Traženo: nedozvoljena žalba

Ukupno nađeno: 810 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 764 pronadjena primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o nadzoru i udaljenju stranca (BiH)

(Postupak donošenja zaključka o dozvoli izvršenja i žalba )

Pravilnik o nadzoru i udaljenju stranca (BiH)

(Postupak donošenja Zaključka o dozvoli izvršenja i žalba )

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (RS)

(2) Rješenje o upućivanju donosi ministar, protiv koga nije dozvoljena žalba .

(3) Protiv rješenja o razrješenju nije dozvoljena žalba , ali se može pokrenuti spor pred nadležnim sudom.

(3) Protiv rješenja o razrješenju zamjenika rukovodioca Ustanove nije dozvoljena žalba , ali se može pokrenuti spor pred nadležnim sudom.

(3) Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka dostavlja se zaposlenom na kojeg se odnosi, diciplinskoj komisiji i nadležnom sindikatu, a protiv istog nije dozvoljena žalba .

(5) Na rješenje o udaljenju koje donosi ministar nije dozvoljena žalba , ali se može pokrenuti spor pred nadležnim sudom.

(3) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dozvoljena žalba niti se može pokrenuti upravni spor.

(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dozvoljena žalba niti se može pokrenuti upravni spor.

(1) Protiv rješenja Komisije za uslovni otpust nije dozvoljena žalba niti se može pokrenuti upravni spor.

Zakon o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave (RS)

Protiv rješenja iz st. 4. i 5. ovog člana žalba nije dozvoljena .

Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti (BiH)

Protiv odluke kojom se izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku izriče sankcija iz člana 20. stav 1. ovog zakona nije dozvoljena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Zakon o visokom obrazovanju (KS)

(9) Protiv odluka Vlade iz st. (7) i (8) ovog člana nije dozvoljena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 40 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

DA PREDMETNI GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR NIJE ZAKLjUČEN PO USTAVU FBiH JE DOKAZ NOVE ČINjENICE KOJA SE ODNOSI NA NEUSTAVNOST MATERIJALNO-PRAVNE OSNOVE NA KOJOJ JE BILA ZASNOVANA PRVOSTEPENA PRESUDA, A KAKO JE OVA ČINjENICA UTVRENA NAKON ZAKLjUČENjA GLAVNE RASPRAVE I DONOŠENjA PRVOSTEPENE PRESUDE, TUŽENI JE TIME DOKAZAO DA BEZ SVOJE KRIVNjE NIJE MOGAO OVU ČINjENICU IZNIJETI RANIJE VEĆ TEK U ŽALBI , USLjED ČEGA JE POGREŠAN STAV DRUGOSTEPENOG SUDA O DJELOVANjU OVE ČINjENICE NA NAČIN DA NIJE DOZVOLjENO ...

...

PROTIV PRESUDE ZBOG PROPUŠTANjA NIJE DOZVOLjENA ŽALBA , ALI BLAGOVREMENO PODNIJET PRIJEDLOG ZA POVRAĆAJ U PREAŠNjE STANjE SPREČAVA DA PRESUDA ZBOG PROPUŠTANjA POSTANE PRAVOSNAŽNA I TEK PO ISTEKU ROKA ZA ULAGANjE PRIJEDLOGA ZA POVRAĆAJ U PREAŠNjE STANjE JE MOGUĆE DATI KLAUZULU PRAVOSNAŽNOSTI NA OVU PRESUDU I TO POD USLOVOM DA JE TUŽENOM ISTA UREDNO URUČENA. NAVEDENO URUČENjE JE TAKOE USLOV DA OVA PRESUDA PROTEKOM ROKA ZA DOBROVOLjNO IZVRŠENjE POSTANE IZVRŠNA.

...

RJEŠENjE PRVOSTEPENOG SUDA KOJIM JE ODBIJEN PRIJEDLOG TUŽENOG DA SE TUŽBA SMATRA POVUČENOM, JER PUNOMOĆNIK TUŽIOCA NIJE PRISTUPIO NA GLAVNU RASPRAVU (UREDNO OBAVJEŠTEN) JE PROCESNO RJEŠENjE PROTIV KOGA NIJE DOZVOLjENA POSEBNA ŽALBA .

...

RJEŠENjE O OPOZIVU ODLUKE SUDA O ZAKAZIVANjU PRIPREMNOG ROČIŠTA PO SVOME SADRŽAJU U KONKRETNOM SLUČAJU NEMA KARAKTER ODLUKE O UPRAVLjANjU POSTUPKA I U PRAVNOJ POUCI JE POGREŠNO OZNAČENO DA PROTIV OVOG RJEŠENjA NIJE DOZVOLjENA ŽALBA

...

