Traženo: autoodgovornost

Ukupno nađeno: 15422 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 14064 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti carinskih službenika (RS)

Odluka o uslovima za dodelu materijalne pomoći određenim kategorijama optuženih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše (SCG)

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica (RS)

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (RS)

Uredba o disciplinskoj odgovornosti pripadnika Bezbednosno-informativne agencije (RS)

Pravilnik o odgovornosti avio-prevozilaca u vazdušnom prevozu prema putnicima i njihovom prtljagu (RS)

Pravilnik o utvrđivanju Programa za dopunsko obučavanje i osposobljavanje profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja (RS)

Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti polaznika stručnog osposobljavanja i usavršavanja (RS)

Odluka o sadržini obrasca polise osiguranja od autoodgovornosti i načinu vođenja evidencije preuzetih polisa (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1202 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U predmetima sa više okrivljenih u kojima je utvrđena odgovornost istih sem jednog koji je nedostupan zbog boravka u inostranstvu, ne može se izdvojiti postupak ili istom odlukom protiv njega obustaviti postupak.

...

i dalje nalaze kod pravnog lica izdvojeni i obeleženi? Da li sud putem službenog lica oduzima te lekove i kako dalje da postupi sa njima ili je nadležan neki drugi organ? ŠPri tome gradska sanitarna inspekcija obaveštava da nije nadležna za nadzor nad lekovima i stavljanje lekova van prometa, a Ministarstvo zdravlja obaveštava da Inspekcija za lekove i medicinska sredstva Ministarstva zdravlja nije ovlašćena da oduzima lekove ni da upravlja lekovima koji su oduzeti pravosnažnom presudom i da je odgovorno ...

...

Pitanje: 1) Kako naplatiti novčanu kaznu od fizičkog lica-vlasnika STR-a ili odgovornog lica u pravnom licu i na kojim sredstvima, kada je rešenje dostavljeno preko oglasne table, a nije uzeta ni izjava o imovini?

...

Pitanje: a.) Da li u postupku brisanja osude osuđenih pravnih lica treba uzeti u obzir i odredbu člana 30 stav 2 tač. 2 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela i koje odredbe treba primenjivati, imajući u vidu da ovaj zakon propisuje poseban postupak zakonske rehabilitacije osuđenih pravnih lica?

...

Pitanje: Prvostepeni sud je u izreci osuđujuće presude odredio da, ako okr. odgovorno lice ne plati izrečenu novčanu kaznu u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, ista će biti zamenjena kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 1.000 dinara odrediti jedan dan zatvora ili tako što će se za svakih započetih 1.000 dinara novčane kazne odrediti 8,00 časova rada u javnom interesu.

...

U situaciji kada je osporen osnov tužbenog zahteva za naknadu štete i kada je istaknut prigovor podeljene odgovornosti , sud je dužan da o prigovoru, koji je materijalnopravne prirode, odluči prema potpuno utvrđenom činjeničnom stanju.

...

Pitanje: Kakve su posledice neusklađivanja organa upravljanja kod društva sa ograničenom odgovornošću do početka primene novog Zakona o privrednim društvima, pri čemu treba razlikovati društva koja su imala upravni odbor u odnosu na društva koja su imala samo direktora i skupštinu?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 38 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

a) Da li se prihod koji preduzeće organizovano u formi društva sa ograničenom odgovornošću ostvaruje po osnovu sredstava doznačenih od svog vlasnika i osnivača, koji je nerezidentno pravno lice, uključuje u oporezivu dobit? / b) Da li se prihod koji predstavništvo nerezidentnog obveznika ostvari po osnovu sredstava doznačenih od strane nerezidenta (centrale u čijem je sastavu) uključuje u oporezivu dobit?

...

Poreski tretman prenosa uz naknadu udela u društvu sa ograničenom odgovornošću koji je izvršen pre 30. januara 2009. godine

...

Poreski tretman "pretvaranja" novčanog potraživanja od društva sa ograničenom odgovornošću u nenovčani kapital u tom društvu, po osnovu kog "pretvaranja" dobavljač robe - poverilac stiče udele konkretnog društva sa ograničenom odgovornošću

...

Poreski tretman poklona udela u društvu sa ograničenom odgovornošću koji se vrši sa poklonodavca - pravnog lica na poklonoprimca (pravno ili fizičko lice) i utvrđivanje osnovice za oporezivanje

...

Da li se plaća porez na poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava u konkretnoj pravnoj situaciji kod ulaganja prava svojine na idealnom delu nepokretnosti u kapital društva sa ograničenom odgovornošću (po osnovu ugovora o unosu dodatnog uloga)?

...

Kako se utvrđuje osnovica poreza na poklon i koji je rok za donošenje rešenja o utvrđivanju poreza na poklon po osnovu prenosa udela koji je izvršen bez naknade - na osnovu zaključenog ugovor o prenosu udela i istupanju iz društava sa ograničenom odgovornošću koji je zaključen 8.10.2008. godine i overen u sudu 9. 10. 2008. godine?

...

Da li je fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca i istovremeno suvlasnik i direktor privrednog društva sa ograničenom odgovornošću sa kojim nije zasnovao radni odnos već ima zaključen menaherski ugovor i kao direktor ne ostvaruje naknadu za svoj rad, u obavezi da plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje po tom osnovu?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 118 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Rešenje o odštetnoj odgovornosti

...

Kupac je odgovoran za pravilan nadzor, kontrolu i rukovanje upotrebom programskih proizvoda.

Prodavac neće biti odgovoran u okviru ove garancije za neispravnosti u funkcionisanju nastale usled neovlašćenih intervencija i zahvata na softveru ili bazi, od strane Kupca.

...

Poklonodavac je odgovoran Poklonoprimcu za naknadu štete koju je ovaj pretrpeo zbog nekog nedostatka na poklonjenoj stvari koji je Poklonodavcu bio poznat.

...

U slučaju saobraćajne nezgode ili kvara na vozilu, prevozilac nije odgovoran za zakašnjenje u isporuci stvari ali je dužan da preduzme sve potrebne mere kako bi se stvar predala primaocu.

...

Prevoznik ovim ugovorom preuzima odgovornost da će obaviti poslove preuzimanja i otpremanja stvari, što uključuje:

...

Zalogodavac pod krivičnom i materijalnom odgovornošću jemči Zalogoprimcu da je isključivo i jedino njemu preneo potraživanje iz ovog ugovora.