Traženo: zakon o zastiti potrosaca

Ukupno nađeno: 73 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 61 pronadjenog primera ovde je prikazano 18 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o zaštiti potrošača (RS)

Zakon o zaštiti potrošača (SCG)

Pravilnik o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću (RS)

Operator Usluge i/ili lice iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika su odgovorni za rešavanje prigovora korisnika saglasno Zakonu i opštim aktima Agencije, propisima o zaštiti potrošača i opštim načelima zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga (RS)

Ako korisnik svoje pravo na odustanak od ugovora o kupovini robe, odnosno pružanju usluge ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača - ne obavezuje ga povezani ugovor o kreditu.

Zakon o zadužbinama i fondacijama (RS)

... zakona , smatraju se aktivnosti usmerene na promovisanje i zaštitu ljudskih, građanskih i manjinskih prava, promovisanje demokratskih vrednosti, evropskih integracija i međunarodnog razumevanja, održivi razvoj, regionalni razvoj, ravnopravnost polova, unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite ... o ... zaštitu ... zaštitu potrošača ... zaštitu ...

Zakon o zaštiti potrošača (RS)

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora zaključenih izvan poslovnih prostorija ne primenjuju se na ugovore koji su zaključeni upotrebom automata za prodaju robe ili usluga ili pomoću poslovnih prostorija koje su automatizovane i ugovore o prodaji hrane ili pića u privremenim objektima.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji robe u kojima trgovac ima obavezu isporuke robe i pružanje usluga primenjuju se samo na robu.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji robe primenjuju se i na ugovore o isporuci robe koja je predmet proizvodnje.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju i vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti primenjuju se i na prava potrošača iz ugovora o boravku učenika ili studenta u porodici u inostranstvu ili drugom odgovarajućem smeštaju uz redovno pohađanje nastave u školi ili na fakultetu u trajanju dužem od tri meseca ili uz saglasnost ugovornih strana u kraćem trajanju, kao i radi redovnog pohađanja određene obuke.

26) ugovor o pružanju usluga jeste, u smislu odredbi ovog zakona kojima se uređuje zaštita potrošača kod ugovora o pružanju usluga, ugovor kojim se trgovac obavezuje da obavi određeni posao, kao što je izrada ili opravka određene stvari ili izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog rada, a potrošač se obavezuje da mu za to plati naknadu;

Danom početka primene ovog Zakona prestaju da važe Zakon o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", broj 79/05) i Zakon o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom ("Službeni glasnik RS", broj 101/05).

Zakon o oznakama geografskog porekla (RS)

Ako su nazivi dva ili više mesta odakle proizvod potiče identični, ili gotovo identični u pisanom ili izgovorenom obliku (homonimni nazivi), zaštita takvih geografskih naziva biće priznata svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom , na osnovu principa pravednog i ravnopravnog tretiranja proizvođača na tržištu i istinitog obaveštavanja potrošača , osim kada to može da izazove zabunu u javnosti o tačnom geografskom poreklu proizvoda.

Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici (RS)

tržištu finansijskog lizinga, u skladu sa donetim Zakonom o finansijskom lizingu. Podzakonskom regulativom biće regulisano izdavanje dozvola i saglasnosti radi očuvanja integriteta finansijskog tržišta, kao i uslovi koji proističu iz ugovora o ... zaštita potrošača ...

... zaštite potrošača , čime će se osigurati dostizanje nivoa zaštite potrošača u EU. Novim zakonom o zaštiti potrošača i donošenjem podzakonskih akata unaprediće se i ojačati kapaciteti organizacija potrošača , unaprediće se i izgraditi savetodavni centri, uspostaviti jaka mreža organizacija potrošača . U skladu sa Nacionalnim programom zaštite potrošača ... potrošača ... potrošača ... zaštitom ...

Uredba o utvrđivanju nacionalnog programa zaštite potrošača (RS)

... o zaštiti potrošača kojima je podstakla zemlje članice da zakonski urede oblast zaštite potrošača . Evropske države potpisnice Ugovora o osnivanju Evropske zajednice, potpisanog u Rimu 1957. godine, usvojile su 1973. godine Evropsku povelju o obaveštavanju i zaštiti potrošača sa preciznim definisanjem liste proširenih prava, koja se sastoje od prava na zaštitu ... zaštitu ... zaštitu ... zaštite ... o ... potrošače ... o zaštiti potrošača ...

prava na pomoć u njegovom realizovanju kroz pružanje stručne i finansijske pomoći direktno preko EU ili preko odgovarajućih samostalnih agencija. Eksplicitna obaveza Republike Srbije je da usaglasi svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU i da ugradi celokupni sadržaj <lat>acljuis communautaire</lat> (zajedničke pravne tekovine) u svoj normativni sistem, ne odnosi se samo na skup propisa koji se ekskluzivno tiče zaštite potrošača , a koji je sadržan u Zakonu o zaštiti potrošača ...

