Traženo: zelenaštvo

Ukupno nađeno: 29 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 16 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Krivični zakonik (RS)

Zelenaštvo

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Sud će visinu iznosa imovinske koristi odmeriti po slobodnoj oceni, ako bi njeno utvrđivanje izazvalo nesrazmerne teškoće ili znatno odugovlačenje postupka.

Krivični zakonik (RS)

(1) Ko za davanje novca ili drugih potrošnih stvari na zajam nekom licu primi ili ugovori za sebe ili drugog nesrazmernu imovinsku korist , iskorišćavajući teško imovinsko stanje, teške prilike, nuždu, lakomislenost ili nedovoljnu sposobnost za rasuđivanje oštećenog, kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

Zakon o privatizaciji (RS)

- teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo ;

Pravilnik o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnih upravnika (RS)

... imovine koji su predmet obezbeđenja u korist više razlučnih poverilaca, nagrada se isplaćuje iz sredstava ostvarenih prodajom delova imovine koja pripadaju određenom razlučnom poveriocu srazmerno učešću procenjene vrednosti delova imovine koji su predmet obezbeđenja u korist tog poverioca u odnosu na ukupnu procenjenu vrednost svih delova imovine ... imovine ... koristi srazmera ... imovine ... imovine ...

Zakon o sportu (RS)

Lica koja su osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo , kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije zastupnika, likvidatora ili članova organa sportskog udruženja, dok traju pravne

Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje (RS)

U slučaju likvidacije društva za uzajamno osiguranje, imovina društva koristi se za povraćaj uloga osnivačima i podelu između članova (osiguranika), srazmerno visini njihovog uplaćenog doprinosa u poslednje tri godine.

Krivični zakon (RS)

(1) Ko za davanje novca ili drugih potrošnih stvari na zajam ili za vršenje usluga nekom licu primi ili ugovori za sebe ili drugog nesrazmernu imovinsku korist iskorišćavajući njegovo teško imovinsko stanje, teške stambene prilike, nuždu, nedovoljno iskustvo ili lakomislenost, kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

Zakon o braku i porodičnim odnosima (RS)

Bračni drug koji ulaganjem izvršenim posle prestanka bračne zajednice uveća vrednost stvari iz zajedničke imovine ima pravo zahtevati da mu drugi bračni drug naknadi deo nužnih i korisnih izdataka srazmerno svom udelu u toj stvari. Drugi bračni drug može se osloboditi te obaveze ako mu prizna veći udeo u stvari srazmerno izvršenim ulaganjima.

Uredba o određivanju krivičnih dela za koja se uz prijavu, odnosno zahtev za dobijanje dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje određenih igara na sreću podnosi potvrda o neosuđivanosti određenih lica (RS)

2) krivična dela protiv imovine : krađa (član 165. KZRS), teška krađa (član 166. KZRS), razbojnička krađa (član 167. KZRS), razbojništvo (član 168. KZRS), teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva (član 169. KZRS), utaja (član 170. KZRS), prevara (član 171. KZRS), iznuda (član 180. KZRS), ucena (član 181. KZRS) i ugovaranje nesrazmerne imovinske koristi (član 182. KZRS).

Zakon o osiguranju imovine i lica (SCG)

U slučaju likvidacije društva za uzajamno osiguranje, imovina se koristi za povraćaj uloga osnivačima i podelu između članova (osiguranika) srazmerno visini njihovog uplaćenog doprinosa u poslednje tri godine.

Zakon o krivičnom postupku (RS)

Sud će visinu iznosa imovinske koristi odmeriti po slobodnoj oceni ako bi njeno utvrđivanje bilo skopčano sa nesrazmernim teškoćama ili sa znatnim odugovlačenjem postupka.

Zakon o osnovama zaštite životne sredine (SCG)

Ako je prekršajem učinjena šteta ili pribavljena imovinska korist , ili je vrednost robe i druge stvari koja je predmet izvršenja prekršaja nesrazmerno velika u odnosu na propisanu kaznu, najmanja kazna je srazmerna visini učinjene štete, imovinske koristi ili vrednosti robe i druge stvari koja je predmet prekršaja, a najviša u njihovom desetostrukom iznosu.

Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i lica (SCG)

U slučaju likvidacije društva za uzajamno osiguranje, imovina se prvenstveno koristi za povraćaj uloga osnivačima, a preostala imovina deli se između njenih članova (osiguranika) srazmerno visini njihovog uplaćenog doprinosa (usluga) u poslednje tri godine.

