Traženo: autorska naknada

Ukupno nađeno: 672 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 610 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava (RS)

Uredba o načinu plaćanja naknade za rad Komisije za autorsko i srodna prava (RS)

Uredba o utvrđivanju Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava (RS)

Tarifa naknada koje naplaćuje Savez organizacija kompozitora Jugoslavije (SOKOJ) - društvo za zaštitu autorskih prava (SCG)

Tarifa o naknadama koje naplaćuje Asocijacija autora i interpretatora za korišćenje muzičkih dela i interpretacija (SCG)

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (RS)

9. Način ostvarivanja prava na poreski kredit kod međukompanijskih isplata kamata i autorskih naknada

Zakon o autorskom i srodnim pravima (RS)

4.4. Pravo autora na posebnu naknadu

4.5. Pravo autora na naknadu za davanje na poslugu

Ugovor između Republike Srbije i Republike Austrije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (mp)

AUTORSKE NAKNADE

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (RS)

- stopa poreza koja je primenjena na dividendu, autorsku naknadu ili kamatu ako je primalac prihoda nerezidentno lice koje je rezident zemlje sa kojem Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 46 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Koja organizacija je ovlašćena da vrši naplatu jedinstvene naknade za račun proizvođača fonograma i interpretatora, imajući u vidu odredbe člana 127. novog Zakona o autorskom i srodnim pravima?

...

Pitanje: Da li organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava može vršiti naplatu naknade za emitovanje muzičkih dela od pravnih lica i preduzetnika koja se bave ugostiteljskom delatnošću?

...

Pitanje: Na koji način korisnici autorskih prava prijavljuju organizaciji za kolektivno ostvarivanje tih prava održavanje koncerata i drugih muzičkih manifestacija? Kako se obračunava naknada koju je korisnik dužan platiti ako koncert ne bude prijavljen na propisan način?

...

Korisnik je dužan da plati autorsku naknadu , kako u slučaju kada ostvaruje prihod od iskorišćavanja autorskih dela i predmeta srodnih prava, tako i u slučaju da ne ostvaruje prihod, samo je način utvrđivanja te naknade različit i zavisi od okolnosti da li korisnik ostvaruje ili ne ostvaruje prihod od iskorišćavanja autorskog dela.

...

Potraživanje autorske naknade za iskorišćavanje autorskog dela je imovinske prirode, a obaveza na isplatu te naknade izvire iz ugovora ili zakona. Stoga se na obligacioni odnos uspostavljen između autora (ili kolektivne organizacije) i korisnika, u vezi sa plaćanjem naknade , primenjuju i načela obligacionog prava.

...

Spor o novčanom potraživanju na ime autorske naknade predstavlja spor koji proizlazi iz autorskog prava, pa u prvom stepenu sudi veće, bez obzira na vrednost spora i bez obzira da li se spor vodi pred trgovinskim sudom.

...

Korisnik fonograma je dužan da plaća naknadu za korišćenje i za slučaj da nije zaključio ugovor sa organizacijom za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

...

Novčani iznos naknade nematerijalne štete zbog povrede autorskih moralnih prava ne predstavlja procenu vrednosti rada autora , niti procenu umetničke, društvene ili kakve druge vrednosti samog autorskog dela. Naknada predstavlja satisfakciju autoru za duševne bolove pretrpljene zbog povrede njegovih moralnih prava, a cilj je naknade da "otkloni" posledice psihičkog stanja izazvanog povredom prava.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku na prihode koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika po osnovu autorskih naknada

...

Porez po odbitku na prihode koje nerezident ostvari od rezidenta po osnovu dividendi i udela u pravnom licu autorskih naknada , kamata i zakupnine

...

Porez po odbitku na prihode koje nerezident ostvari od rezidenta po osnovu dividendi, udela u dobiti, autorskih naknada , kamate, kapitalnih dobitaka i zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari odredbom člana 40. Zakona propisano je da se na prihode koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog obveznika po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, autorskih naknada , kamata, kapitalnih dobitaka i naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, obračunava i plaća

...

Ako Udruženje naplaćuje u ime i za račun autora -prevodioca naknadu za uslugu prevođenja i taj iznos prenosi autoru , osnovica za obračun PDV Udruženja je iznos naknade koju Udruženje naplaćuje za uslugu posredovanja između naručioca posla i autora -prevodioca

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 12 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Za dozvolu prerade dela iz člana #L025. ovog ugovora, Prerađivač je dužan da isplati Autoru naknadu od dinara.

Naknadu iz stava 1. ovog člana Prerađivač će isplatiti Autoru u tri jednake rate, od kojih će mu prvu isplatiti u roku od od dana zaključenja ovog ugovora, drugu po izvršenoj preradi autorskog dela, a treću posle od prvog predstavljanja prerađenog dela.

Autoru pripada naknada za ustupanje predstavljanja Naručiocu dramskog dela.

Naknadu iz stava 1. ovog člana Naručilac će isplaćivati Autoru u sledećim iznosima i rokovima:

Autoru pripada naknada za ustupanje autorskog dela radi predstavljanja od strane Naručioca.

Ako autor ne preda Naručiocu delo iz člana 1. ovog ugovora rukopis (zvučni ili video zapis, partituru i sl.) u ugovorenom roku, Naručilac može zahtevati raskid ugovora o prikazivanju i tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ovog ugovora.

Ako se ovaj ugovor raskine krivicom Naručioca dela, autor ima pravo da zadrži primljenu naknadu , odnosno da traži isplatu ugovorene naknade .