Traženo: žandarm

Ukupno nađeno: 30 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 30 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o načinu nošenja uniforme policijskih službenika (RS)

Osnovne delove redovne uniforme nose: policijski službenici Uprave policije, Uprave saobraćajne policije, Uprave granične policije, Uprave za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, Sektora za vanredne situacije i određeni broj policijskih službenika Žandarmerije .

Uredba o izgledu uniforme i oznaka policijskih službenika (RS)

8) za policijske službenike Žandarmerije : kratke pantalone, neopranske patike, motociklistička jakna (bluza), motociklističke rukavice, ski jakna, ski pantalone, džemper sa rol kragnom, ski rukavice, kapa sa zaštitom za uši i ski čizme;

delovi svečane uniforme za policijske službenike Žandarmerije su: šapka, navlaka za šapku, beretka, bluza, jakna, majica sa kratkim rukavima, košulja sa kratkim rukavima, košulja sa dugim rukavima, kravata, džemper, pulover, pantalone, suknja, kaiš, čarape, plitke cipele sa gumenim đonom, čizme, rukavice, šal, vetrovka, mantil, kišni mantil, akselbender, ešarpa, pafna i bele rukavice, a dodatni deo za oficire i podoficire je paradni nož, a za policijske službenike na komandnim dužnostima do nivoa

Osnovni delovi svečano-paradne uniforme za policijske službenike organizacionih jedinica Žandarmerije su: šapka, beretka, svečana bluza - mundir, akselbender, ešarpa, pafna, pantalone, suknja, košulja sa ruskom kragnom, čarape, cipele sa gumenim đonom, čizme, bele rukavice i šinjel, a dodatni deo za oficire i podoficire je paradni nož, a za policijske službenike na komandnim dužnostima do nivoa zamenika komandira čete sablja.

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela (RS)

Ministar nadležan za unutrašnje poslove može odrediti da u sprečavanju i otkrivanju krivičnog dela terorizma učestvuje organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove - Žandarmerija .

Pravilnik o uslovima i načinu upotrebe sredstava prinude (RS)

Posebne vrste oružja, minsko-eksplozivnih sredstava mogu upotrebiti samo posebno obučeni pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije , Interventnih jedinica policije i Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala, po prethodnom odobrenju načelnika Resora javne bezbednosti ili starešine koga on ovlasti.

Neposredni starešina obavezan je da sprovede postupak i donese zaključak o opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude u roku od osam dana od dana podnošenja izveštaja, a predmet u dva primerka dostavlja neposredno višem rukovodiocu (šefu samostalnog odseka, načelniku odeljenja ili načelniku uprave u sedištu sekretarijata ili Ministarstvu, komandantu Žandarmerije , Specijalne antiterorističke jedinice i Helikopterske jedinice).

člana nakon prijema predmeta vrši njegovu analizu, utvrđuje da li su prikupljene i dokumentovane sve činjenice potrebne za ocenu opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude, a po potrebi proverava ili prikuplja i druge dokaze ili nalaže da to učini neposredni starešina koji je sproveo postupak i nakon toga predmet sa predlogom ocene opravdanosti upotrebe sredstava prinude dostavlja načelniku sekretarijata, odnosno načelniku odeljenja ili uprave u sedištu Ministarstva, komandantu Žandarmerije ...

Načelnik sekretarijata, odnosno načelnik odeljenja ili uprave u sedištu Ministarstva, komandant Žandarmerije , Specijalne antiterorističke jedinice ili Helikopterske jedinice, po upoznavanju sa predmetom i predlogom rukovodioca organizacione jedinice daje ocenu o opravdanosti upotrebe sredstava prinude i pravilnosti sprovedenog postupka u slučajevima kada upotreba sredstava prinude nije imala za posledicu smrt lica, telesnu povredu ili materijalnu štetu.

