hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: javna svojina

Ukupno nađeno: 2598 primera (stranica je generisana 23.01.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 2328 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o javnoj svojini (RS)

Uredba o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine (RS)

Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom (RS)

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (RS)

Uredba o postupku i načinu prodaje akcija i udela u vlasništvu akcionarskog fonda metodom javne aukcije (RS)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja centralne evidencije ustanova kulture osnovanih sredstvima u javnoj svojini sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (RS)

Uredba o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom (RS)

Uredba o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom (RS)

Obrazac Izveštaja o imovini i prihodima javnog funkcionera (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 247 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Kada organ državne vlasti odbije da učini dostupnom informaciju od javnog značaja, jer je određeno da se čuva kao službena tajna, dužan je da dokaže i u obrazloženju svoje odluke navede valjane razloge o opravdanosti isključenja pristupa traženim informacijama radi zaštite pretežnijih interesa. Pravilno je, po oceni Upravnog suda, tuženi organ poništio prvostepenu odluku i naložio Upravi za sprečavanje pranja novca da zainteresovanom licu dostavi tražene informacije, budući da taj organ nije pružio

...

Zakonodavac nije ovlastio upravljača javnog puta da svoju odgovornost za štetu koja nastane korisnicima u propisanim okolnostima prebacuje ugovorom, ili na drugi način na druga pravna lica sa kojima je u poslovnim odnosima u vezi sa izvođenjem radova na obezbeđenju trajnog, neprekidnog i kvalitetnog održavanja javnog puta, radi nesmetanog i bezbednog obavljanja saobraćaja na njemu.

...

Zakon ne daje ovlašćenje jedinici lokalne samouprave da uredi postupak i način otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini .

...

Pre donošenja odluke o zahtevu za privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela sud će zakazati ročište na koje će pozvati vlasnika , njegovog branioca, odnosno punomoćnika ako ga ima i javnog tužioca.

...

Za podnošenje zahteva u cilju pokretanja pripremnog postupka prema maloletnom licu ovlašćen je oštećeni, u konkretnom slučaju Republičko javno pravobranilaštvo Republike Srbije, a ne Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska stanica, jer se radi o pokretnoj stvari u javnoj svojini .

...

Zakonom je propisana obaveza prijavljivanja imovine funkcionera nakon stupanja na određenu javnu funkciju i nakon prestanka obavljanja te funkcije, kao i vanredno prijavljivanje imovine usled bitnih promena u odnosu na već prijavljene podatke o imovinskom stanju.

...

kao organ izvršne vlasti, donošenjem zaključka kao opšteg akta kojim se uređuje pravo na naknadu plate sudijama, javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca kojima je prestala dužnost zbog toga što u postupku opšteg izbora nisu izabrani na sudijsku, odnosno javnotužilačku funkciju, a koji su to pravo u trajanju od šest meseci ostvarili u skladu sa odgovarajućim zakonom, izašla iz okvira svoje Ustavom utvrđene nadležnosti, jer se ne radi o aktu koji je donet radi izvršavanja zakona,

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 16 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pravo na umanjenje prihoda od dividende za iznos godišnje rate prodajne cene po osnovu kupovine društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine javnom aukcijom

...

Da li je za potrebe upisa promene vlasnika nepokretnosti u katastarskim knjigama "zbog promene pravne forme D.P. u A.D." potrebno da ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije bude snabdeven dokazom o plaćenom porezu?

...

Kada je kupac za učešće na aukcijskoj prodaji platio depozit i postao najpovoljniji ponuđač, ali pre zaključenja ugovora odustao od kupovine, nakon odluke Ustavnog suda RS kojom su proglašene protivne ustavu odredbe Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom čl. 37 i 37a, nema zakonskog osnova da Agencija zadrži uplaćeni depozit

...

Odredbom člana 61. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 24/2001 i 80/2002 - dalje: Zakon) propisano je da se prihod od dividende umanjuje, pre utvrđivanja poreske osnovice, za iznos godišnje rate prodajne cene po osnovu kupovine društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine javnom aukcijom, u smislu propisa kojima se uređuju uslovi i postupak promene vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala, uplaćene pre isplate dividende, a najviše do iznosa isplaćene dividende

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2194/2009-04 (_)

a) Pravo na odbitak prethodnog poreza za promet mobilnih telefona koje obveznik PDV nabavlja za službene potrebe zaposlenih b) Poreski tretman korišćenja službenog mobilnog telefona u privatne svrhe

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-487/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga koji vrši Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom kao organ Ministarstva pravde

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Poklonodavac dozvoljava Poklonoprimcu da poklonjeni stan uknjiži na svoje ime u javnom registru nepokretnosti.

...

Prvi i drugi ugovarač uzajamno jedan drugom dozvoljavaju da odmah prenesu zamenjene njive na svoje ime, uz podjednako brisanje dosadašnjeg prava korišćenja na zamenjenim njivama, a u svim javnim knjigama.

...

- da se po izvršenoj proceni izvrši javna prodaja navedenih imovinskih (osnivačkih) prava dužnika.

Rešenjem br. od godine utvrđeno je da zajedničku stvar poverioca i dužnika - nepokretnost: površine , koja se nalazi u , ul. , br. , odnosno katastarska parcela br. KO , zkul br. , treba prodati na javnoj prodaji radi njene deobe. Poverilac i dužnik su vlasnici opisane nepokretnosti na jednakim delovima i to: 1/2 je svojina poverioca a 1/2 je svojina dužnika.

...

Tuženi je dužan da trpi da tužilac svoje potraživanje prema dužniku iz , po pravosnažnoj i zvršnoj presudi , br. , od . godine, u iznosu od dinara, sa zateznom kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate, od . godine, pa do isplate, i odgovarajuće troškove parničnog postupka u iznosu od dinara, namiri putem javne prodaje parcele površine kvm, upisane u zkul. br. , KO , kao vlasništvo tuženog, kao i da tužiocu nadoknadi troškove parničnog postupka, sve u roku od 15 dana, pod

...

Prodavac se obavezuje da po osnovu ovog ugovora izvrši prenos građevinskog zemljišta na Kupca u svim javnim knjigama. Ako to ne učini ovlašćuje se Kupac da bez njegovog prisustva i dalje saglasnosti, sam izvrši upis prava svojine na navedenom zemljištu.

hor003