Traženo: uknjižba u zemljišne knjige

Ukupno nađeno: 69 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 46 pronadjenih primera ovde su prikazana 23 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Ovršni zakon (RH)

(1) Na nekretnini upisanoj u zemljišnoj knjizi založno pravo zasniva se uknjižbom .

(2) Pri uknjižbi založnoga prava u zemljišnoj će se knjizi naznačiti ovršivost tražbine radi osiguranja kojega je uknjižba određena.

3. zabrana protivniku osiguranja otuđenja ili opterećenja svoje nekretnine ili stvarnih prava koja su na nekretnini uknjižena u njegovu korist, uz zabilježbu te zabrane u zemljišnu knjigu ,

... u tome što predlagatelj osiguranja može predložiti ovrhu radi naplate svoje tražbine kad ona postane ovršna na nekretnini uknjiženoj u zemljišnoj knjizi ili na pravu uknjiženom na nekretnini, na koje se zabrana odnosi, bez obzira na to što je poslije te zabrane treća osoba na temelju dobrovoljne raspoložbe protivnika osiguranja stekla i uknjižila u zemljišnu knjigu neko svoje pravo. Ovrhu na nekretnini, odnosno pravu uknjiženom ... uknjižena ... uknjiženoga ...

Zakon o vodama (RH)

Zemljišne čestice iz stavka 1. ovoga članka uknjižit će se u zemljišnoj knjizi s naznakom u listu "A" kao vodno dobro, a u listu "C" uknjižit će se teret prava prvokupa Republike Hrvatske.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (RH)

Poljoprivredno zemljište u izvanknjižnom vlasništvu države koje je Programom predviđeno za prodaju, može se do uknjižbe vlasništva države u zemljišnim knjigama dati u zakup sukladno članku 32. ovoga Zakona, ali najdulje na rok do pet godina.

U zemljišnim knjigama izvršit će se ispravak uknjiženog prava vlasništva na ime obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva izvršen na temelju ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona na način da se pravo vlasništva upiše na ime fizičke osobe koja je u vrijeme sklapanja ugovora o prodaji bila kao nositelj upisana u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva.

Zakon o područjima posebne državne skrbi (RH)

(3) Zabrana otuđenja, odnosno opterećenja nekretnine u roku iz stavka 2. ovoga članka upisat će se u zemljišne knjige . Zabrana otuđenja, odnosno opterećenja darovane nekretnine iz članka 8. točke 6. ovoga Zakona upisat će se istodobno s uknjižbom prava vlasništva na daroprimatelja.

Uredba o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (RH)

Kupoprodajni ugovor sadrži odredbu da će Agencija izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišnu knjigu , tek nakon plaćanja cjelokupne kupoprodajne cijene.

U slučaju obročne otplate iz stavka 3. ovoga članka, Agencija će izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišnu knjigu tek nakon isplate posljednjeg obroka kupoprodajne cijene.

Naputak u svezi primjene pojedinih odredbi zakona o poljoprivrednom zemljištu (RH)

Poljoprivredno zemljište u izvanknjižnom vlasništvu države koje je Programom predviđeno za prodaju, može se do uknjižbe vlasništva države u zemljišnim knjigama dati u zakup sukladno članku 32. ovog Zakona, ali najdulje na rok od pet godina.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (RH)

Parcelacijski i drugi geodetski elaborati za čije je provođenje potrebno prethodno sastaviti tabularne isprave pogodne za uknjižbu u zemljišnoj knjizi , provode se u katastru zemljišta nakon što te isprave budu sastavljene, odnosno nakon njihove provedbe u zemljišnoj knjizi .

Prijavni list i kopija katastarskoga plana, koji su sastavni dio parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za čije je provođenje potrebno prethodno sastaviti tabularne isprave pogodne za uknjižbu u zemljišnoj knjizi , dostavljaju se zemljišnoknjižnome sudu putem stranaka.

Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova ( Zemljišnoknjižni poslovnik) (RH)

(1) Polaganje isprava je postupak u kojem se u zbirku položenih isprava polažu sve isprave koje po ZZK mogu biti temelj za provedbu zemljišnoknjižnih upisa ( uknjižbe , predbilježbe, zabilježbe), a odnose se na zemljišta koja nisu upisana ni u jednoj zemljišnoj knjizi odnosno za koja zemljišna knjiga nije osnovana, ili je uništena ili je nestala uslijed rata ili elementarnih nepogoda.

čije se polaganje zahtijeva. Isprava mora ispunjavati sve opće pretpostavke određene pravilima ZZK glede isprave (članak 43. i 44. ZZK) te posebne pretpostavke kad se zahtijeva polaganje isprave s pravnim učincima uknjižbe (članak 52.-55. ZZK), s time da umjesto pristanka za uknjižbu (članak 54. stavak 1. točka b ZZK) isprava mora sadržavati dopuštenje za polaganje isprave. Ako je u ispravi dano dopuštenje za uknjižbu glede zemljišta koje nije upisano u zemljišnu knjigu ...