Ovlašćena službena lica iz organizacionih jedinica u sedištu Ministarstva podnose izveštaj neposrednom rukovodiocu (načelniku Službe generalnog inspektora, komandiru čete Žandarmerije , komandiru Stanice pogranične policije, komandiru voda Specijalne antiterorističke jedinice, komandiru Helikopterske jedinice, šefu odseka i dr) koji postupa na način propisan u članu 37. ovog pravilnika.

Kada pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije , Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala i Interventne jedinice policije upotrebe sredstva prinude radi savladavanja aktivnog otpora lica usled diverzantsko-terorističkih aktivnosti, otmice lica, vazduhoplova i drugih prevoznih sredstava gde je ugrožen život više lica, podnose izveštaj u kome ne navode svoje lične podatke već pozivne znake u vreme izvođenja akcije, iz razloga zaštite lične sigurnosti.

Pravilnik o službenoj legitimaciji ovlašćenih službenih lica i znački uniformisanih pripadnika policije Ministarstva unutrašnjih poslova (RS)

Službena značka ovlašćenog službenog lica u Žandarmeriji je istog izgleda kao u st. 1. i 2. ovog člana, osim što je reljefna traka ispunjena crvenim emajlom, sa napisom: " ŽANDARMERIJA ". Pored toga, po vertikalnoj osi nalazi se zlatan reljefni viteški mač u položaju odbrane, dužine 89 <lat>mm</lat>, sa sečivom na dole, tako da njegova drška sa branikom stoji iznad trake sa napisom: " ŽANDARMERIJA ", a vrh sečiva izlazi preko unutrašnjeg dela ruba.

ID broj sastoji se od šest cifara i određuje se u rasponu od 100.001 do 299.999. ID broj ovlašćenih službenih lica u Resoru državne bezbednosti određuje se u rasponu od 300.001 od 499.999, u Žandarmeriji - od 500.001 do 599.999, a u Helikopterskoj jedinici - od 600.001 do 699.999.

Pravilnik o uniformi i oznakama (RS)

2) uniforma pripadnika Žandarmerije ;

Uniforma pripadnika Žandarmerije je vežbovna, interventna i svečana.

Vežbovnu uniformu pripadnika Žandarmerije čine: kačket, maskirna kapa, vunena potkapa, marama, majica sa kratkim rukavima, majica sa dugim rukavima, košulja sa dugim rukavima, polurolka, džemper, pantalone, kaiš, kombinezon, pamučne i vunene čarape, cipele, čizme, kožne i pletene rukavice, rukavice bez prstiju, vetrovka i kišna kabanica.

Interventnu uniformu pripadnika Žandarmerije čine: beretka, letnji i zimski kačket, maskirna kapa, vunena podkapa, mreža za lice, marama, šešir, majica sa kratkim rukavima, majica sa dugim rukavima, letnja i zimska košulja sa dugim rukavima, polurolka, džemper, komplet od vodootpornog materijala, letnje i zimske pantalone, kaiš, letnji i zimski kombinezon, kamuflažni komplet za sneg, pamučne i vunene čarape, borbene patike, letnje i zimske čizme, kožne i pletene rukavice, rukavice bez prstiju, vetrovka i

Svečanu uniformu pripadnika Žandarmerije čine: šapka, svečana bluza (u daljem tekstu: mundir), adselbender, ešarpa, pantalone, crne čarape, cipele, bele rukavice i šinjel.

Dodatni deo svečane uniforme pripadnika Žandarmerije za oficire i podoficire je paradni nož, a za pripadnike na komandnim dužnostima do nivoa zamenika komandira čete - sablja.

Posebne oznake su: pločica sa prezimenom uniformisanog pripadnika policije, oznake na šapki, kapi, šeširu, beretki ili kačketu (u daljem tekstu: kapa), oznaka za generale i oznake jedinica i poslova, oznaka pripadnosti protivpožarnoj policiji, oznake zvanja i funkcija i letački znak pripadnika Helikopterske jedinice, amblemi Žandarmerije , SAJ-a i Helikopterske jedinice, oznaka policije, šnala za kravatu i značke Srednje škole unutrašnjih poslova i Policijske akademije.

