Lekarske komore Srbije (RS)

Rad u vanrednim okolnostima lekara dodatno obavezuje.

Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnog zavoda za maloletnike (RS)

Bolesni maloletnici i maloletnici koji rade na težim poslovima imaju pravo na posebnu ili dodatnu ishranu koju im, na predlog lekara , odobrava upravnik zavoda ili lice koje on ovlasti.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja (RS)

Izuzetno, lekar - specijalista može zakazati ponovni pregled radi dodatnog ispitivanja, odnosno provere efekata propisanog lečenja koje osiguranik ostvaruje sa istim uputom u zdravstvenoj ustanovi na području filijale Zavoda, koji važi najduže 30 dana.

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica (RS)

Pravo na naknadu troškova prevoza za pratioca ima i lice koje je upućeno, ili pozvano u drugo mesto radi pregleda pred lekarskom komisijom u postupku ostvarivanja prava na dodatak za negu.

Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja propisanih Zakonom o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (SCG)

... dodatka za negu i pomoć, ortopedskog dodatka ... rad ... lekarskih ...

Pravilnik o radu lekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (SCG)

pravilnikom uređuje se način rada lekarskih komisija koje u postupku rešavanja o pravima po Zakonu o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (u daljem tekstu: Zakon) daju nalaz i mišljenje o procentu vojnog invaliditeta, oštećenjima organizma na osnovu kojih se ostvaruje pravo na ortopedski dodatak , pravo na dodatak za nego i pomoć, pravo na ortopedska i druga pomagala, pravo na putničko motorno vozilo, o činjenici da li je bolest u uzročnoj vezi sa vršenjem vojne

Zakon o pravima civilnih invalida rata (RS)

Prilikom usklađivanja prava iz stava 1. ovog člana o kojima se odlučuje i na osnovu nalaza i mišljenja lekarske komisije o nesposobnosti za rad ili potrebi dodatka za negu i pomoć od strane drugog lica nadležan organ pribaviće nov nalaz i mišljenje nadležnih lekarskih komisija.

Uredba o merilima za ocenjivanje i lekarskim pregledima i ispitivanjima sposobnosti vojnih obveznika za vojnu službu (SCG)

Ako dobijeni rezultati laboratorijskih pregleda, testiranja funkcije organa čula vida, psihološkog testiranja i antronometrijskog merenja odstupaju od normalnih, prilikom opštemedicinskog sistematskog pregleda, prema indikacijama, lekar upućuje vojnog obveznika odgovarajućim specijalisti ili bolničko-kliničkoj ustanovi na dodatne preglede i ispitivanja, radi specijalističkog nalaza, ocene zdravstvenog stanja i mišljenja o sposobnosti.

Pravilnik o postupku i uslovima za vršenje prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda radnika (RS)

Prethodni i periodični lekarski pregledi radnika obuhvataju opšti pregled, bez obzira na vrstu rizika, štetnost i zahteve na radnom mestu (u daljem tekstu: opšti pregled) i dodatni ili specifični pregled zavisno od rizika i štetnosti i zahteva radnog mesta (u daljem tekstu: specifični pregled).

Odluka o podeli rada između zdravstvenih ustanova (RS)

... rada (preko 30.000) radnika obezbeđuju prvi nivo zaštite mentalnog zdravlja. U okviru ovih ustanova organizuju se centri - dispanzeri za mentalno zdravlje koji obezbeđuju nivo primarne prevencije (savetovališta koja se po potrebi isturaju na teren i u populaciju visokog rizika), kao i prvu liniju sekundarne prevencije (dijagnoza, terapija nekih poremećaja). Lekar ... lekari ... dodatnom ... lekara ... radnik ...