Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 153. stav 2. tačka 1) Zakona o policiji ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 63/09 - US i 92/11),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O STRUČNIM ISPITIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 100 od 29. decembra 2011)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se program, postupak i način polaganja stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2.

Zaposleni koji je položio stručni ispit po programu za kandidate sa stečenim srednjim obrazovanjem, a u toku rada je stekao viši stepen obrazovanja, odnosno obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine (u daljem tekstu: visoko obrazovanje) dužan je da u roku od 60 dana nakon premeštaja na radno mesto za koje je uslov visoko obrazovanje, položi stručni ispit po programu za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem.

Član 3.

Stručni ispit se polaže pred Ispitnom komisijom za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: Ispitna komisija).
Članovi Ispitne komisije mogu biti policijski službenici koji imaju visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen stručni ispit i koji najmanje sedam godina rade na poslovima iz oblasti iz kojih se predmet polaže.
Kandidate za članove Ispitne komisije predlaže rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva u kojoj se primarno obavljaju poslovi iz oblasti iz kojih se predmet polaže, a sekretara Ispitne komisije predlaže rukovodilac organizacione jedinice u sedištu Ministarstva nadležne za radnopravne odnose (u daljem tekstu: nadležna organizaciona jedinica) iz reda zaposlenih koji rade na poslovima u vezi sa stručnim ispitima.
Članove i sekretara Ispitne komisije, kao i predsednika i njegovog zamenika iz reda članova, rešenjem imenuje ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar), na dve godine.
Predsednik Ispitne komisije: stara se o obezbeđenju uslova za rad Ispitne komisije, na predlog sekretara Ispitne komisije određuje člana Ispitne komisije po svakom pojedinačnom terminu polaganja stručnog ispita; stara se o nesmetanom obavljanju stručnog ispita i nakon završetka polaganja javno objavljuje rezultate ispitivanja.
Sekretar Ispitne komisije neposredno organizuje rad članova Ispitne komisije, vodi zapisnike o polaganju stručnih ispita po svakom pojedinačnom terminu.

Član 4.

Termine polaganja stručnog ispita određuje nadležna organizaciona jedinica.

Član 5.

Stručni ispit za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem sadrži sledeće ispitne predmete:
1) Ustavom utvrđena ljudska i manjinska prava i slobode;
2) Ustavno uređenje;
3) Osnovi sistema Evropske unije;
4) Sistem državne uprave;
5) Radno zakonodavstvo;
6) Kancelarijsko poslovanje;
7) Upravno pravo;
8) Prekršajno pravo;
9) Krivično pravo i krivični postupak;
10) Kriminalistika;
11) Organizacija i nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova i policijska ovlašćenja.
Stručni ispit za kandidate sa stečenim srednjim obrazovanjem sadrži sledeće ispitne predmete:
1) Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja;
2) Osnovi sistema Evropske unije;
3) Osnovi sistema radnih odnosa i radni odnosi u organima državne uprave;
4) Organizacija i nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova i policijska ovlašćenja;
5) Kancelarijsko poslovanje.

Član 6.

Program stručnog ispita utvrđuje se za odgovarajuće ispitne predmete, u zavisnosti od školske spreme, odnosno složenosti poslova za koje se kandidat osposobljava za samostalan rad.
Oblasti koje čine sadržinu ispitnih predmeta iz člana 5. stav 1. tač. 2) - 6) i stav 2. tač. 1), 2) i 5) ovog pravilnika utvrđene su u Uredbi o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita ("Službeni glasnik RS", broj 16/09) - u odgovarajućim delovima Programa državnog stručnog ispita, u Prilogu 1. uz tu uredbu.
Oblasti koje čine sadržinu ispitnih predmeta iz člana 5. stav 1. tačka 1) i tač. 7) - 11) i stav 2. tač. 3) i 4) ovog pravilnika navedene su u Programu stručnog ispita (Prilog 1.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7.

Kandidat podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita preko organizacione jedinice u kojoj radi, nadležnoj organizacionoj jedinici, najkasnije 60 dana pre isteka pripravničkog staža.
Uz prijavu iz stava 1. ovog člana dostavlja se i ocena neposrednog rukovodioca o osposobljenosti kandidata.
Prijava za polaganje stručnog ispita (Obrazac 1.) odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8.

Po prijemu prijave nadležna organizaciona jedinica određuje datum polaganja stručnog ispita, o čemu donosi rešenje i obaveštava kandidata.
Datum polaganja stručnog ispita ne može biti određen nakon dana okončanja pripravničkog staža.
Stručni ispit nadležna organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana može odložiti, na zahtev kandidata, u slučaju privremene sprečenosti za rad i u drugim slučajevima opravdanog odsustva sa rada, o čemu kandidat podnosi dokaze.

Član 9.

Na stručnom ispitu utvrđuje se stručna osposobljenost kandidata za samostalno obavljanje poslova u Ministarstvu.
Stručna osposobljenost kandidata proverava se pismenim i usmenim ispitivanjem.

Član 10.

Pismeno ispitivanje kandidata obuhvata sastavljanje pismenog rada iz ispitnog predmeta koji je najbliži poslovima radnog mesta kandidata.
Ispitni predmet iz stava 1. određuje se u rešenju iz člana 8. stav 1. ovog pravilnika, sa temom iz jedne oblasti iz člana 6. st. 2 i 3. ovog pravilnika.
Sastavljanje pismenog rada traje najduže dva časa.
U toku sastavljanja pismenog rada kandidat se može služiti zakonskim tekstovima bez komentara, odnosno objašnjenja, kao i drugom odgovarajućom literaturom uz dozvolu članova ispitne komisije.

Član 11.

Pismeni rad kandidata ocenjuje član Ispitne komisije ocenom "položio" ili "nije položio".
Ukoliko je kandidat za pismeni rad ocenjen ocenom "nije položio" smatraće se da nije položio ni usmeni ispit iz ispitnog predmeta na koji se pismeni rad odnosi i dužan je da taj ispitni predmet polaže u celini.

Član 12.

Usmeno ispitivanje sastoji se od polaganja ispitnih predmeta pred članom Ispitne komisije imenovanim za određeni predmet.
Pokazano znanje kandidata na usmenom ispitu ocenjuje član Ispitne komisije za svaki ispitni predmet ocenom "položio" ili "nije položio".

Član 13.

Konačan uspeh kandidata na stručnom ispitu ocenjuje Ispitna komisija sa "položio" ili "nije položio".

Član 14.

Kandidat koji iz jednog ili dva ispitna predmeta nije dobio pozitivnu ocenu uputiće se na popravno polaganje ispita iz tih ispitnih predmeta.
Kandidat koji iz tri ili više ispitnih predmeta nije dobio pozitivnu ocenu upućuje se na ponovno polaganje stručnog ispita.
Popravno, odnosno ponovno polaganje ispita može se sprovesti samo jedanput, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana prvog polaganja ispita.
Kandidat koji ne zadovolji na popravnom, odnosno ponovnom polaganju stručnog ispita nije položio stručni ispit.

Član 15.

O toku stručnog ispita vodi se Zapisnik o polaganju stručnog ispita (Obrazac 2.), koji je odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 16.

Uverenje o položenom stručnom ispitu po programu za visoko obrazovanje (Obrazac 3.) i Uverenje o položenom stručnom ispitu po programu za srednje obrazovanje (Obrazac 4.) odštampani su uz ovaj