Traženo: zamena vozačke dozvole

Ukupno nađeno: 89 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 89 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o visini naknade za zamjenu dozvole vozača -instruktora (ŽP)

Pravilnik o vozačkoj dozvoli (BiH)

<lat>VII</lat> - ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE

(Razlozi zamjene vozačke dozvole )

(Postupak zamjene vozačke dozvole )

(Rok važenja zamijenjene vozačke dozvole )

<lat>VIII</lat> - ZAMJENA INOSTRANE VOZAČKE DOZVOLE

(Postupak zamjene inostrane vozačke dozvole )

(Promjena prebivališta i zamjena vozačke dozvole )

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja vozačke dozvole (BiH)

<lat>IV</lat> - ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE

<lat>V</lat> - ZAMJENA INOSTRANE VOZAČKE DOZVOLE

Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima (BiH)

(3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole , kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu , postupku i načinu izdavanja, produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vođenja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta, kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadležnim

(2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijenit će se, pod uvjetima iz čl. 184. i 186. ovog Zakona na njihov zahtjev, bez polaganja vozačkog ispita, vozačkom dozvolom iz člana 188. ovog Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena stranom vozačkom dozvolom .

(3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana, od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz člana 184. ovog Zakona, osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom.

(4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. ovog Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci.

(5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju, odnosno vrstu motornih vozila izdata, ili joj je istekao rok važenja, može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) ovog člana, samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati, odnosno da joj nije istekao rok važenja.

(3) Međunarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine.

15) obrascu vozačke dozvole , kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu , postupku i načinu izdavanja, produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vođenja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187.);

Pravilnik o stručnom ispitu za rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS)

25. Postupak izdavanja vozačke dozvole (zahtjev za izdavanje, važenje vozačke dozvole , zamjena vozačke dozvole ).

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zavodu za obrazovanje odraslih (RS)

Opis poslova: Izdaje rješenja o ispunjenosti uslova za izdavanje ili zamjenu dozvola vozača -instruktora i licenci; izdaje uvjerenja, licence, potvrde i druge javne isprave o završenom obrazovanju za odrasle; izdaje dozvole vozača -instruktora i licence i produžuje važnost istih; vodi evidencije o izdatim dozvolama vozača -instruktora i liceicama i registar (u pisanoj i elektronskoj formi); produžuje važnost ili oduzima licence i dozvole vozača -instruktora u skladu sa pravilnicima;

Zakon o ličnom imenu (FBiH)

Lice koje je promijenilo lično ime ili samo ime ili samo prezime dužno je u roku od 15 dana od dana izvršenog upisa promjene u matične knjige podnijeti zahtjev za zamjenu ličnih isprava (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola i druge isprave) nadležnom organu.

Odluka o visini naknade za zamjenu dozvole vozača -instruktora (ŽP)

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova izdavanja ili zamjene dozvole vozača instruktora.

Naknada troškova izdavanja ili zamjene dozvole vozača instruktora do isteka stare dozvole ili na novi rok valjanosti od pet godina utvrđuje se u iznosu od 35,00 KM.

Uz naknadu iz stavka 1. ove točke upućuje se i upravna pristojba za izdavanje ili zamjenu dozvole vozača -instruktora propisana Zakonom o upravnim pristojbama Županije Posavske tarifni broj 26. točka 6. u iznosu od 5.00 KM.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o visini naknade za zamjenu dozvole vozača -instruktora broj: 06-49-733-2/07 od 05.09.2007. godine.

Pravilnik o anonimizaciji podataka u pravosnažnim sudskim odlukama koje se objavljuju na internet stranici apelacionog i osnovnog suda (BD)

Riječi ispred broja koje opisuju vrstu dokumenata kao što su lična karta, pasoš, vozačka dozvola , polisa osiguranja, broj registarske oznake vozila i ostalih ličnih dokumenata ostaviti, a brojeve navedenih dokumenata ili datuma izostaviti i zamijeniti sa tri poredane tačke.

Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (TK)

- prihodi od naknada ostvarenih od zamjene ili produženja dozvole vozača - instruktora motornih vozila,

Pravilnik o stjecanju zvanja vozača -instruktora motornih vozila (BiH)

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način stjecanje zvanja vozač -instruktor, plan i program osposobljavanja i polaganja ispita, vrsta, izgled, postupak izdavanja, važenje i zamjene dozvole vozača -instruktora i način vođenja evidencije o polaganju ispita i izdatim dozvolama za vozača - instruktora.

Osoba koja ima dozvolu vozač -instruktor izdatu prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, istu će zamijeniti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, sa upisom odgovarajućih kategorija/potkategorija prema novoj vozačkoj dozvoli , ukoliko ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

Pravilnik o vozačkoj dozvoli (BiH)

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, izgled i sadržaj obrasca vozačke dozvole , kategorije i podkategorije motornih i priključnih vozila i način upisa kategorija i podkategorija u vozačku dozvolu , postupak i način izdavanja, produženje važenja i zamjena vozačke dozvole i strane vozačke dozvole , te način vođenja evidencije o vozačkim dozvolama (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Izdavanje, produženje važenja i zamjenu vozačke dozvole vrše i evidenciju vozača vode u Federaciji Bosne i Hercegovine kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutrašnjih poslova i u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine Odjel za javni registar (u daljnjem tekstu: nadležni organ), na čijem području vozač ima prebivalište, odnosno na čijem području raseljena osoba ima boravište (u daljnjem tekstu: prebivalište, odnosno boravište).