Traženo: fond solidarnosti

Ukupno nađeno: 190 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 172 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o radu (RS)

Osnivanje Fonda solidarnosti

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (RS)

17. U Fondu solidarnosti :

Zakon o zdravstvenom osiguranju (RS)

U Republičkom fondu , na osnovu odluke Upravnog odbora iz člana 202. ovog zakona obrazuju se u okviru raspoloživih finansijskih sredstava - sredstva solidarnosti , za ravnomerno sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Republike i ujednačavanje uslova za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području filijala.

Zakon o radu (RS)

Za ostvarivanje prava iz člana 125. ovog zakona osniva se Fond solidarnosti (u daljem tekstu: Fond ).

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda (RS)

2. vrši uplatu na račun fondova koje sindikat osniva (Štrajkački fond , Fond solidarnosti i sl.).

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (RS)

17. Fond solidarnosti :

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" (RS)

U fond solidarnosti sindikata za pružanje pomoći zaposlenima za lečenje, Poslodavac uplaćuje mesečno na račun fonda 0,3% iznosa sredstava isplaćenih na ime zarada.

Ako kod poslodavca postoji više sindikalnih fondova solidarnosti za pružanje pomoći zaposlenima za lečenje, iznos iz stava 1. ovog člana rasporediće se na te fondove srazmerno broju zaposlenih koji svaki fond pokriva.

U fond solidarnosti Sindikata radnika EPS, poslodavac uplaćuje na račun tog fonda 0,1% iznosa sredstava isplaćenih na ime zarada zaposlenih kod poslodavca, srazmerno broju članova sindikata.

Solidarna pomoć se ostvaruje iz sredstava poslodavca do osnivanja Fonda solidarnosti Sindikata radnika direkcija JP EPS u sledećim slučajevima:

Poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje (RS)

2. vrši uplatu na račun fondova koje sindikat osniva (štrajkački fond , fond solidarnosti i sl.).

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (RS)

2) vrši uplatu na račun fondova koje sindikat osniva (štrajkački fond , fond solidarnosti i sl.);

Pravilnik o bližoj sadržini i načinu vođenja Registra zadužbina i fondacija (RS)

U Registar se upisuju i lična imena i prebivališta potpisnika izjave, sa naznačenjem njihove solidarne odgovornosti za obaveze zadužbine i fondacije .

Zakon o zadužbinama i fondacijama (RS)

Članovi upravnog odbora i upravitelj odgovaraju solidarno celokupnom svojom imovinom za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju zadužbini i fondaciji , ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili sa namerom da se prouzrokuje šteta, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisnik, ili nisu učestvovali u donošenju odluke.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 13 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Prema odredbi člana 47. st. 1. i 2. Zakona o stanovanju, stanovi iz Fonda solidarnosti ne mogu se davati na korišćenje na određeno vreme, već isključivo na neodređeno vreme.

...

Pomoć koju oštećeni (odnosno njegova rodbina) dobije od sindikalne organizacije u svojoj organizaciji kod koje je u radnom odnosu ne odbija se od utvrđene naknade. Jedino će se iznos koji je organizacija isplatila iz fonda solidarnosti kao pomoć u vezi s nesrećom na radu svog radnika uračunali u naknadu nematerijalne štete kad taj fond nije oformljen iz novčanih priloga radnika te organizacije ili iz sredstava predviđenih za zajedničku potrošnju

...

Sve isplate u vezi sa štetnim događajem iz fonda solidarnosti , socijalne pomoći, invalidskog, penzionog, zdravstvenog osiguranja uračunaju se u naknadu ako iz njihove svrhe proizilazi da je isplatom smanjena šteta

...

Skupština opštine je ovlašćena da propiše uslove i rokove korišćenja i vraćanja sredstava solidarnosti namenjenih za rešavanje stambenih potreba, pa u okviru toga i da utvrdi uslov da učesnici na konkursu za dobijanje ovih sredstava redovno izmiruju svoje obaveze prema fondu sredstava solidarnosti

...

Pomoć koju oštećenik (odnosno njegova rodbina) dobije od sindikalne organizacije u svojoj organizaciji udruženog rada kod koje je u radnom odnosu, ne odbija se od utvrđene naknade. Jedino će se iznos, koji je organizacija udruženog rada isplatila iz fonda solidarnosti kao pomoć u vezi s nesrećom na radu svog radnika, uračunati u naknadu nematerijalne štete kad taj fond nije oformljen iz novčanih priloga radnika te organizacije ili iz sredstava predviđenih za zajedničku potrošnju.

...

Zakonska odredba kojom je utvrđeno da Fond ima pravo da zahteva naknadu štete od lica koje je prouzrokovalo invalidnost, telesno oštećenje ili smrt osiguranika, ako je po tom osnovu, ostvareno pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja nije nesaglasna sa Ustavom i opštim načelom prema kojem oštećeno lice ima pravo da zahteva realnu vrednost učinjene štete od onoga koji mu je tu štetu učinio, kao i sa načelom solidarnosti i uzajamnosti u ostvarivanju penzijskog i invalidskog osiguranja.

...

Opštim aktom o davanju u zakup stanova iz fonda solidarnosti može se predvideti i kriterijum "zdravstveno stanje zaposlenog i članova njegovog porodičnog domaćinstva"

...

Nije u skladu sa Ustavom isključivanje iz prava učešća na konkursu za stan iz fonda solidarnosti radnika na rukovodećim mestima i radnika sa visokom i višom spremom

...

Kada je došlo do štete na tužiočevom vozilu, a nastala je od neregistrovanog vozila, za istu odgovaraju solidarno vlasnik vozila i garantni fond - udruženje osiguravajućih organizacija Jugoslavije

...

Kada je došlo do štete na tužiočevom vozilu, a nastala je od neregistrovanog vozila, za istu odgovaraju solidarno vlasnik vozila i garantni fond -udruženje osiguravajućih organizacija Jugoslavije

...

Opština nije ovlašćena da propiše obavezu korisnika stanova solidarnosti da uplate fondu za gradsko građevinsko zemljište iznos od 15% od ukupne vrednosti dodeljene površine stana

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kako da ostvarim prava kod Fonda solidarnosti , s obzirom da je pokrenut stečajni postupak kod mog poslodavca?

...

Fondacija solidarnosti ne obračunava PDV na novčana sredstva skupljena preko kasica u domovima zdravlja i samouslugama

...

Porez na prenos apsolutnih prava na prenos prava svojine na stanu uz naknadu po osnovu ugovora između Fonda za solidarnu stambenu izgradnju i Gimnazije

...

Oporezivanje prenosa prava svojine na stanu uz naknadu sa Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti na korisnika, kao i prenos sa korisnika na kupca stana

...

Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnostima stanovima Fonda solidarne stambene izgradnje