Oznaka na kapi pripadnika Žandarmerije je u obliku višezračne zvezde zlatnožute boje, koja se sastoji od naizmeničnih snopova dužih i kraćih zraka. U sredini zvezde je elipsasti štit sa tri polja u bojama zastave Republike Srbije; crveno, plavo, belo. Na crvenom polju je krst srebrnobele boje, a u uglovima krsta po jedno ocilo srebrnobele boje.

8) slovo Ž - za pripadnike Žandarmerije ;

Amblem Žandarmerije je po vertikalnoj osi dužine 100 <lat>mm</lat>, a po horizontalnoj osi širine 80 <lat>mm</lat>, u obliku trougaonog štita, čije su strane blago lučno povijene prema uglovima spajanja. Podloga štita je crvene boje, a obrubljen je ivičnom prugom kobalt-plave boje. Uz gornju stranu štita je kobalt-plava pruga širine 13 <lat>mm</lat>, na kojoj je lučni napis srebrne boje: " ŽANDARMERIJA ". U sredini štita je elipsasti štit sa tri polja u bojama

Amblem Žandarmerije , SAJ-a i Helikopterske jedinice nose se na gornjem delu spoljnjeg dela nadlaktice desnog rukava dela uniforme koji predstavlja spoljašnji sloj.

Vežbovnu uniformu pripadnici Žandarmerije i SAJ-a nose prilikom izvođenja obuke.

Interventnu uniformu pripadnici policije, Žandarmerije , SAJ-a i Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala nose prilikom izvršavanja posebnih bezbednosnih zadataka, a naročito: potraga i lišenja slobode učinilaca težih krivičnih dela, pregleda i pretresanja prevoznih sredstava, prostora i terena, sprečavanja narušavanja i uspostavljanja javnog reda i mira narušenog u većem obimu, izvršavanja zadataka interventnih jedinica i patrola, izvođenja stručne obuke policije, izvršavanja određenih zadataka drugih

Letnju i zimsku uniformu pripadnici Žandarmerije nose u letnjem i zimskom periodu, u skladu sa odlukom komandanta Žandarmerije , odnosno starešine kojeg on ovlasti.

Rokovi trajanja delova vežbovne uniforme pripadnika Žandarmerije , izraženi u godinama, su: kačket - 1; maskirna kapa - 2; vunena potkapa - 2; marama - 1; dve majice sa kratkim rukavima - 2; dve majice sa dugim rukavima - 2; dve košulje sa dugim rukavima - 2; polurolka - 2; džemper - 2; pantalone - 1; kaiš - 2; kombinezon - 1; pet pari pamučnih i vunene čarape - 1; cipele - 1; čizme - 1; kožne rukavice - 2; pletene rukavice - 1; rukavice bez prstiju - 2; vetrovka - 2 i kišna kabanica - 2.

Rokovi trajanja delova interventne uniforme pripadnika Žandarmerije , izraženi u godinama, su: beretka - 2; letnji i zimski kačket - 2; maskirna kapa - 2; vunena potkapa - 2; mreža na lice - 2; marama - 1; šešir - 2; dve majice sa kratkim rukavima - 2; dve majice sa dugim rukavima - 2; letnja i zimska košulja sa dugim rukavima - 2; polurolka - 2; džemper - 2; komplet od vodootpornog materijala - 4; letnje i zimske pantalone - 2; kaiš - 2; letnji i zimski kombinezon - 2; kamuflažni komplet za sneg - 4; pet

Rokovi trajanja delova svečane uniforme pripadnika Žandarmerije , izraženi u godinama, su: šapka - 5; mundir - 5; akselbender - trajno; ešarpa - trajno; pantalone - 5; dva para crnih čarapa - 2; cipele - 5 i bele rukavice - 5, a dodatnih delova: paradni nož - trajno i sablja - trajno.