Traženo: godine staža za penziju

Ukupno nađeno: 45 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 43 pronadjena primera ovde je prikazano 28 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o dostavljanju prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade i naknade zarade koje služe za utvrđivanje godišnjeg ličnog koeficijenta i visine uplaćenog doprinosa republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja (CG)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (CG)

Osiguraniku kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju , utvrđena u članu 17 stav 1 ovog zakona, snižava se zavisno od stepena uvećanja staža za po jednu godinu , i to:

2) ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešću - pod uslovom da je gubitak radne sposobnosti nastao prije navršenja godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju iz člana 17 stav 1 ovog zakona i da je imao navršen penzijski staž koji mu pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka.

Invalidska penzija u slučaju invalidnosti iz člana 30 stav 1 ovog zakona koja je prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću određuje se u visini starosne penzije koja bi osiguraniku pripadala za 40 godina penzijskog staža .

... penzije u slučaju invalidnosti iz člana 30 stav 1 ovog zakona koja je prouzrokovana povredom van rada ili bolešću, osiguraniku koji je navršio staž osiguranja sa uvećanim trajanjem snižavaju se starosne granice od 55, odnosno 60 godina života iz stava 2 tač. 1 i 2 ovog člana do kojih se, odnosno od kojih se pri utvrđivanju ličnih bodova dodaju godine penzijskog staža za period koliko se po osnovu navršenog staža ... za ... penziju ...

... za sticanje prava na invalidsku penziju u pogledu penzijskog staža kod koga je invalidnost prouzrokovana djelimično povredom na radu ili profesionalnom bolešću, a djelimično bolešću ili povredom van rada određuje se jedna invalidska penzija ... penzija ... penzije ... za ... godina penzijskog staža ...

1) umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili najmanje deset godina penzijskog staža ili ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju ;

Kao najmanji osnov za određivanje porodične penzije uzima se starosna penzija umrlog osiguranika određena za penzijski staž od 20 godina .

Penzija iz stava 1 ovog člana određuje se kao jedna penzija , čiji iznos ne može preći iznos najviše starosne penzije za penzijski staž od 40 godina .

Staž osiguranja iz stava 1 ovog člana srazmjerno se utvrđuje na taj način što se iznos osnovice na koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje dijeli sa prosječnom zaradom ostvarenom u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini .

7) Fond - unosi u matičnu evidenciju podatke o utvrđenom penzijskom stažu , zaradi, naknadama zarade, osnovicama osiguranja koje služe za utvrđivanje godišnjeg ličnog koeficijenta za osiguranike iz člana 66 ovog zakona i visine uplaćenog doprinosa;

Korisniku penzije kome period korišćenja privremene naknade dok se nalazio na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, navršen od 1. januara 2007. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, nije uračunat kao staž osiguranja, na njegov zahtjev, odrediće se novi iznos penzije uz uračunavanje tog perioda u staž osiguranja.

Ako osiguranik, kod koga je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešću nastala poslije navršenja godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju iz stava 1 ovog člana, ne ispunjava uslove u pogledu penzijskog staža za sticanje prava na starosnu penziju , stiče pravo na invalidsku penziju , pod uslovom da je gubitak radne sposobnosti nastao do navršenja godina života iz člana 17 stav 1 ovog zakona i da ima navršen penzijski staž

Osiguraniku kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju iz stava 1 ovog člana u periodu od 2013. do 2040. godine snižava se u skladu sa članom 18 ovog zakona.

Osiguraniku ženi koja ima manje od 40 godina penzijskog staža za određivanje visine starosne, odnosno invalidske penzije u slučaju invalidnosti prouzrokovane bolešću ili povredom van rada uvećava se staž osiguranja navršen do 31. decembra 2003. godine za 15%, s tim što ukupan penzijski staž ne može preći 40 godina .

Osiguraniku koji primjenom člana 17 stav 2 ovog zakona prvi put ostvaruje pravo na starosnu penziju , kod utvrđivanja broja ličnih bodova primjenom člana 21 ovog zakona, staž osiguranja preko 40 godina uvećava se za 40%.

