Traženo: holding

Ukupno nađeno: 1053 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1024 pronadjena primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o posebnoj taksi za aviokompanije koje prevoze putnike u međunarodnom vazdušnom saobraćaju (RS)

Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila (RS)

<lat>IMO</lat> jedinstveni identifikacioni broj kompanije i vlasnika pomorskih brodova

Zakon o bankama (RS)

Podređeno društvo bankarskog holdinga

Zakon o registraciji privrednih subjekata (RS)

Registraciona prijava koncerna , holdinga ili drugog oblika povezivanja

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga (RS)

Postupak sa predmetima kojim strane vazduhoplovne kompanije snabdevaju vazduhoplove na međunarodnim linijama

Zakon o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gor (RS)

U okviru predmeta i uslova ovog sporazuma i bez prejudiciranja odredaba relevantnih propisa koji su navedeni u Aneksu I ovog sporazuma, ne postoje ograničenja slobode osnivanja preduzeća od strane državljana države članice EZ ili partnera ECAA na teritoriji bilo koje od njih. Sloboda osnivanja preduzeća obuhvata pravo da se preduzmu i obavljaju aktivnosti lica koja rade samostalno i da se osnivaju i vode preduzeća, naročito kompanije ili firme prema uslovima koji su predviđeni za sopstvene državljane na

Zakon o preduzećima (SCG)

( KOMPANIJE , KORPORACIJE)

4. Holding

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade SRJ i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom kombinovanom prevozu robe (mp)

Stimulacija kombinovanog prevoza robe Strane ugovornice preduzimaju sve potrebne mere da se njihove državne uprave, železničke, lučke, brodske i špediterske kompanije , drumski prevoznici i operatori kombinovanog prevoza dogovore o merama koje su potrebne za vršenje kombinovanog prevoza robe, i to:

Zakon o potvrđivanju Izmenjene konvencije o osnivanju Evropske organizacije za telekomunikacije preko satelita -SAT(mp)

(Formiranje <lat>Eutelsat</lat>-a i Kompanije <lat>Eutelsat S.A</lat>.)

4. Transfer funkcija <lat>EUTELSAT</lat>-a Kompaniji <lat>EUTELSAT S.A</lat>. i njenom Izvršnom sekretaru

Pravilnik o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva (RS)

kliničkog ispitivanja leka na deci olakšava razvoj lekova za pedijatrijsku upotrebu. Kada se radi o lekovima za lečenje oboljenja i stanja odraslih za koje se očekuje da će biti u upotrebi i za lečenje dece, programi njihovog razvoja obično obuhvataju i dečiju populaciju. Sticanje dodatnih saznanja o efikasnosti leka u lečenju dece, svakako je značajan cilj. Međutim, do tog cilja treba doći ne dovodeći u pitanje dobrobit dece koja učestvuju u kliničkom ispitivanju. Odgovornost za to dele farmaceutske kompanije ...

U slučaju lekova za lečenje drugih oboljenja i stanja, bez obzira što će lekovi biti korišćeni i za lečenje dece, ispitivanje može započeti u kasnijim fazama kliničkog razvoja leka, kao i u slučaju bezbednosnih problema pri primeni leka i pored dovoljnog postmarketinškog iskustva primene u lečenju odraslih. Farmaceutske kompanije moraju imati jasan plan pedijatrijskih ispitivanja i opravdane razloge za vremenski raspored. Ispitivanje lekova za lečenje drugih oboljenja i stanja kod dece ne treba započeti pre druge

- Naziv kompanije , odnosno sponzora, ime osobe odgovorne za izveštaj od strane sponzora (treba navesti ime i detalje za kontakt sa osobom koju je zadužla kompanija , odnosno sponzor, za pitanja koja mogu proisteći u toku ocene izveštaja o ispitivanju);

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 25 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

situaciji kada je pravni prethodnik tuženih oglašen krivim zbog krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl. 195. st. 3. u vezi st. 1. jer je upravljao neosiguranim traktorom, a kojim je oštećeno vozilo osigurano kod tužioca i kojem je isplaćena naknada materijalne štete, osnovan je tužbeni zahtev tužioca kompanije "Dunav"; pa su obavezani tuženici, pravni sledbenici tužioca za isplatu naknade štete. Postoji doprinos tužiočevog osiguranika nastaloj saobraćajnoj nezgodi, jer je upravljao

...