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (RH)

(2) Zakonom određeni način stjecanja i prestanka prava vlasništva, odnosno suvlasništva i drugih stvarnih prava na temelju sporazuma, odnosno odluke suda iz stavka 1. ovoga članka jest predaja pokretnina u samostalan posjed, odnosno uknjižba prava na nekretninama u zemljišnim knjigama , ako nije što posebno propisano.

(1) Osim u slučaju iz članka 94. ovoga Zakona, vlasništvo posebnoga dijela nekretnine prestaje uknjižbom brisanja u zemljišnoj knjizi onog upisa kojim je vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine bilo uspostavljeno kao pravo povezano s određenim suvlasničkim dijelom te nekretnine.

(1) Vlasništvo na nekretninama stječe se uknjižbom u zemljišnu knjigu , ako zakon ne omogućuje da se vlasništvo nekretnine stekne nekim drugim upisom u zemljišnu knjigu .

(4) Na nekretninama koje nisu upisane u zemljišne knjige vlasništvo se stječe polaganjem u sud ovjerovljene isprave sposobne za uknjižbu prava u zemljišnu knjigu , kojom dotadašnji vlasnik dopušta uknjižbu tuđega vlasništva, na što se na odgovarajući način primjenjuju pravila o stjecanju uknjižbom .

(4) Bude li predbilježba naknadno opravdana, vlasništvo je stečeno još u trenutku kad je bio sudu podnesen zahtjev za uknjižbu prava vlasništva u zemljišnu knjigu .

(1) Pravo služnosti na nekretnini osniva se uknjižbom toga prava u zemljišnoj knjizi kao tereta na poslužnoj nekretnini, osim ako zakon omogućuje da se služnost osnuje drukčije.

(3) Na nekretninama koje nisu upisane u zemljišne knjige pravo služnosti osniva se polaganjem u sud ovjerovljene isprave sposobne za upis prava u zemljišnu knjigu , kojom vlasnik nekretnine dopušta uknjižbu služnosti na njoj; za to polaganje uzima se da je uknjižba , odnosno predbilježba i na odgovarajući se način primjenjuju pravila o stjecanju tim upisom u zemljišnu knjigu .

(1) Stvarni se teret osniva njegovom uknjižbom u zemljišnoj knjizi kao tereta na njime opterećenoj nekretnini, a kad se osniva u korist svagdašnjega vlasnika određene nekretnine, tada i kao prava u korist povlasne nekretnine, osim ako zakon omogućuje da se stvarni teret osnuje drukčije.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 23 pronadjena primera ovde su prikazana 22 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Nije podobna za izvršenje upisom prava vlasništva vjerovnika u zemljišne knjige ona izvršna isprava koja ne sadrži zemljišnoknjižne oznake čestice, kao niti dozvolu uknjižbe .

...

Samo ako se upisom promjene oblika, katastarskih brojeva, površine ili izgrađenosti zemljišta utječe i na knjižna prava trećih upisanih u zemljišnoknjižnom ulošku, potrebna je uz prijavni list katastra o promjeni u katastru zemljišta i isprava prikladna za uknjižbu kojom se upisani nositelj prava na tom zemljištu slaže s tom promjenom.

...

da je predloženik dijelom isplatio tražbinu založenog vjerovnika nije od značenja za dozvolu uknjižbe odnosno nije razlog za odbijanje uknjižbe založnog prava u korist založnog vjerovnika jer zemljišnoknjižni sud nije ovlašten ispitivati navedene činjenice, već samo je li zatraženi upis u skladu sa sadržajem isprave na temelju koje se traži upis (pravno pravilo iz paragrafa 104. stavak 1. točka 3. bivšeg Zakona o zemljišnim knjigama , koje se primjenjuje temeljem članka

...

Nedopuštena je uknjižba prava vlasništva nekretnina temeljem ugovora o kupoprodaji, koji je sklopljen po punomoćniku, ako taj punomoćnik u zemljišno - knjižnom postupku ne priloži potrebnu opću punomoć ili generičnu punomoć, koja nije u času podnošenja prijedloga starija od jedne godine.

...

Sudska odluka kojom je ovršeniku naloženo da je dužan trpjeti, priznati i dopustiti ovrhovoditelju iskorištavanje ovršenikove nekretnine (pravo služnosti) postaje ovršna trenutkom pravomoćnosti. Stranka u čiju je korist na temelju sudske odluke ustanovljeno pravo služnosti na nekretnini druge stranke ne može pokrenuti ovršni postupak, već zemljišno knjižni postupak radi uknjižbe prava služnosti u zemljišnu knjigu .

...