Protiv zaključka prvostepenog organa o prekidu upravnog postupka dok nadležni organ ne riješi prethodno pitanje dozvoljena je posebna žalba , a kada je zaključak donio drugostepeni organ ili odlučujući o žalbi izjavljenoj protiv zaključka prvostepenog organa o prekidu postupka rješenjem odbio žalbu , protiv njegovog zaključka, odnosno rješenja, može se pokrenuti i voditi upravni spor.

...

Protiv zaključka Direkcije za privatizaciju kojim je odbačena žalba akcionara preduzeća kao nedozvoljena i izjavljena od neovlaštenih lica može se izjaviti žalba , pa se protiv takvog akta, u smislu odredbe člana 7. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, ne može voditi upravni spor

...

Žalbu stranke izjavljenu protiv presude najvišeg suda kantona donesene u upravnom sporu, koja je zasnovana na opštinskom materijalnom propisu i koja se žalbom ne pobija zbog povrede pravila Federalnog zakona o postupku, treba odbaciti kao nedozvoljenu .

...

PREMA ODREDBI ČLANA 12. STAV 2. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU, PRAVNI LIJEKOVI MOGU SE IZJAVITI PROTIV RJEŠENjA DONESENIH U PRVOM STEPENU, A KOD ČINjENICE DA NALAZ VJEŠTAKA NE PREDSTAVLjA ODLUKU SUDA PROTIV KOJE JE, SAGLASNO NAVEDENOJ ZAKONSKOJ ODREDBI, DOZVOLjEN PRAVNI LIJEK, ŽALBA PROTIV NALAZA VJEŠTAKA, SAGLASNO ISTOJ ZAKONSKOJ ODREDBI, NIJE DOZVOLjENA .

...

PROTIV PRESUDE DONESENE NA OSNOVU SPORAZUMA O PRIZNANjU KRIVNjE DOZVOLjENA JE ŽALBA IZ SVIH ŽALBENIH OSNOVA, OSIM ŽALBENOG OSNOVA ODLUKE O KAZNENOPRAVNIM SANKCIJAMA AKO JE OPTUŽENOM IZREČENA KAZNENOPRAVNA SANKCIJA PREDVIENA U TOM SPORAZUMU. ŽALBA JE DOPUŠTENA PROTIV TAKVE PRESUDE I IZ OSNOVA ODLUKE O KAZNENOPRAVNIM SANKCIJAMA AKO SU OPTUŽENOM PRESUDOM IZREČENE KAZNENOPRAVNE SANKCIJE KOJE NISU PREDVIENE U SPORAZUMU O PRIZNANjU KRIVNjE, UKLjUČUJUĆI I ODLUKU O KAZNI KOJA JE STROŽA

...

KOD ČINjENICE DA PREMA ODREDBAMA ČLANA 82. STAV 1. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU IZVRŠNI SUD ODLUKU O UTVRIVANjU VRIJEDNOSTI KOJA JE PREDMET IZVRŠENjA DONOSI U FORMI "ZAKLjUČKA", PROTIV KOJE ODLUKE IZVRŠNOG SUDA NIJE DOZVOLjENA ŽALBA (ČLAN 12. STAV 4. ISTOG ZAKONA), SAGLASNO NAVEDENOM, POBIJANA ODLUKA PRVOSTEPENOG SUDA IMA KARAKTER ZAKLjUČKA, BEZ OBZIRA ŠTO JE NAZVANA RJEŠENjEM, A KAKO PROTIV ZAKLjUČKA NIJE DOZVOLjENA ŽALBA , ISTA JE RJEŠENjEM OVOG, DRUGOSTEPENOG SUDA ODBAČENA, KAO NEDOZVOLjENA .

...

sudska nagodba jeste izvršna ispravu po članu 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnom postupku, pa se u izvršnom postupku sud ne može upuštati u raspravljanje ni cijeniti pravilnost sudske nagodbe, kojom su riješeni svi sporovi koji se vode među strankama, niti to može učiniti drugostepeni sud postupajući po žalbi izjavljenoj na rješenje. izvršenik rješenje o dozvoli izvršenja može pobijati samo iz razloga koji su tačno i određeno navedeni u članu 47. Zakona o izvršnom postupku.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja Višem trgovinskom sudu, a preko ovoga suda.

...

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana Višem trgovinskom sudu.

...

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana, od dana dostavljanja otpravka rješenja. Žalba se podnosi pismeno, u dva primjerka, Višem trgovinskom sudu, a putem ovog suda.

...

Protiv ovog zaključka dozvoljena je žalba (navesti organ višeg stepena) u roku od dana od

...

Protiv ovog zaključka dozvoljena je žalba u roku od dana od dana dostavljanja.

...

Kako je tužilac iz opravdanih razloga propustio rok za podnošenje žalbe , to predlaže da sud, na osnovu čl. 111. i 112. ZPP, dozvoli povraćaj u pređašnje stanje i žalbu podnijetu . godine, smatra blagovremenom.