Traženo: veterinarski fakultet

Ukupno nađeno: 17 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 17 pronadjenih primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (UL)

10. Objekti za potrebe školstva, zdravstva, državnih organa i drugih organizacija (škole, fakulteti , predškolske i druge dječije ustanove, domovi zdravlja, zdravstvene stanice, bolnice, veterinarske stanice, objekti za potrebe državnih organa i organa lokalne uprave, objekti za potrebe javnih službi i dr.),

Zakon o ljekovima (CG)

Lice odgovorno za farmakovigilancu ljekova za humanu upotrebu mora imati završen farmaceutski, medicinski ili stomatološki fakultet , a lice za farmakovigilancu veterinarskih ljekova farmaceutski ili veterinarski fakultet .

( škole, fakulteti , predškolske i druge dječje ustanove, domovi zdravlja, zdravstvene stanice, bolnice, veterinarske stanice, objekti za potrebe državnih organa i organa lokalne uprave, objekti za potrebe javnih službi i drugo),

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (CT)

- objekti za potrebe školstva, zdravstva, državnih organa i drugih organizacija (škole, fakulteti , predškolske i druge dječje ustanove, domovi zdravlja, zdravstvene stanice, bolnice, veterinarske stanice, objekti za potrebe državnih organa i organa lokalne uprave, objekti za potrebe javnih službi i drugo),

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati veterinarske ambulante, veterinarske ambulante za kućne ljubimce, veterinarske klinike, specijalističke veterinarske laboratorije i nacionalni veterinarski institut za obavljanje veterinarske (CG)

- završenim fakultetom veterinarske medicine od kojih najmanje jedan mora biti specijalista ili magistar nauka iz oblasti mikrobiologije, najmanje jedan specijalista ili magistar nauka iz oblasti epizootiologije i zaraznih bolesti životinja i najmanje jedan specijalista ili magistar nauka iz oblasti patološke morfologije životinja ili jedan specijalista ili magistar nauka iz oblasti parazitologije;

- završenim fakultetom veterinarske medicine od kojih najmanje jedan mora biti specijalista ili magistar nauka iz oblasti mikrobiologije;

- završenim fakultetom veterinarske medicine, medicinskim, prirodno-matematičkim (smjer biologije), tehnološkim ili poljoprivrednim fakultetom od kojih najmanje jedan mora biti specijalista ili magistar nauka iz oblasti mikro-biologije ili iz oblasti higijene namirnica životinjskog porijekla;

Nacionalni veterinarski institut, u pogledu stručnog kadra, pored uslova utvrđenih članom 21 ovog pravilnika, mora imati i zaposlene sa završenim fakultetom veterinarske medicine od kojih najmanje jedan mora biti specijalista ili magistar nauka iz neke od sljedećih oblasti: mikrobiologije, parazitologije, zdravstvene zaštite riba, zdravstvene zaštite pčela, epizootiologije i zaraznih bolesti životinja, higijene namirnica životinjskog porijekla ili ishrane životinja, najmanje jedan specijalista ili

- završenim fakultetom veterinarske medicine i specijalizacijom za ispitivanje ljekova po čijem se odobrenju pojedine serije ljekova mogu stavljati u promet;

- završenim fakultetom veterinarske medicine i specijalizacijom iz oblasti mikrobiologije, virusologije i imunologije (za vršenje laboratorijskih ispitivanja imunobioloških i imunoloških preparata (serumi, vakcine, dijagnostička sredstva);

Nacionalni veterinarski institut mora imati najmanje tri zaposlena sa završenim fakultetom veterinarske medicine i stečenim zvanjem doktora nauka iz oblasti od značaja za vršenje poslova iz nadležnosti Nacionalnog veterinarskog instituta.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja (CG)

1) da ima završen veterinarski fakultet i položen stručni ispit;

Za direktora javne veterinarske ustanove može se imenovati lice za završenim veterinarskim fakultetom i položenim stručnim ispitom.

Radaković Boško (Slobodan), godina rođenja 1950. školska sprema: veterinarski fakultet .