Traženo: zaplena

Ukupno nađeno: 1140 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1043 pronadjena primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma (RS)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom (mp)

Odluka o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka uništavanja zaplenjenih nosača zvuka, slika i računarskih programa (RS)

Pravilnik o načinu utvrđivanja početne vrednosti zaplenjene nepokretnosti poreskog obveznika (RS)

Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda (RS)

Uredba za sprovođenje Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih (RS)

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti u kojima se vrši neškodljivo uklanjanje i prerada životinjskih leševa, klaničnih konfiskata , otpadaka i krvi (RS)

Uredba o postupku za sprovođenje nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

Uputstvo za primenu Uredbe o sredstvima i načinu isplaćivanja naknade za nacionalizovane najamne zgrade i građevinsko zemljište (SCG)

Uredba o sredstvima i načinu isplaćivanja naknade za nacionalizovane najamne zgrade i građevinsko zemljište (SCG)

Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

Uputstvo o zemljišnoknjižnim upisima nacionalizovanih najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

Uputstvo o obrascima u postupku za sprovođenje nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća (SCG)

Zakon o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije (SCG)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 95 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U pogledu prijavljivanja, evidentiranja i vraćanja sekvestrirana imovina ima isti pravni status kao i imovina oduzeta primenom propisa o nacionalizaciji , agrarnoj reformi, konfiskaciji ili drugih propisa donetih nakon 9. 3. 1945. godine.

...

Zakonodavac je ovlašćen da propiše način i rokove plaćanja novčane naknade za oduzeto zemljište koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda.

...

Sama rehabilitacija neopravdano osuđenog lica ne znači i automatsko pravo na vraćanje konfiskovane imovine, jer se pravo na povraćaj oduzete imovine i obeštećenje uređuje posebnim zakonom.

...

Potraživanje utvrđene pravične novčane naknade za nacionalizovanu imovinu, bilo da je određena od strane organa uprave ili sudskom odlukom, zastareva u roku iz člana 379. Zakona o obligacionim odnosima koji se odnosi na potraživanja utvrđena pred sudom ili drugim nadležnim organima.

...

U smislu Zakona o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije , ne postoji konfiskacija imovine koja nikada nije sprovedena kroz zemljišne knjige, niti je je izvršena odlukom suda.

...

Postupak sprovođenja zabrane raspolaganja, odnosno privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela kada je u pitanju imovina koja se nalazi van teritorije Republike Srbije, sprovodi se na način regulisan čl. 50 - 61. Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, kao i Konvencijom Ujedinjenih Nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Konvencijom Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma.

...

Po Zakonu o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu, po osnovu poljoprivrednog zemljišta fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, pravo na novčanu naknadu pripada ranijim sopstvenicima oduzete imovine i njihovim pravnim sledbenicima kada nisu ispunjeni uslovi za vraćanje oduzetog zemljišta, niti postoji mogućnost za davanje drugog odgovarajućeg zemljišta.

...

Novčana naknada za zemljište koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, plaća se u jednakim tromesečnim ratama, u roku od 10 godina počev od isteka godine dana od dana pravnosnažnosti sudske odluke. Na dospele novčane obaveze plaća se kamata u visini rasta cena na malo.

...

Prilikom odlučivanja o zahtevu za utvrđivanje prava korišćenja koje je u prometu proverava se samo ispunjenost zakonom propisanih uslova za utvrđivanje ovog prava pravnim sledbenicima ranijeg sopstvenika nacionalizovanog građevinskog zemljišta, a ne rešavaju se sporni imovinskopravni odnosi između podnosioca zahteva i lica koja polažu pravo na nepokretnostima koje su predmet postupka.

...

Protiv rešenja o izvršenju na dužnikovom potraživanju kojim sud zabranjuje dužniku izvršnog dužnika da potraživanje izmiri dužniku, a izvršnom dužniku da potraživanje naplati ili njime raspolaže (plenidba potraživanja), dužnik izvršnog dužnika nije ovlašćen da podnese žalbu, jer je prema Zakonu o izvršnom postupku ovlašćen da u postupku sprovođenja izvršenja, po donošenju rešenja o prenosu zaplenjenog potraživanja na izvršnog poverioca radi naplate, istakne prigovore koje bi mogao da istakne dužniku kao i

...

Imovina koja je crkvama oduzeta po Zakonu o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, sa donošenjem Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama, po sili ovog zakona ne postoji kao crkvena imovina niti prestaje državna svojina, već o tome odlučuje Direkcija za restituciju, po pravilima upravnog postupka, protiv čije odluke se može pokrenuti upravni spor.

...

Nije preuranjena tužba za naknadu štete i povraćaj konfiskovane imovine rehabilitovanog lica, bez obzira što je Zakonom o rehabilitaciji propisano da će se pravo na naknadu štete i pravo na povraćaj konfiskovane imovine rehabilitovanog lica urediti posebnim zakonom, koji još nije donet.

...

Za pokretanje postupka eksproprijacije, nije propisana nikakva inicijativa ranijeg vlasnika eksproprisane nepokretnosti, pa ukoliko nije postignut sporazum, odnosno doneto rešenje o naknadi za eksproprisanu odnosno nacionalizovanu nepokretnost, niti se nadležni organ obratio sudu za određivanje naknade po službenoj dužnosti.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Na predlog poverioca, DOZVOLjAVA SE IZVRŠENjE radi naplate dinara, na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom, počev od . godine, do isplate, i troškova izvršenja, plenidbom potraživanja sa žiro-računa dužnika kod broj računa , i prenosom zaplenjene tražbine na žiro-račun poverioca kod , broj računa .

ODREUJE SE IZVRŠENjE na novčanim sredstvima dužnika u SKRAĆENOM IZVRŠNOM POSTUPKU, a radi naplate dinara, na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom, počev od . godine, do isplate, i troškova izvršenja, plenidbom potraživanja sa žiro-računa dužnika kod broj računa , i prenosom zaplenjene tražbine na žiro-račun poverioca kod , broj računa .