Traženo: apostil

Ukupno nađeno: 12 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 10 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima (RS)

1) dokumentaciju u originalu na stranom jeziku, odnosno kopiju koja je overena kod notara i sa apostilom, kao i

Pravilnik o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta (RS)

1. dokumentaciju u originalu na stranom jeziku, odnosno fotokopiju koja je overena kod notara i sa apostilom i

Sudski poslovnik (RS)

Predsednik svojim potpisom i pečatom suda potvrđuje da je navedeno lice pred sudom potpisalo ispravu, ili priznalo za svoj potpis na ispravi. Tekst overe dat je na posebnom obrascu koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i čini njegov sastavni deo (Štambilj broj 25 - Apostille).

25. Potvrda overe potpisa i pečata u smislu člana 3. Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava - Apostille;

Pravilnik o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera (RS)

(4) Dokumentacija na stranom jeziku dostavlja se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod notara i sa apostilom sa prevodom te dokumentacije od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Pravilnik o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave berze, investicionog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (RS)

1. dokumentaciju u originalu na stranom jeziku, odnosno fotokopiju, koja je overena kod notara i sa apostilom i

Pravilnik o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu berze, brokersko-dilerskog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (RS)

1. dokumentaciju u originalu na stranom jeziku, odnosno fotokopiju koja je overena kod notara sa apostilom i

Pravilnik o sadržini zahteva za odobrenje objavljivanja prospekta i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za odobrenje prospekta (RS)

1. izvod iz registra privrednih subjekata za domaćeg izdavaoca, odnosno odgovarajući dokument s apostilom, ne stariji od 6 meseci sa overenim prevodom za stranog izdavaoca;

Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za matičara (RS)

Legalizacija isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju. Pravni izvori. Oslobođenje od legalizacije. Delimična legalizacija ("apostille"). Puna legalizacija. Dokazna snaga javnih isprava.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Javna isprava - sudska odluka koju je izdao nadležni organ u stranoj državi, može se upotrebiti u Republici Srbiji pod uslovom da je snabdevena potvrdom "Apostille", ili pod uslovom da ni takve javne isprave nadležnih organa Republike Srbije ne podležu bilo kakvoj legalizaciji (overavanju) od organa strane države koji je izdao javnu ispravu.

...

Uz zahtev za priznanje strane sudske odluke mora biti priložena u originalu ili u overenom prepisu sa potvrdom "apostille" koja glasi na francuskom jeziku, snabdeveno klauzulom pravnosnažnosti i izvršnosti.