Uknjižba prava služnosti stanovanja na kući može se izvršiti samo ako je u zemljišnoj knjizi upisana kuća.

...

Činjenica što kupac nije isplatio kupoprodajnu cijenu nije od posebnog značaja u odnosu na ocjenu osnovanosti prijedloga za uknjižbu prava vlasništva na temelju kupoprodajnog ugovora, ako isprave na temelju kojih se zahtijeva uknjižba prava vlasništva ispunjavaju opće i posebne pretpostavke utvrđene Zakonom o zemljišnim knjigama , odnosno ako je prodavatelj ovlastio kupca da bez svakog daljnjeg pitanja i odobrenja na temelju ugovora o kupoprodaji ishodi u zemljišnim knjigama uknjižbu prava

...

Ukoliko se na osnovu zemljišno - knjižnih podataka iz vlasničkog lista ne može utvrditi identičnost protustranke s osobom koja je upisana u zemljišne knjige kao vlasnik, i to radi razlike u njenom imenu i prezimenu i adresi stanovanja, koje promjene nisu dokumentirane od strane predlagatelja, a zemljišna knjiga ne sadrži podatak o JMBG protustranke, zemljišno knjižni sud će odbiti prijedlog za uknjižbu prava vlasništva.

...

Pravni učinak zabrane otuđenja nekretnina jest u tome što predlagatelj osiguranja može predložiti ovrhu radi naplate svoje tražbine kad ona postane ovršna na nekretnini na koju se zabrana odnosi bez obzira na to što je poslije te zabrane treća osoba stekla i uknjižila pravo vlasništva na toj nekretnini, iz kojeg razloga nema zapreke da zemljišno knjižni sud provede uknjižbu prava vlasništva na treću osobu unatoč uknjiženoj zabrani.

...

Kada su stranke, kao bračni drugovi, zajedničkim sredstvima za vrijeme trajanja bračne zajednice kupili nekretninu na jednake dijelove, i u zemljišnim knjigama uknjižili suvlasništvo svakog za po ½ dijela, time je izvršena podjela kupljene nekretnine, tako da suvlasnički dio od ½ dijela na koje je tužiteljica uknjižena na navedenoj nekretnini predstavlja njenu posebnu imovinu.

...

Brisovnom tužbom mogu se štititi samo prava uknjižena u zemljišnim knjigama , pa izvanknjižni vlasnik nije aktivno legitimiran na podnošenje brisovne tužbe, što nije zapreka da u zaštiti svog prava vlasništva u posebnoj parnici zahtijeva od osobe koja je upisana kao vlasnik, izdavanje tabularne isprave radi upisa svog prava vlasništva.

...

Pravo služnosti doživotnog uživanja koje je odredio ostavitelj svojim valjanim zapisom osniva se i stječe tek uknjižbom tog prava u zemljišnim knjigama na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju.

...

Za odlučivanje o zahtjevu za brisanje uknjižbe u zemljišnim knjigama nadležan je sud bez obzira na to što je uknjižba izvršena na temelju odluke upravnog tijela.

...

je ovršni sud u rješenju o ovrsi označio nasljednike uknjiženog vlasnika nekretnine kao ovršenike i protiv njih dopustio zabilježbu ovrhe, zemljišnoknjižni sud nije ovlašten odbiti upis uz obrazloženje da upis nije provediv s obzirom na stanje zemljišne knjige i pozivom na odredbu čl. 40. Zakona o zemljišnim knjigama o knjižnom predniku. Pitanje knjižnog ... u ...

...

Ovršni sud će odrediti prisilno zasnivanje založnog prava uknjižbom u zemljišnoj knjizi ako je protivnik osiguranja upisan kao vlasnik nekretnine na koju se taj prijedlog odnosi. Pri tome ovršni sud nije ovlašten ispitivati da li je uknjižba založnog prava provediva s obzirom na stanje zemljišne knjige , već je o tome ovlašten odlučivati zemljišno - knjižni sud u postupku upisa sukladno odredbi čl.108. st.2. Zakona o zemljišnim knjigama .

...

Ako nepokretnost nije uknjižena u zemljišnoj knjizi , ne može se zahtevati izdavanje zemljišnoknjižne isprave

...

Zahtjev za uporabnu dozvolu može podnijeti vlasnik građevine ako ima valjani ugovor o stjecanju vlasništva od investitora, a nije odlučno radi li se o ugovoru koji je podesan za uknjižbu u zemljišne knjige .

Parnični postupak (_)

Stvarno pravo - brisovna tužba

Vlasničkopravni odnosi (_)

Uknjižba prijenosa prava vlasništva

Ovršni postupak (_)

Ovršni postupak - ovršnost odluke

Obvezno pravo (_)

Založno pravo - prijenos hipoteke na novu tražbinu

Zemljišne knjige (_)

Obnova međe