Traženo: zakonska zatezna kamata

Ukupno nađeno: 244 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 102 pronadjena primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o visini stope zatezne kamate (RS)

Zakon o visini stope zatezne kamate (SCG)

Zakon o visini stope zatezne kamate (RS)

Dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze plaća zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate, po stopi utvrđenoj ovim zakonom.

Obračun duga uvećanog za zateznu kamatu vrši se tako da se fiksna stopa od 0,5% množi iznosom glavnog duga uvećanog za kamatu po stopi iz člana 2. tačka 1. ovog zakona, primenom konformne metode.

Za mesec za koji je stopa rasta potrošačkih cena jednaka nuli ili je negativna, mesečna stopa zatezne kamate jednaka je fiksnoj stopi iz člana 2. tačka 2. ovog zakona.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na dužničko-poverilačke odnose za koje je visina stope zatezne kamate utvrđena drugim zakonom.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o visini stope zatezne kamate ("Službeni list SRJ", br. 32/93, 24/94 i 28/96).

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Iz drugih razloga predviđenih ovim ili drugim zakonom izvršni dužnik može u svakoj fazi izvršnog postupka, ali najkasnije do prvog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja ili pre dosuđenja stvari izvršnom poveriocu, da izmiri dug, zajedno sa ugovorenom, odnosno zakonskom zateznom kamatom i troškovima izvršnog postupka koji su nastali do trenutka izmirenja duga.

Potraživanje založnog poverioca koje nije dospelo do dana donošenja zaključka o namirenju, a za koje nije ugovorena kamata, isplatiće se po odbitku iznosa koji odgovara zakonskoj zateznoj kamati, od dana donošenja zaključka o namirenju do dana dospelosti tog potraživanja.

Zakon o tržištu kapitala (RS)

Ako član Fonda ne uplati doprinos iz stava 1. ovog člana, organizator Fonda zaračunava zateznu kamatu na iznos doprinosa i o tome bez odlaganja obaveštava Komisiju, a Komisija prema članu Fonda preduzima odgovarajuće mere iz odredaba čl. 145. i 146. i poglavlja <lat>DžIII</lat>. ovog zakona.

1) ne uplati obavezni doprinos Fondu, ne zaračuna zateznu kamatu i ne obavesti Komisiju, odnosno ne drži sredstva na računu u skladu sa odredbama člana 136. ovog zakona;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 107 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o tržištu kapitala (RS)

Ako u izvršnoj ispravi - sudskom poravnanju, nije navedena obaveza izvršnog dužnika za plaćanje kamate, ne može se izvršnim predlogom tražiti naplata zatezne kamate, jer se ne radi o troškovima postupka shodno čl. 29. i 35. Zakona o izvršnom postupku.

Zakon o tržištu kapitala (RS)

Kada je u pitanju potraživanje po osnovu sticanja u bračnoj zajednici u novčanom iznosu, na isto se ima platiti zakonska zatezna kamata počev od dana podnošenja tužbenog zahteva, shodno čl. 214. ZOO.

3Rev.1416/08 (RS)

Lice koje koristi poslovni prostor dužno je da za to plati naknadu u visini zakupnine zajedno sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom od dospelosti.

3Rev.1416/08 (RS)

Zaposleni kao tužilac ima pravo na isplatu zakonske zatezne kamate na isplaćeni iznos glavnog duga za period od dospelosti svake pojedinačne rate pa do isplate, što predstavlja posebno potraživanje na koje tužilac ima pravo obračuna kamate od utuženja do isplate.

3Rev.1416/08 (RS)

...zatezne kamate na iznos neplaćenog glavnog duga, kao zahteva za sporedno traženje iz člana 187. Zakona o parničnom postupku, nije od uticaja da li je tražena po propisanim stopama ili je primenom tih stopa kamata obračunata od dospelosti do dana obračuna i utužena u nominalnom iznosu. Zato se na nominalni iznos kamate koja je obračunata, ne može ponovo potraživati kamata kao sporedno traženje, jer ona saglasno članu 279. stav 3. Zakona...kamate...