Osiguranici za čijim je radom prestala potreba u skladu sa propisima o radu, a radni odnos, odnosno osiguranje, im je prestao do 30. decembra 2003. godine i na dan prestanka radnog odnosa nedostajalo im je do pet godina staža osiguranja za ispunjenje uslova za sticanje prava na starosnu penziju mogu, do 1. marta 2005. godine , da ostvare pravo na starosnu penziju prema propisima koji su se primjenjivali do 31. decembra 2003. godine .

Osnovicu za plaćanje doprinosa po osnovu staža osiguranja iz stava 2 ovog člana, koji nedostaje za ispunjenje uslova za sticanje prava na starosnu penziju , čini osnovna cijena rada za odgovarajuću kategoriju stručnosti utvrđena u skladu sa opštim kolektivnim ugovorom za mjesec decembar 2003. godine .

Period proveden na službi u svojstvu vojnog osiguranika od 1. januara 2004. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona računa se u staž osiguranja za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa ovim zakonom.

Zakon o radu (CG)

Zaposleni kome je rad prestao prije isteka vremena za koje se vrši preraspodjela radnog vremena ima pravo da mu se časovi rada duži od punog radnog vremena preračunaju u puno radno vrijeme u ukupni godišnji fond časova i priznaju kao radni staž za ostvarivanje prava na penziju , a ostatak časova rada se računaju kao časovi prekovremenog rada.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (CG)

9) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 14 ovog zakona osnovice osiguranja utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, polazeći od dužnosti na kojoj je obveznik raspoređen, njegove školske spreme i godina radnog staža , pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

Uredba o utvrđivanju radnih mjesta, odnosno poslova u organima državne uprave na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (CG)

... za nacionalnu bezbjednost i Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija koji rade na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računao sa uvećanim trajanjem do dana stupanja na snagu ove uredbe a na kojima nijesu ispunjeni uslovi za računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem prema ovoj uredbi, koji su ispunili uslove i koji će u 2011. ili 2012. godini ispuniti uslove za sticanje prava na penziju iz člana 197b Zakona o penzijskom ... staž ...

Odluka o visini otpremnine državnih službenika i namještenika (CG)

Državnom službeniku, odnosno namješteniku, koji kumulativno ne ispunjava propisane uslove ( godine života, penzijski staž ) za odlazak u penziju , a nema saglasnost za sporazumni raskid radnog odnosa u smislu člana 2 ove odluke, pripada otpremnina u visini od tri bruto zarade.

Pravilnik o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju iz penzijskog i invalidskog osiguranja (CG)

godina penzijskog staža , ili je ispunio uslove za

Zakon o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera (CG)

- za korisnika koji ispunjava uslove iz člana 12 stav 1 tačka 1 ovog zakona 65% od osnovice i uvećava se za 2% za svaki dalji navršetak godine penzijskog staža ;

- za korisnika koji ispunjava uslove iz člana 12 stav 1 tačka 2 ovog zakona 55% od osnovice i uvećava se 2% za svaki dalji navršetak godine penzijskog staža ;

Zakon o zaradama i drugim primanjima državnih funkcionera (CG)

- za korisnika koji ispunjava uslove iz člana 11 stav 1 tačka 1 ovog zakona 65% od osnovice i uvećava se za 2% za svaki dalji navršetak godine penzijskog staža ,

- za korisnika koji ispunjava uslove iz člana 11 stav 1 tačka 2 ovog zakona 55% od osnovice i uvećava se 2% za svaki dalji navršetak godine penzijskog staža .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem (12 meseci efektivno kao 15 meseci) računa se u smislu člana 58. Zakona o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja osiguranicima sa telesnim oštećenjem od najmanje 70% koji su radeći sa takvim oštećenjem s punim radnim vremenom proveli na radu po osnovu kojeg su osigurani najmanje 5 godina , bez obzira da li je telesno oštećenje od 70% nastalo za vreme osiguranja.

...

Najniža starosna penzija određuje se nezavisno od opštih kriterijuma za sticanje starosne penzije , od osnova prosečne mesečne zarade ostvarene na teritoriji republike u prethodnoj godini , za osiguranika-zaposlenog, i u procentu, zavisnom od dužine penzijskog staža