Traženo: iseljenje

Ukupno nađeno: 463 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 300 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o pribavljanju i dodeli stanova i stambenih zajmova za potrebe kadrova i povratak iseljenih lica u AP Kosovo i Metohiju (SCG)

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Iseljenje izvršnog dužnika

Iseljenje drugih lica

Odluka o načinu rada studentskih centara sa sedištem na teritoriji APV (APV)

Iseljenje iz studentskog centra

Sudski poslovnik (RS)

U upisnik "I1" zavode se predmeti iseljenja , ispražnjenja poslovnih prostorija i predaje nepokretnosti, u upisnik I2 predmeti prodaje nepokretnosti radi namirenja poverilaca, a u upisnik I3 zavode se predmeti izvršenja naplate novčane kazne.

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu (RS)

5) lica koja se iseljavaju iz Republike Srbije, uz dokaz o iseljenju - do iznosa koji je prenet, odnosno iznet iz Republike Srbije u smislu propisa iz odredbe pod 4) ovog stava;

Pravilnik o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povrataka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije (RS)

Lice koje se iseljava iz Republike Srbije u inostranstvo, vrši odjavu prebivališta radi iseljenja , na Obrascu 3.

Licu koje se iseljava iz Republike Srbije u inostranstvo, izdaje se potvrda na Obrascu 4.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (RS)

- ako se izvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se iseljavaju iz Srbije upisuje se: "selidbene stvari", a ispod toga: "specifikacija";

Ako se izvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se iseljavaju iz Srbije, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "94500000 0201".

Zakon o eksproprijaciji (RS)

Ako se ekspropriše stambena zgrada, stan kao poseban deo zgrade ili poslovna prostorija, korisnik eksproprijacije je dužan da ranijem sopstveniku, nosiocu stanarskog prava i zakupcu, obezbedi drugi stan ili poslovnu prostoriju u svojinu, susvojinu, na korišćenje, odnosno u zakup, u roku koji ne može biti duži od šest meseci, računajući od dana iseljenja iz eksproprisane zgrade, stana ili poslovne prostorije.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 153 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Davalac stana na korišćenje odlučuje o davanju na korišćenje prostorija iz kojih se iselio jedan od sustanara drugim sustanarima, ali sustanar ne stiče stanarsko pravo, odnosno pravo zakupa na delu stana koji dobija na korišćenje, ako davalac stana na korišćenje to izričito ne naznači u aktu o davanju stana na korišćenje.

...

Podnošenjem tužbe za iseljenje zakupodavac, konkludentnom radnjom, na vrlo jasan način, izražava svoju volju, odnosno daje izjavu da ugovor o zakupu raskida.

...

Članu porodičnog domaćinstva, koji ima pravo stanovanja, vlasnik otkupljenog stana može otkazati dalje korišćenje stana i tražiti njegovo iseljenje , samo iz opravdanih razloga u koje spadaju i znatno poremećeni međusobni odnosi do kojih je došlo, isključivo ili pretežno, krivicom lica čije se iseljenje traži.

...

Vlasnik stana ima pravo da isti drži, koristi i njime raspolaže, te da zahteva iseljenje iz stana lica koje isti koristi bez pravnog osnova.

...

Vlasnik ima pravo i da zahteva iseljenje .

...

Zakupodavac koji je raskinuo ugovor o zakupu i zakupca iselio iz poslovnog prostora ne može zahtevati iz raskinutog ugovora da zakupac ispuni obavezu iz tog ugovora i nadoknadi mu troškove adaptacije poslovnog prostora.

...

Kada tužioci ne raspolažu javnom ispravom kojom dokazuju pravo svojine na nepokretnosti, a nije sporno da postoji ulaganje tuženih u jedan deo nekretnine, ima mesta prekidu postupka za iseljenje tuženih do pravosnažnog okončanja parnice za utvrđenje prava vlasništva na delu nepokretnosti, a po osnovu sticanja gradnjom - ulaganjem ličnih sredstava radom.

...

Kada tužioci ne raspolažu javnom ispravom kojom dokazuju pravo svojine na nepokretnosti, a nije sporno da postoji ulaganje tuženih u jedan deo nekretnine, ima mesta prekidu postupka za iseljenje tuženih do pravnosnažnog okončanja parnice za utvrđenje prava vlasništva na delu nepokretnosti, a po osnovu sticanja gradnjom - ulaganjem ličnih sredstava radom.

...

Sud nije nadležan za odlučivanje o tužbenom zahtevu kojim tužioci samo otkazuju ugovor o zakupu stana. U nadležnosti suda bilo bi odlučivanje o zahtevu za iseljenje zakupca iz stana, kao posledici datog otkaza ugovora o zakupu i odbijanja zakupca da se nakon toga iz istog iseli .

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pismena saglasnost data od strane zakupca stana u privatnoj svojini, trećem licu radi fizičkog obezbeđenja stana, ne može predstavljati osnov za korišćenje predmetnog stana od strane tog lica, zbog čega vlasnik stana ima pravni interes za podnošenje zahteva za iseljenje lica u smislu člana 5. Zakona o stanovanju

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 8 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude , br. , od . godine, dužnik je obavezan da da se sa svim licima i stvarima iseli iz stana koji se nalazi u , u ul. , br. , br. stana , i da tako ispražnjen stan preda poveriocu, u roku od 15 dana.

Obzirom da se dužnik u ostavljenom roku nije iselio iz pomenutog stana, niti je ovaj stan predao poveriocu, poverilac predlaže da sud donese sledeće

Na osnovu presude , br. , od . godine, ODREUJE SE IZVRŠENjE iseljenja dužnika , sa svim licima i stvarima iz stana u , u ul. , br. , br. stana , te predajom navedenog stana poveriocu iz , ul. br. .

...

Tužilac je kod tog suda pokrenuo parnicu radi otkaza ugovora o korišćenju stana i iseljenju tuženog.

U toku parnice utvrđeno je da se tuženi , iz koji je nosilac stanarskog prava na stanu u svojini tužioca , iz , iselio iz spornog stana u , ul. , br. . Tuženi je pre oko godinu dana prešao da živi kod sina u drugom delu grada, a sporni stan je izdao u podzakup iz .

OBAVEZUJE SE tuženi iz da se sa svim licima i stvarima iseli iz stana u , ul. , br. , i ovaj stan, ispražnjen od lica i stvari, preda tužiocu, kao i da tužiocu nadoknadi troškove parničnog postupka, sve u roku od 15 dana, pod pretnjom izvršenja.

...

2. Nalaže se tuženom iz iseljenje iz porodičnog stana u ul. br. u roku od 24 časa po prijemu ove presude u trajanju od , sa mogućnošću produženja sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je mera određena.

2. Nalaže se tuženom iseljenje iz stana tužilje u roku od 24 časa od momenta prijema ove presude.