3Rev.1416/08 (RS)

Obračunata zakonska zatezna kamata, za period od dana kada je carina neosnovano naplaćena do dana kada je izvršen povraćaj neosnovano naplaćenog iznosa, predstavlja pretpostavljenu štetu koju je tužilac pretrpeo zbog nekorišćenja novca u ovom vremenskom periodu, pa je tužena dužna da mu nadoknadi štetu u ovom iznosu, sa procesnom zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe.

3Rev.1416/08 (RS)

Zakon o stečajnom postupku reguliše samo pitanje ugovorenih kamata čiji obračun prestaje danom podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka. Zakonska zatezna kamata pravilno je opredeljena kada poverilac istu potražuje od dospelosti do isplate potraživanja.

3Rev.1416/08 (RS)

Stranke ne mogu za slučaj docnje ugovoriti veću stopu zatezne kamate od propisane stope u Zakonu o visini stope zatezne kamate.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

3Rev.1416/08 (RS)

Zakonska zatezna kamata koju ostvari fizičko lice u sudskom sporu ne podleže plaćanju poreza na dohodak građana

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2942/2009-04 (_)

Poreski tretman vansudske prodaje predmeta založnog prava od strane založnog poverioca iz ugovora o zalozi

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 32 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Ugovor o prevozu zaposlenih (RS)

U slučaju nemogućnosti uplate na dan prispeća Korisnik prevoza će od ovog dana pa do naplate platiti Prevoziocu zakonsku zateznu kamatu.

Predlog za izvršenje (RS)

Na osnovu navedenih dokaza, OBAVEZUJE SE dužnik , iz , da poveriocu , iz , isplati iznos od dinara, sa zakonskom zateznom kamatom, počev od . godine, do isplate, kao i troškove izvršenja u roku od 8 dana po prijemu ovog rešenja, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Na predlog poverioca, DOZVOLjAVA SE IZVRŠENjE radi naplate dinara, na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom, počev od . godine, do isplate, i troškova izvršenja, plenidbom potraživanja sa žiro-računa dužnika kod broj računa , i prenosom zaplenjene tražbine na žiro-račun poverioca kod , broj računa .

Na osnovu navedenih dokaza, OBAVEZUJE SE dužnik , iz , da poveriocu , iz , isplati iznos od dinara, sa zakonskom zateznom kamatom, počev od . godine, do isplate, kao i troškove izvršenja u roku od 8 dana po prijemu ovog rešenja, a ako to ne učini u ostavljenom roku,

ODREUJE SE IZVRŠENjE na novčanim sredstvima dužnika u SKRAĆENOM IZVRŠNOM POSTUPKU, a radi naplate dinara, na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom, počev od . godine, do isplate, i troškova izvršenja, plenidbom potraživanja sa žiro-računa dužnika kod broj računa , i prenosom zaplenjene tražbine na žiro-račun poverioca kod , broj računa .

Pravnosnažnom i izvršnom ispravom - rešenjem , br. od godine, izvršni dužnik je obavezan da izvršnom poveriocu na ime troškova parničnog postupka plati iznos od dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana godine, kao dana donošenja rešenja pa do konačne isplate.

Na osnovu pravnosnažne i izvršne odluke - rešenja , br. od godine radi naplate troškova parničnog postupka, poverioca iz u iznosu od dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od godine, kao dana donošenja rešenja, pa do konačne isplate, i troškova izvršenja po odluci suda,

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude , br. , od . godine, radi naplate iznosa od dinara, mesečno, sa zakonskom zateznom kamatom, počev od . godine, pa do isplate, kao i parničnih troškova i troškova ovog izvršenja, ODREUJE SE IZVRŠENjE na sredstvima na tekućem računu br. kod , zabranom na % od mesečnih primanja.