Traženo: izdavaštvo

Ukupno nađeno: 32886 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 32091 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o načinu izrade, izdavanja i dostavljanja vanrednih meteoroloških i hidroloških informacija i upozorenja (RS)

Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica (RS)

Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa (RS)

Odluka o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu (RS)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja (RS)

Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova (RS)

Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica (RS)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju učeničke i studentske kartice u domu učenika i studentskom centru (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 529 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Sud je u obavezi da stranku upozori na obavezu plaćanja sudske takse pri preduzimanju prve radnje pa kada do pravnosnažnog okončanja spora nije izdat nalog za plaćanje takse, a stranka traži oslobađanje, takav zahtev se ne može smatrati neblagovremenim.

...

Pitanje: U punomoćju koje je stranka izdala za zastupanje stoji da punomoćnika može da zameni advokatski pripravnik zaposlen u istoj kancelariji, bez navođenja imena i prezimena pripravnika. Da li je ovakvo punomoćje uredno u odnosu na advokatskog pripravnika?

...

Ukoliko organ uprave posumnja u pravilnost i obim izdatog punomoćja dužan je da naloži otklanjanje nedostataka u punomoćju pre nego što donese odluku.

...

Pitanje: Kako postupiti u situaciji kada u punomoćju koje je izdalo pravno lice nije navedeno da je punomoćnik stalno zaposlen, ili da je diplomirani pravnik, ili da ima položen pravosudni ispit (bez obzira što to niko ne ističe, odnosno osporava), pri čemu je raniji član 91. stav 2. Zakona o parničnom postupku davao mogućnost da sud rešenjem naloži punomoćniku da podnese overeno punomoćje, a sadašnji zakon to ne predviđa?

...

Prekršaj nepostupanja po naredbi policijskog službenika može se izvršiti i pasivnim držanjem učesnika u saobraćaju kome je naredba izdata .

...

U skladu je sa Ustavom zakonsko određenje da se licima starijim od 65 godina života vozačka dozvola izdaje na rok važenja najviše do pet godina, prema nalazu i mišljenju datom u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 161 pronadjenog primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

OBJAŠNjENjE u vezi plaćanja republičkih administrativnih taksi kod izdavanja izvoda iz matičnih knjiga koji vrše organi u Republici Srbiji

...

Poreski tretman prihoda koje fizičko lice - rezident Republike Srbije ostvari izdavanjem u zakup nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji druge države, u slučaju kad je zakupac i isplatilac prihoda subjekt sa teritorije Republike Srbije

...

Da li postoji obaveza sastavljanja "vanrednih" finansijskih izveštaja na dan donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka, odnosno na dan donošenja odluke o povećanju kapitala i izdavanju običnih akcija?

...

Poreski tretman prihoda koje ostvare fizička lica po osnovu autorskog dela u slučaju kad je isplatilac prihoda pravno lice koje se bavi kupovinom knjiga od samih autora koji su ujedno i izdavači tih knjiga

...

a) Plaćanje poreza na upotrebu mobilnog telefona u slučaju izdavanja avansnog računa za "postpejd" korisnike / b) Da li se plaća porez na upotrebu mobilnog telefona kada davalac usluga mobilne telefonije putem svoje mreže, na zahtev ugovorne strane, isporučuje svojim korisnicima razna obaveštenja/informacije u vidu SMS poruke pri čemu sadržinu informacije kreira druga ugovorna strana?

...

Gorom, koje naplaćuje od fondova tih država; / 2) fizičkim licima, vojnim osiguranicima Republike Srbije, koji sa uputom svojih vojnih komandi dolaze na dijagnostiku i/ili lečenje, a plaćanje vrši Finansijska služba osiguranja vojnih osiguranika Beograd; / 3) preventivnih pregleda za rano otkrivanje raka fizičkim licima, a na osnovu zaključenih ugovora sa privrednim subjektima o pružanju tih zdravstvenih usluga njihovim zaposlenima, pri čemu naknadu za pružene usluge snosi pravno lice / b) Kome se

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 99 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovor o zajedničkom izdavanju i štampanju

...

- rukopis pripremi prema kratkom sadržaju koji je sastavni deo ovog ugovora i ponude upućene izdavaču ,

- pruži pomoć i saradnju Izdavaču u promociji izdanja .

Obaveze izdavača

Izdavač se obavezuje:

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 6 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Registar o izdatim podacima premera katastra zemljišta katastra nepokretnosti i vodova (Obrazac-3) (_)

Razno / Registar o izdatim podacima premera katastra zemljišta katastra nepokretnosti i vodova / Obrazac-3

OBRAZAC - Izvod iz registra o izdatim podacima premera katastra zemljista katastra nepokretnosti i vodova (Obrazac-6) (_)

Razno / Izvod iz registra o izdatim podacima premera katastra zemljista katastra nepokretnosti i vodova / Obrazac-6