... zakona , tj. ostvarivanja efikasne pravne zaštite potrošača . Sporazum zahteva efikasnu pravnu zaštitu potrošača , da bi se poboljšao kvalitet potrošne robe i održali odgovarajući standardi bezbednosti. Uporedno međunarodno iskustvo je pokazalo da između državnog mehanizma za sprovođenje zakona , tj. državnih organa, organa autonomnih pokrajina i organa jedinica lokalnih samouprava i autonomnih potrošačkih ... potrošača ... potrošače ... Zakona o zaštiti potrošača ...

... zaštite potrošača u nacionalno zakonodavstvo. Postoje dve grupe uputstava EU. U prvoj grupi su obavezna uputstva koja uređuju odnose povodom zaštite interesa građana, fizičkih lica i drugih krajnjih potrošača na tržištu, što je uređeno odredbama Zakona o zaštiti potrošača , koji tako postaje opšti propis za zaštitu potrošača , a u drugoj grupi su obavezna uputstva koja uređuju generalnu zaštitu ... o ... zaštite potrošača ...

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 10 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Okrivljeno pravno lice proizvođač mineralne vode sa utvrđenim nedostacima, koji svoje proizvode stavlja u promet preko drugog pravnog lica (ili radnje), ne može odgovarati za privredni prestup po Zakonu o zaštiti potrošača već po Zakonu o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima.

...

*MATERIJALNO PRAVO Kada u izreci odnosno obrazloženju prvostepene presude nije navedeno da su okrivljeni vršili prodaju svojih proizvoda krajnjim potrošačima , ne može se zaključiti da li ima osnova za primenu Zakona o zaštiti potrošača ili kog drugog propisa.

...

Kada prema utvrđenom okr. pravno lice nema svojstvo prodavca iz čl. 2. Zakona o zaštiti potrošača , a prvostepeni sud isto lice oglasi odgovornim za privredni prestup iz čl. 77. st. 1. tač. 13. i st. 2. navedenog Zakona , povredio je materijalni zakon na štetu okrivljenih, jer je primenio zakon koji se, u konkretnom slučaju, nije mogao primeniti.

...

Kada se tvrdi izrekom prvostepene presude da je nameštaj koji su okrivljeni stavili u promet bio nepravilno ili nepotpuno deklarisan (čl. 53. Zakona o zaštiti potrošača ) mora se zatečeno stanje uporediti sa odredbom odgovarajućeg pravilnika, standarda ili kog drugog podzakonskog akta, jer je u suprotnom izreka presude nerazumljiva i zahvaćena bitnom povredom odredaba postupka.

...

Za pravilnu primenu Zakona o zaštiti potrošača prvostepeni sud mora utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje da li su okrivljeno pravno i odgovorno lice imali svojstvo prodavca iz člana 2 toga zakona odnosno da li su vršili prodaju spornih proizvoda krajnjim potrošačima .

...

Za pravilnu primenu Zakona o zaštiti potrošača prvostepeni sud mora utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje da li su okrivljeno pravno i odgovorno lice imali svojstvo prodavca iz člana 2. toga zakona odnosno da li su vršili prodaju spornih proizvoda krajnjim potrošačima .

...

Kada okrivljeni vrše prodaju proizvoda čija deklaracija nije sadržala propisane podatke odnosno proizvode koji nisu bili označeni u skladu sa propisima preko objekta okr. pravnog lica koje se bavi veleprodajom, neće odgovarati za privredni prestup iz člana 77 stav 1 tač. 13 i stav 2 Zakona o zaštiti potrošača , već za privredni prestup iz člana 22 stav 1 tač. 1 i stav 2 Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima (Sl. list SCG 44/2005)

...

Kada okrivljeni vrše prodaju proizvoda čija deklaracija nije sadržala propisane podatke odnosno proizvode koji nisu bili označeni u skladu sa propisima preko objekta okr. pravnog lica koje se bavi veleprodajom, neće odgovarati za privredni prestup iz člana 77. stav 1. tač. 13) i stav 2. Zakona o zaštiti potrošača , već za privredni prestup iz člana 22. stav 1. tač. 1) i stav 2. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima ("Sl. list SCG",

...

Nerazumljiva je izreka prvostepene presude da su okrivljeni oglašeni odgovornim i osuđeni zbog privrednog prestupa iz člana 77. st. 1. tač. 13) i st. 2. Zakona o zaštiti potrošača , jer su postupili suprotno članu 53. i 54. tog zakona , stavljajući u promet hranu za životinje i hraniva u originalnom pakovanju putem razmeravanja, s obzirom da je navedenom kaznenom odredbom sankcionisana prodaja proizvoda koji nemaju deklaraciju ili ona ne sadrži propisane podatke, odnosno radnja uklanjanja i menjanja

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2375/2009-04 (_)

Izmena osnovice za obračun PDV i ispravka iznosa dugovanog PDV u slučaju vraćanja dobra prodavcu, pri čemu obveznik PDV -prodavac, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita potrošača , vraća kupcu novčani iznos koji je jednak maloprodajnoj ceni predmetnog dobra na dan vraćanja, a koji može biti manji ili veći od iznosa naknade za promet tog dobra