Traženo: denacionalizacija

Ukupno nađeno: 426 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 378 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o postupku za sprovođenje nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

Uputstvo za primenu Uredbe o sredstvima i načinu isplaćivanja naknade za nacionalizovane najamne zgrade i građevinsko zemljište (SCG)

Uredba o sredstvima i načinu isplaćivanja naknade za nacionalizovane najamne zgrade i građevinsko zemljište (SCG)

Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

Uputstvo o zemljišnoknjižnim upisima nacionalizovanih najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

Uputstvo o obrascima u postupku za sprovođenje nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća (SCG)

Odluka o isplati akontacije ranijim sopstvenicima nacionalizovanih preduzeća (SCG)

Zakon o privatizaciji (RS)

8. Sredstva za nacionalizovanu imovinu

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o podsticanju i zaštiti ulaganja između SRJ i BiH (mp)

NACIONALIZACIJA I EKSPROPRIJACIJA

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Vlade SRJ i Vlade Italijanske Republike o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, (mp)

Nacionalizacija i eksproprijacija

Zakon o privatizaciji (RS)

Kad postupak privatizacije obuhvata imovinu oduzetu od fizičkih i pravnih lica primenom propisa o oduzimanju imovine na teritoriji Republike Srbije, a koja je određena posebnim propisom kojim se uređuju pitanja vezana za vraćanje imovine (u daljem tekstu: nacionalizovana imovina), vrednost te imovine biće nadoknađena bivšim vlasnicima isključivo iz novčanih sredstava koja za te namene obezbeđuje Republika Srbija.

3) isplaćivanja naknade licima čija je imovina nacionalizovana ;

3) 5% sredstava izdvojiće se za isplaćivanje naknade licima čija je imovina nacionalizovana ;

Uredba o načinu ostvarivanja prava pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini i Ravnogorskog pokreta u oblasti boračko-invalidske zaštite (RS)

Pismenim dokaznim sredstvom, u smislu st. 1. i 6. ovog člana, smatra se pismeni dokument koji ukazuje na činjenice o ispunjenosti uslova iz čl. 2, 3. i 4. ove uredbe, a posebno vojni dokumenti, sudske presude, akti o konfiskaciji ili nacionalizaciji imovine zbog pripadnosti Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, odnosno Ravnogorskom pokretu i medicinska dokumentacija. Izjava svedoka, bez obzira u kom obliku je data, ne smatra se pismenim dokaznim sredstvom.

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (RS)

- kada davanje u zakup traži fizičko lice kojem je ta nepokretnost oduzeta nacionalizacijom , odnosno njegovi naslednici, pod uslovom da je pokrenut postupak za vraćanje oduzete imovine pred nadležnim organom;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 48 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U pogledu prijavljivanja, evidentiranja i vraćanja sekvestrirana imovina ima isti pravni status kao i imovina oduzeta primenom propisa o nacionalizaciji , agrarnoj reformi, konfiskaciji ili drugih propisa donetih nakon 9. 3. 1945. godine.

...

Potraživanje utvrđene pravične novčane naknade za nacionalizovanu imovinu, bilo da je određena od strane organa uprave ili sudskom odlukom, zastareva u roku iz člana 379. Zakona o obligacionim odnosima koji se odnosi na potraživanja utvrđena pred sudom ili drugim nadležnim organima.

...

Prilikom odlučivanja o zahtevu za utvrđivanje prava korišćenja koje je u prometu proverava se samo ispunjenost zakonom propisanih uslova za utvrđivanje ovog prava pravnim sledbenicima ranijeg sopstvenika nacionalizovanog građevinskog zemljišta, a ne rešavaju se sporni imovinskopravni odnosi između podnosioca zahteva i lica koja polažu pravo na nepokretnostima koje su predmet postupka.

...

Imovina koja je crkvama oduzeta po Zakonu o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, sa donošenjem Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama, po sili ovog zakona ne postoji kao crkvena imovina niti prestaje državna svojina, već o tome odlučuje Direkcija za restituciju, po pravilima upravnog postupka, protiv čije odluke se može pokrenuti upravni spor.

...

Za pokretanje postupka eksproprijacije, nije propisana nikakva inicijativa ranijeg vlasnika eksproprisane nepokretnosti, pa ukoliko nije postignut sporazum, odnosno doneto rešenje o naknadi za eksproprisanu odnosno nacionalizovanu nepokretnost, niti se nadležni organ obratio sudu za određivanje naknade po službenoj dužnosti.

...

Za pokretanje postupka eksproprijacije, nije propisana nikakva inicijativa ranijeg vlasnika eksproprisane nepokretnosti, pa ukoliko nije postignut sporazum, odnosno doneto rešenje o naknadi za eksproprisanu, odnosno nacionalizovanu nepokretnost, niti se nadležni organ obratio sudu za određivanje naknade po službenoj dužnosti.

...

U skladu su sa Ustavom odredbe zakona kojima je propisan postupak prijavljivanja i evidentiranja imovine koja je na teritoriji Republike Srbije oduzeta bez naknade tržišne vrednosti ili pravične naknade, primenom propisa i akata o nacionalizaciji , agrarnoj reformi, konfiskaciji, sekvestraciji, eksproprijaciji i drugih propisa donetih i primenjivanih posle 9. marta 1945. godine.

...

Kada je odluka o nacionalizaciji nepokretnosti doneta na osnovu tada važećeg propisa i postala pravnosnažna ne može se naknadno u sudskom postupku preispitivati zakonitost pravnosnažne odluke o nacionalizovanoj imovini.

...

U sporovima za povraćaj imovine oduzete u postupku nacionalizacije nije moguće pozivanjem na povredu prava na mirno uživanje imovine, garantovanog protokolom br. 1 uz evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, ostvariti povraćaj oduzete imovine, jer je povreda prava na imovinu u slučajevima nacionalizovane imovine učinjena pre stupanja konvencije na pravnu snagu u odnosu na scg, a ne radi se o kontinuiranoj povredi prava garantovanog konvencijom.

...

Poništaj rešenja o nacionalizaciji zbog povrede iz člana 30 stav 2 Zakona o nacionalizaciji ne spada u sudsku nadležnost

...

Naslednik lica kome je imovina nacionalizovana , nema zakonskog osnova da potražuje oduzetu imovinu, odnosno da traži da se utvrdi da je vlasnik nacionalizovane imovine.

...

Zastarelost potraživanja pravične naknade za nepokretnosti koje su prešle u društvenu svojinu po osnovu eksproprijacije odnosno nacionalizacije ili po drugom zakonskom osnovu gde se naknada određuje po službenoj dužnosti, počinje da teče prvog dana posle dana kad je raniji vlasnik nepokretnosti prema zakonu republike imao pravo da zahteva naknadu određenu poravnanjem ili odlukom suda.

...

Bivši vlasnik nacionalizovane nepokretnosti, iako nije nikada deposediran, na društvenoj svojini ne stiče pravo svojine održajem

...

Skupština opštine, kao davalac stana na korišćenje, nema ustavno i zakonsko ovlašćenje da svojom odlukom propiše zabranu otkupa stana koje je stekla nacionalizacijom i konfiskacijom