Traženo: bankomat

Ukupno nađeno: 30771 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 30174 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o upravljanju rizicima banke (RS)

Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor koji se obavljaju preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva (RS)

Pravilnik o visini troškova nastalih u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje poslova transplantacije organa, tkiva i ćelija, banaka ćelija i tkiva, biomedicinski potpomognutog oplođenja i transfuziološke delatnosti (RS)

Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge (RS)

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu (RS)

Uputstvo za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije (RS)

Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije (RS)

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o prekonoćnim pozajmicama na međubankarskom novčanom tržištu (RS)

Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 469 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Kako postupati u slučaju kada je predlagač postupajući po rešenju o pokretanju prethodnog postupka stečaja koji je iniciran Obaveštenjem Narodne banke Srbije o neprekidnoj blokadi računa dužnika u Zakonom propisanom vremenskom trajanju uplatio predujam troškova u iznosu koji je stečajni sudija odredio u rešenju, a ne pristupi na ročište za ispitivanje razloga za otvaranje stečajnog postupka, a uredno je pozvan? Takođe, dolazi do situacije kada ovlašćeno lice dužnika ne pristupi na isto ročište, a

...

Pitanje: Dužnik je podneo unapred pripremljeni plan reorganizacije i isti je formiran u vidu predmeta i dodeljen mu je broj i postupajući stečajni sudija. posle nekoliko dana, Narodna banka Srbije dostavlja Obaveštenje o neprekidnoj blokadi računa tog istog dužnika u skladu sa odredbama 150-154. Zakona o stečaju. To Obaveštenje se zavodi pod novim brojem i dodeljuje se drugom stečajnom sudiji. Kako postupati u konkretnom slučaju? Ukoliko se postupak vodi po postupku koji je predviđen za Unapred pripremljeni

...

Pitanje: Od kada počinje da teče rok zastarelosti potraživanja Republike Srbije i banaka prema krajnjim korisnicima, koja su bila obuhvaćena sporazumom sa poveriocima Pariskog i Londonskog kluba?

...

Pitanje: Da li je sud dužan da odbaci predlog za izvršenje kao neuredan, ukoliko ne sadrži brojeve računa izvršnog poverioca i izvršnog dužnika kod poslovnih banaka s nazivima banaka , saglasno članu 35. ZIO, iako je u predlogu za izvršenje naznačeno sredstvo izvršenja prodaja pokretnih i nepokretnih stvari izvršnog dužnika?

...

Utvrđivanje poreza obavlja Poreska uprava, donošenjem poreskog rešenja u postupku poreske kontrole, ako poreski obveznik, suprotno zakonu, ne obavi utvrđivanje poreske obaveze ili ga izvrši netačno ili nepotpuno. Rešenje Poreske uprave, kojim su utvrđene poreske obaveze, izvršava se kao potraživanje iz prvog reda prioriteta naplate, a izvršno sudsko rešenje, kao potraživanje iz drugog reda prioriteta naplate, sa svih računa koje ima poreski obveznik kod banaka i na kojima ima sredstava.

...

Pitanja: Ako se rešenje o izvršenju pobija samo u delu, ali se ne navodi u kom delu se pobija navedeno potraživanje i dostavljaju se kao dokazi izvodi banke o izvršenim uplatama iz kojih se može jedino zaključiti da su vršena neka plaćanja poveriocu, ali ne i na osnovu čega, a pri tom se traži da se rešenje o izvršenju stavi van snage u celini, da li treba staviti u celini rešenje o izvršenju van snage, bez obzira na to što se prigovara u delu?

...

Po rešenju o pokretanju prethodnog postupka za ispitivanje razloga za otvaranje stečajnog postupka, a po obaveštenju Narodne banke Srbije, poverilac je uplatio predujam za pokretanje postupka stečaja. Stečajni sudija zakazuje ročište za ispitivanje razloga za pokretanje stečajnog postupka, a u međuvremenu od donošenja tog rešenja i ročišta, dužnik podnosi Unapred pripremljeni plan reorganizacije u koji je uvrstio i poverioca koji je uplatio troškove za otvaranje postupka stečaja. Na ročište za ispitivanje

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 60 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada se plaćanje vrši u elektronskoj formi, da li se izvod sa poslovnog računa, koji je pravnom licu izdala poslovna banka , može smatrati dokazom da je republička administrativna taksa sa tog računa plaćena, bez potrebe da se takav izvod dodatno overava?

...

koja su diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP) Republike Srbije postavila u vezi primene Zakona o republičkim administrativnim taksama / 7.1. Da li postoji rešenje u vezi sa ukazivanjima državljana Republike Srbije na visinu provizije koje naplaćuju strane banke kod uplate takse na devizni račun Republike Srbije otvoren za tu namenu kod Narodne banke Srbije, a preko inokorespodentne banke u inostranstvu? / 7.2. Da li na devizni račun DKP stranke uplaćuju samo dužni iznos takse,

...

Zbog stečaja banke posle 31. godine rada dobio sam otkaz 02.01.2002. godine, isplaćena mi je otpremnina, odmah sam se prijavio Nacionalnoj službi za zapošljavanje, gde sam bi prijavljen do 24.11.2005. godine, da bi 25.11.2005. godine zasnovao stalni radni odnos. Da li je u periodu kada sam se nalazio na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje morao da mi ide radni staž, odnosno da li postoji mogućnost da isti otkupim retroaktivno?

...

Obaveze PDV oslobođen je promet dobara i usluga namenjenih za lične potrebe stranog osoblja zaposlenih u kancelariji Svetske banke

...

Da li su radnici banke , zbog uvođenja devetočasovnog radnog vremena od 9 do 18 časova svakog radnog dana zbog povećanja obima posla, obavezni da isto poštuju?

...

Visina i način dostavljanja bankarske garancije od strane trgovca na veliko duvanskih proizvoda prilikom upisa u registar kod Uprave za duvan

...

Inetrumenti platnog prometa koji dospevaju u periodu od 1. do 5.01.2003. banke realizuju 6.01.2003. godine

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 68 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovor o bankarskoj garanciji

...

Nalaže se nadležnoj službi u banci u kojoj dužnik ima otvoren tekuĆi račun, da po pravnosnažnosti ovog rešenja isplati iznos od dinara, sa zakonskom zateznom kamatom i iznos troškova izvršnog postupka, te da ubuduće, do izmene pravnosnažne i izvršne presude, poveriocu isplaćuje iznose od % od mesečnih primanja dužnika, putem poštanske uputnice.

...

U slučaju potrebe iskazivanja vrednosti u stranoj valuti, naručilac opredeljuje da se za vrednosti iskazane u stranoj valuti primenjuje srednji devizni kurs Narodne banke Srbije, na dan otvaranja ponude.

...

izvodi iz banke .

...

1. Određuje se privremena mera obezbeđenja te se obustavlja isplata sa poslovnog računa dužnika, te se zabranjuje banci da sa računa dužnika broj vrši isplatu, bez odobrenja stečajnog veća.

...

Registrovani kapital Društva, iznosi () evra u dinarskoj protivvrednosti evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije, važećem .

Smanjuje se kapital Društva za iznos od () evra u dinarskoj protivvrednosti evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije .