Traženo: kvorum

Ukupno nađeno: 89746 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 86041 pronadjenog primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o broju sudija u sudovima (RS)

Odluka o privremenom broju zamenika javnih tužilaca (RS)

Pravilnik o sadržini, načinu određivanja i dodeljivanja jedinstvenog broja za potrebe socijalnog osiguranja (RS)

Pravilnik o uslovima i načinu vršenja pregleda sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, načinu uzorkovanja i dostavljanja uzoraka i broju i veličini uzoraka radi ispitivanja u prometu i primeni (RS)

Pravilnik o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima javnih beležnika i javnobeležničkim mestima za koja će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika (RS)

Uredba o označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, označavanju zgrada kućnim brojevima i vođenju registra kućnih brojeva , ulica i trgova (RS)

Pravilnik o određivanju broja izvršitelja (RS)

Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna agencija za privredne registre (RS)

Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 992 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Ukoliko je tužbom koja je podneta u vreme važenja Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br . 125/04 i 111/09) bio postavljen i primarni i eventualni tužbeni zahtev, a po žalbi odluka preinačena po primarnom tužbenom zahtevu i postupak vraćen radi održavanja rasprave i odlučivanja po eventualnom tužbenom zahtevu, da li se postupak po tom eventualnom zahtevu sprovodi po gore navedenom Zakonu o parničnom postupku ili po Zakonu o parničnom postupku koji je stupio na snagu 1. 2. 2012.

...

... broj i postupajući stečajni sudija. posle nekoliko dana, Narodna banka Srbije dostavlja Obaveštenje o neprekidnoj blokadi računa tog istog dužnika u skladu sa odredbama 150-154. Zakona o stečaju. To Obaveštenje se zavodi pod novim brojem ... dva ...

...

Organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili na otvorenom prostoru odgovara za štetu nastalu smrću ili telesnom povredom koju neko pretrpi usled izvanrednih okolnosti koje u takvim prilikama mogu nastati, kao što je gibanje masa, opšti nered i slično.

...

Nanošenje usmrćenom većeg broja udaraca drvenom motkom, ne mora automatski značiti da se radi o ubistvu na svirep način.

...

U veću sastavljenom od trojice sudija Vrhovni kasacioni sud odlučuje u svim predmetima zahteva za ispitivanje zakonitosti pravnosnažne presude bez obzira koji sud je doneo presudu protiv koje je zahtev izjavljen, a primenom odredaba člana 146. Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. gl.RS", broj 72/09 od 03.09.2009. godine) i člana 32. Zakona o uređenju sudova("Sl. gl. RS", broj 116/08 od 22.12.2009. godine i 104/09 od 16.12.2009.godine).

...

podnošenjem predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave pre stupanja na snagu novog Zakona o parničnom postupku, a odluka suda da se postupak dalje nastavi kao povodom prigovora protiv platnog naloga iz člana 49. stav 4. ZIO doneta je nakon stupanja na snagu i primene novog Zakona o parničnom postupku? S obzirom na to da je odredbom člana 506. stav 1. novog ZPP-a, predviđeno da će se postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona sprovesti po odredbama ZPP-a ("Službeni glasnik RS", br ...

...

Pitanje: Da li je sud dužan da odbaci predlog za izvršenje kao neuredan, ukoliko ne sadrži brojeve računa izvršnog poverioca i izvršnog dužnika kod poslovnih banaka s nazivima banaka, saglasno članu 35. ZIO, iako je u predlogu za izvršenje naznačeno sredstvo izvršenja prodaja pokretnih i nepokretnih stvari izvršnog dužnika?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 957 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Službeno mišljenje, Ministarstvo finansija - Uprava carina, broj 148.03.030.01.224/17/2012

...

Službeno mišljenje, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, broj 610.00.483/2012.07

...

Službeno mišljenje, Ministarstvo finansija i privrede, broj 413.00.133/2012.04

...

Službeno mišljenje, Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, broj 011.022.289/2012.09

...

Službeno mišljenje, Ministarstvo finansija - Uprava carina, broj 412.04.3/11.17

...

Službeno mišljenje, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, broj 610.00.470/2012.07

...

Službeno mišljenje, Ministarstvo finansija i privrede, broj 011.00.00286/2012.27

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1756 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

, , po zahtevu iz , ul. br . , a na osnovu čl. , u predmetu donosi

2. Obavezuje se iz , ul. br . :

Obavezuje se iz ul. br . da u roku od dana izvrši sledeće:

...

Broj : ___