Zakon o stambenim odnosima (APV)

Razvedeni bračni drug kome je priznato pravo isključivog korišćenja stana koji je zajednička imovina dužan je da snosi sve obaveze korišćenja i tekućeg održavanja stana i da plaća zakupninu u visini stanarine drugom razvedenom bračnom drugu, srazmerno veličini njegovog suvlasničkog dela za vreme dok stan koristi .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 12 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Postojanje teškog imovnog stanja oštećene, njene lakomislenosti, kao bitnog elementa krivičnog dela zelenaštva , mora se dokazima utvrditi, kao uslov postojanja tog krivičnog dela.

...

Ništav je ugovor o doživotnom izdržavanju ako ga je davalac izdržavanja zaključio u nameri da pribavi nesrazmernu imovinsku korist očekujući smrt primaoca izdržavanja

...

Ugovorne odredbe o visini stope ugovorne kamate između stranaka uživaju sudsku zaštitu samo dotle dok postoji srazmera između prestacija.Za ugovorenu nesrazmernu imovinsku korist sud je ovlašćen da primeni utvrđeno načelo ograničenosti stope ugovorne kamate ustanovljene članom 399.ZOO

...

Kada su optuženi dali devizni novac oštećenima na zajam uz ugovaranje kamate od 10% na mesečnom nivou, a istima je novac bio potreban jer su bili u teškom imovnom stanju . lečenje bolesnih roditelja, njihova sahrana i podušja, zatim u stanju nužde, da bi platili stan svojoj deci na studijama, time su izvršili krivično delo . ugovaranje nesrazmerne imovinske koristi

...

Ne može uživati sudsku zaštitu ona kamata koja tužiocu donosi nesrazmernu imovinsku korist .

...

Pri odmeravanju kazne za krivično delo teškog slučaja razbojništva sa smrtnom posledicom može se uzeti u obzir i mladost ubijenog, njegov kvalitet ličnosti mladog čoveka afirmisanog na više životnih polja u svojoj užoj i široj životnoj sredini, pri čemu je lišen života bezobzirnim, bahatim i bezosećajnim postupanjem učinioca, iako je sve ukazivalo da postoji izuzetna nesrazmera između protivpravne imovinske koristi koju je učinilac mogao očekivati i koju je pribavio od oštećenog i nastale štetne

...

Pri odmeravanju kazne za krivično delo Težak slučaj razbojništva sa smrtnom posledicom može se uzeti u obzir i mladost ubijenog, njegov kvalitet ličnosti mladog čoveka afirmisanog na više životnih polja u svojoj užoj i široj životnoj sredini, pri čemu je lišen života bezobzirnim, bahatim i bezosećajnim postupanjem učinioca, iako je sve ukazivalo da postoji izuzetna nesrazmera između protivpravne imovinske koristi koju je učinilac mogao očekivati i koju je pribavio od oštećenog i nastale štetne

...

Ugovorne odredbe o visini stope ugovorne kamate između stranaka uživaju sudsku zaštitu samo dotle dok postoji srazmera između prestacija. Za ugovorenu nesrazmernu imovinsku korist , sud je ovlašćen da primeni utvrđeno načelo ograničenosti stope ugovorne kamate.

...

Enormno visoka kamate za novac dat na zajam je krivično delo Nesrazmerna imovinska korist

...

Nesrazmerna imovinska korist se može ostvariti i kada je plaćanje u dinarima izvršeno u uslovima enormne inflacije nakon datuma preračuna ugovorom utvrđene devizne vrednosti duga

...

Sud će pružiti zaštitu samo prosečnoj kamatnoj stopi, odnosno onoj kamati koja se iskazuje kao ekvivalent primeren davanju koje čini poverilac iz ugovora o kreditu a ako utvrdi da ona predstavlja nesrazmernu imovinsku korist , sud će na zahtev oštećenog smanjiti na pravičan iznos

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2942/2009-04 (_)

a) Da li je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda obveznik PDV? b) Poreski tretman prvog prenosa prava raspolaganja na ekonomski deljivoj celini u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta, odnosno prvog prenosa vlasničkog udela na ekonomski deljivoj celini u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta koji vrši Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda fizičkom licu u cilju raseljavanja, a to fizičko lice zauzvrat Direkciji izvrši promet nepokretnosti (ili vlasničkog udela na