Traženo: delinkvencija

Ukupno nađeno: 66 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 53 pronadjenih primera ovde je prikazano 17 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Konvencija Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja (mp)

Beleženje i arhiviranje nacionalnih podataka o licima osuđenim za seksualne delikte

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (RS)

Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja, kao što su, naročito, upotreba alkohola, duvana, psihoaktivnih supstanci, maloletnička delinkvencija , sastavni su deo školskog programa i ostvaruju se u skladu sa Zakonom.

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (RS)

Radi razvoja i praktikovanja zdravog načina života, razvoja svesti o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti, o potrebi negovanja i razvoja fizičkih sposobnosti, kao i prevencije nasilja, narkomanije, maloletničke delinkvencije , škola u okviru školskog programa, realizuje i program školskog sporta, kojim su obuhvaćeni svi učenici.

Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja, kao što su, naročito, upotreba alkohola, duvana, psihoaktivnih supstanci i maloletnička delinkvencija , sastavni su deo školskog programa i ostvaruju se u skladu sa Zakonom.

Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja (RS)

Kontrolu saobraćaja na putevima policijski službenici vrše pešice ili korišćenjem službenog vozila, motocikla, helikoptera, i sl., u pokretu ili zadržavanjem na pojedinim mestima na putu gde češće dolazi do ugrožavanja saobraćaja, kao i snimanjem saobraćaja na putu u svrhu praćenja bezbednosti i protočnosti saobraćaja, ponašanja učesnika u saobraćaju i dokumentovanja saobraćajnih prekršaja, odnosno drugih delikata .

Po uočenom saobraćajnom prekršaju, odnosno drugom deliktu , policijski službenik preduzima aktivnosti na dokumentovanju i procesuiranju učinioca tog prekršaja, odnosno delikta .

Snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava kao i dokumentovanje prekršaja i drugih delikta u saobraćaju

Policijski službenici u cilju otkrivanja, dokumentovanja i dokazivanja saobraćajnih prekršaja i drugih delikata , mogu koristiti vozila sa ili bez spoljnih obeležja policije, sa ugrađenim uređajima za utvrđivanje prekršaja u saobraćaju, sistem video-nadzora postavljen u cilju praćenja bezbednosti i protočnosti saobraćaja i ponašanja učesnika u saobraćaju, kao i korišćenje ručnih video-kamera i fotoaparata iz vozila sa ili bez spoljnih obeležja policije, ili snimanje i fotografisanje prekršaja bez korišćenja

Policijski službenik može u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, radi dokumentovanja i dokazivanja prekršaja i drugih delikta , privremeno, a najduže 24 sata, od učinioca prekršaja, odnosno drugog delikta , oduzeti ispravu podobnu za dokazivanje protivpravnog ponašanja.

U vezi sa kontrolom saobraćaja u postupku snimanja saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava, kao i dokumentovanjem prekršaja i drugih delikata u saobraćaju vodi se poseban dosije koji sadrži: kompletne tehničke podatke o svakom sredstvu - uređaju; podatke o mestima određenim za snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju; mesečne analize dokumentovanih saobraćajnih prekršaja; analize ponašanja učesnika u saobraćaju; podatke o bezbednosti i protočnosti saobraćaja na mestima

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (RS)

8) snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava kao i dokumentovanje prekršaja i drugih delikta u saobraćaju,

Na vozilo - presretač se, dok vrši utvrđivanje prekršaja i drugih delikata i njihovo dokumentovanje, ne odnose odredbe ovog zakona o ograničenju brzine kretanja, pod uslovom da time ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Vozilo - presretač je vozilo sa prvenstvom prolaza kada daje propisane posebne svetlosne i zvučne znake, najmanje jedno plavo trepćuće ili rotaciono svetlo i zvučni znak promenljive frekvencije. Znakovi se daju nakon što prekršaj bude otkriven i dokumentovan u cilju zaustavljanja i daljeg procesuiranja učinioca prekršaja, odnosno drugog delikta .

Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (RS)

Kriminalistička taktika: pojam i vrste kriminaliteta; pojam i podela kriminaliteta; osnovna načela kriminalistike; preventivni i represivni vid borbe protiv kriminaliteta; karakteristike savremenog kriminaliteta; kategorije izvršilaca krivičnih dela; pojačani nadzor i lokalna kontrola nad određenom kategorijom delikvenata ; provera; osmatranje; zaseda; praćenje; racija - blokade; uviđaj; obezbeđenje lica mesta; indicije i verzije; lišenje slobode; hapšenje opasnih kriminalaca; pretresanje lica, stana,

Zakon o policiji (RS)

Policija sarađuje i sa drugim organima i ustanovama, nevladinim i drugim organizacijama, manjinskim i drugim organizovanim grupama i samoorganizovanim pojedincima radi razvijanja partnerstva u sprečavanju ili otkrivanju delikata i njihovih učinilaca i ostvarivanja drugih bezbednosnih ciljeva.

3) sprečavanje, otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela, prekršaja i drugih delikata (u daljem tekstu: krivična dela i prekršaji), drugi vidovi borbe protiv kriminala i otklanjanje njegovih organizovanih i drugih oblika;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 13 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ne postoji uzročno-posledična veza između nastale materijalne štete na putničkom automobilu prvooznačenog tužioca i deliktne radnje osiguranika tuženog, kada je ta šteta nastala od strane trećeg učesnika, u saobraćajnom udesu koji se dogodio nakon udesa u kome su učestvovali automobili prvooznačenog tužioca i tuženikovog osiguranika.

...

Broj ostvarenih krivičnih dela nedavanja izdržavanja zavisi od broja oštećenih lica, obzirom da je reč o deliktu koji pripada grupi tzv. ličnih krivičnih dela.

...

U sporu o naknadi vanugovorne, odnosno deliktne štete, nema međusobnog privrednog odnosa pa je stvarno nadležan opštinski sud

...

Potraživanje naknade štete prouzrokovane povredom obaveza iz ugovora o prometu robe i usluga, zaključenim između društvenih pravnih lica, zastareva u roku od 3 godine od nastanka štete i tada se ne primenjuju propisi u subjektivnom i objektivnom roku zastarelosti potraživanja naknade deliktom prouzrokovane štete

...

POSLE NASTUPANjA ZASTARELOSTI PRAVA NA NAKNADU ŠTETE OŠTEĆENI MOŽE ZAHTEVATI POVRAĆAJ OSTVARENOG RADNjOM KOJOM JE ŠTETA PROUZROKOVANA, SAMO U SLUČAJU KADA JE ŠTETA NASTALA KAO POSLEDICA DELIKTNE RADNjE ŠTETNIKA, A NE I ZBOG POVREDE UGOVOROM USTANOVLjENE OBAVEZE .

...

Celishodno je prema punoletniku obustaviti postupak za krivična dela razbojništva koje je izvršio kao maloletnik kada je boravak u pritvoru i vođenje postupka na njega pozitivno delovao tako da je prekinuo delikventno ponašanje i počeo da radi.

...

Davanje lažnog iskaza može nalaziti u sticaju sa nekim od verbalnih delikata

...

Deliktna sposobnost duševno bolesnog lica razlikuje se od poslovne sposobnosti, jer se ona sastoji u sposobnosti za rasuđivanje ili u postojanju normalne psihičke dispozicije u vreme izvršenja nedopuštenog dela

...

Pri razmatranju pitanja da li je neki subjekt-štetnik sposoban da građansko-pravno odgovara za prouzrokovanu štetu, potrebno je razlikovati deliktnu od poslovne sposobnosti

...

Privredni sud je stvarno nadležan za suđenje u sporu iz osiguranja povodom regresnog zahteva osiguravajuće organizacije koja je nadoknadila deliktnu štetu svom osiguraniku protiv osiguravajuće organizacije štetnika

...

Zakonskom subrogacijom regresni zahtev ne gubi karakter zahteva za naknadu deliktne vanugovorne štete i karakter građanskog spora za naknadu te štete po kauzalnom kriterijumu

...

Za suđenje u sporovima iz osiguranja povodom regresnog zahteva osiguravajuće organizacije koja je nadoknadila deliktnu štetu svom osiguraniku protiv osiguravajuće organizacije štetnika, stvarno je nadležan privredni sud

...

Spore između osiguravajućih organizacija radi isplate regresnog duga, u visini naknade koju je tužilac isplatio svom osiguraniku na ime deliktne štete iz osiguranja, nije privredni spor