Traženo: diskriminacija

Ukupno nađeno: 1119 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1096 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o pravnosnažnim odlukama sudova o zaštiti zbog diskriminacije polova (RS)

Zakon o zabrani diskriminacije (RS)

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (RS)

Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (mp)

Pravilnik o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavljanje javnog avio-prevoza (RS)

Obaveštavanje i nediskriminacija

Pravilnik o aerodromskim naknadama (RS)

Načelo nediskriminacije

Zakon o elektronskim komunikacijama (RS)

Obaveza nediskriminatornog postupanja

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (RS)

Zabrana diskriminacije

Zakon o učeničkom i studentskom standardu (RS)

Zabrana diskriminacije , nasilja i zlostavljanja u ustanovi

Zakon o radu (RS)

5. Zabrana diskriminacije

Zakon o trgovini (RS)

Načelo ravnopravnosti i zabrane diskriminacije

Krivični zakonik (RS)

Rasna i druga diskriminacija

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga (RS)

19. univerzalna poštanska usluga predstavlja skup osnovnih poštanskih usluga koje se obavljaju u kontinuitetu, na teritoriji Republike Srbije, u okviru propisanog kvaliteta, po pristupačnim cenama i pod jednakim uslovima za sve korisnike, bez diskriminacije .

Zakon o visokom obrazovanju (RS)

6) poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda, uključujući zabranu svih vidova diskriminacije ;

8) na različitost i zaštitu od diskriminacije ;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 20 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zaštitu od diskriminacije na radu uživa lice u radnom odnosu, lice koje obavlja privremene i povremene poslove ili poslove po ugovoru o delu ili drugom ugovoru, lice na dopunskom radu, lice koje obavlja javnu funkciju, pripadnik vojske, lice koje traži posao, student i učenik na praksi, lice na stručnom osposobljavanju i usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, volonter i svako drugo lice koje po bilo kom osnovu učestvuje u radu.

...

Sud mora izrekom presude da precizira u čemu se sastoji diskriminacija prema grupi lica koja je zasnovana na njihovom ličnom svojstvu, a s obzirom na to da je širenje i predstavljanje ideje koja zagovara diskriminaciju - radnja izvršenja krivičnog dela za koje se okrivljeni tereti, pa je reč o bitnom elementu krivičnog dela koji mora izrekom presude biti maksimalno moguće individualizovan, a u obrazloženju jasno, logično i detaljno obrazložen.

...

Ne postoji diskriminacija na radu niti je zaposlena stavljena u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zaposlene ni na posredan ni na neposredan način, time što joj je promenjeno radno mesto u skladu sa njenom radnom sposobnošću, odnosno u skladu sa njenim zdravstvenim stanjem.

...

Nema diskriminacije u oblasti rada kada se za obavljanje određenih (odgovornih) poslova kao što su primera radi direktor, starešina, rukovodilac određenih organizacionih celina u pravnim licima ili državnim organima, zahtevaju stroži kriterijumi u pogledu znanja, organizacionih sposobnosti, prakse, odnosa sa strankama i javnošću, veštini komunikacija, bez obzira na formalno iste školske i stručne kvalifikacije.

...

Povređena je zabrana diskriminacije kada se zaposleni višak određuje prema godinama radnog staža, jer za to ne postoji razumno opravdanje.

...

Zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo.

...

Svako ko je povređen diskriminatorskim postupanjem ima pravo da podnese tužbu sudu i da traži da se utvrdi da je tuženi diskriminatorski postupao prema njemu ili drugome, kao i naknadu nematerijalne štete.

...

U slučajevima diskriminacije u smislu odredaba čl. 18. do 21. Zakona o radu, lice koje traži zaposlenje, kao i zaposleni, može da pokrene pred nadležnim sudom postupak za naknadu štete, u skladu sa zakonom.

...

U granicama je ustavnih ovlašćenja zakonodavca da posebno propiše šta se smatra diskriminacijom u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem, odnosno da se diskriminacijom u obrazovanju zbog invalidnosti ne smatra stvaranje normativnih pretpostavki da se, kroz individualizovani oblik nastave, deci sa posebnim obrazovnim potrebama obezbedi obrazovanje u skladu sa njihovim potrebama, interesovanjima i mogućnostima.

...

To što je u različitim zakonima dat različit obim prava osobama sa invaliditetom, ne može predstavljati diskriminaciju , niti se po tom osnovu može zahtevati naknada nematerijalne štete.

...

Da bi se ocenila odgovornost organa javne vlasti, u smislu člana 3. stav 3. Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, za naknadu štete licu sa invaliditetom po osnovu diskriminacije , potrebno je oceniti opravdanost razlikovanja u postupanju prema tom licu, odnosno da li se ona temelji na objektivnom i razumnom opravdanju, da li su cilj ili posledica preduzetih mera neopravdani, i da li postoji proporcionalnost između preduzetih mera i legitimnog cilja koji se ovim merama ostvaruje.

...

Činjenica da je u različitim propisima raznim kategorijama osoba sa invaliditetom dat različit obim prava ne može predstavljati diskriminaciju sama po sebi.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zabrana neposredne i posredne diskriminacije lica koja traže zaposlenje primenjuje se i na lica koja obavljaju poslove po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

- da ne vrši nikakvu diskriminaciju prema Primaocu franšizinga u pogledu određivanja naknade za licence, knonj-honj usluge ili opremu.