Postojeća holding kompanija može se usaglasiti sa Zakonom o preduzećima tako što će se organizovati u neku od predviđenih pravnih formi jer holding , prema Zakonu o preduzećima, više nije mogući organizacioni oblik

...

Organ upravljanja holding kompanije ili matičnog preduzeća, može obavljati funkciju organa upravljanja u zavisnom preduzeću, ako je to predviđeno u osnivačkom aktu društva sa ograničenom odgovornošću

...

Holding kompanija nije organizacioni oblik prema Zakonu o preduzećima

...

Kolektivnim ugovorom na nivou holdinga ne može se utvrditi obaveza za preduzeća u sastavu holdinga da u određenom roku zaključe pojedinačne kolektivne ugovore, te ukoliko to ne urade da će se neposredno primenjivati kolektivni ugovor zaključen na nivou holdinga

...

Ako dužnik izvrši svoju transformaciju u holding ili osnuje nova preduzeća i na njih prenese svoju imovinu i time onemogući poverioca da se u postupku izvršenja namiri iz njegove imovine, ispunjeni su uslovi za poništaj pravne radnje prenosa imovine na nova preduzeća

...

Kada je putnik u autobusu povređen tako što je autobus naglo zakočio pri nailaženju na ležećeg policajca postoji solidarna odgovornost autoprevoznika i kompanije za osiguranje

...

Zakonom se ne može propisati da se zakonom date poreske olakšice i druge povlastice kompanijama koje obavljaju određenu delatnost, ne mogu za određeni period ukinuti ili učiniti nepovoljnijim

...

Član holdinga ne gubi svojstvo samostalnog pravnog lica i ne odgovara za obaveze koje na sebe preuzme holding ili neko zavisno preduzeće u okviru holdinga

...

Članice holdinga u skladu sa svojim statutom mogu doneti potrebne odluke i izvršiti usaglašavanje sa Zakonom o preduzećima i kada to holding nije učinio, ali uz priznavanje prava holdingu

...

Može doći do jednostranog istupanja iz sistema holdinga ukoliko je to predviđeno ugovorom ili sporazumom odnosno statutom

...

Preduzeće koje je povezano u holding a koje je samostalno, može doneti odluku da se sprovede postupak svojinske transformacije i u tom slučaju holdingu kao matičnom preduzeću obezbeđuje se 30 posto akcija, odnosno udela i sva prava koja iz toga proizlaze

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Invalid sam treće kategorije i dijabetičar, imam 60 godina života i 36 godina staža. Dva puta mi je odbijen zahtev za invalidsku penziju. U svojoj kompaniji otpušten sam kao "tehnološki višak". Javljao sam se na dosta oglasa, ali bez rezultata. Kome da se obratim i da li pomaže tužba sudu?

...

Isporuka goriva domaćim avio kompanijama za letove na relaciji Srbija - Crna Gora i obratno, je prometom dobara za koji je predviđeno poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, pod određenim uslovima

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-908/2010-04 (_)

Da li obveznik PDV - Društvo za iznajmljivanje nekretnina "Dipos" d.o.o. ima pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada zaključi ugovor o zakupu stambenog objekta sa licem koje će taj objekat koristiti za stambene potrebe (pri čemu se ne radi o licu iz čl. 24. st. 1. tač. 16) Zakona o PDV)?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ukoliko je Špediter ovlašćeni agent određene avio- kompanije , on će se kod ugovaranja avio prevoza koristiti svim povlasticama i pogodnostima koje može postići kao ovlašćeni agent.