Traženo: legalizacija vikendice

Ukupno nađeno: 5 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o kriterijumima za određivanje naknade u postupcima legalizacije , kriterijumima za objekte za koje se ne može naknadno izdati građevinska dozvola, kao i o sadržini tehničke dokumentacije (RS)

2) opis lokacije objekta sa potrebnim urbanističkim odrednicama (broj katastarske parcele na kojoj se nalazi objekat koji je predmet legalizacije , ulica i kućni broj objekta, bruto razvijena građevinska površina objekta i objekta u osnovi, neto korisna površina objekta, broj etaža - spratnost objekta, visina objekta, namena objekta, kao i arhitektonski opis objekta sa strukturom, namenom prostora i specifikacijom posebnih fizičkih delova objekta);

Pravilnik o kriterijumima za umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije i o uslovima i načinu legalizacije objekata (RS)

3) opis lokacije objekta sa potrebnim podacima: ulica i, ako postoji, kućni broj objekta koji je predmet legalizacije , broj katastarske parcele na kome se objekat nalazi;

Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (RS)

Posle donošenja Zakona o planiranju i izgradnji 2003. godine, na lokalnom nivou je otpočeo proces legalizacije bespravno podignutih objekata. Ova akcija teče sporo, a broj legalizovanih objekata je zanemarljivo mali u odnosu na dimenzije fenomena (do 2003. godine podneto je 360.000 zahteva). Dodatni problem u romskim naseljima predstavlja to što veliki broj kuća ne ispunjava neke od mnogobrojnih zahteva (npr. rešen imovinsko-pravni status zemljišta, odnosno objekata, kvalitet objekta,

- u slučajevima kada je moguća relativno jednostavna i brza legalizacija , istovremeno treba inicirati programe unapređenja naselja i integracije njihovih stanovnika u širu društvenu zajednicu. U naseljima u kojima je imovinski status zemljišta regulisan treba inicirati projekte za poboljšanje uslova života, kao što su legalizacija pojedinačnih kuća , poboljšanje stambenih uslova kroz izgradnju socijalnih stanova, samogradnju i obezbeđivanje mikrokredita, unapređenje osnovne infrastrukture i dr.;

Uredba o utvrđivanju kućnih brojeva, označavanju zgrada brojevima i označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova (RS)

Izuzetno, od stava 1. ovog člana, za stambenu zgradu koja je snimljena, a nije izgrađena ili postavljena u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji, može da se utvrdi privremeni kućni broj, do okončanja postupka legalizacije , odnosno izdavanja odobrenja za izgradnju za tu stambenu zgradu.