Traženo: umanjenje zarade

Ukupno nađeno: 473 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 418 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o načinu i postupku smanjenja plata , odnosno zarada , neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru (RS)

Zakon o privremenom smanjenju plata , odnosno zarada , neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru (RS)

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice (RS)

Pravilnik o načinu i postupku umanjivanja obračunatog poreza na lična primanja po osnovu isplaćenih naknada zarada (RS)

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Priznanja, nagrade i umanjenja , odnosno uvećanja plata

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse.

Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu turističku propusnicu na osnovu putne isprave u koju su upisani članovi porodice, plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse.

Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane stavom 5. ovog tarifnog broja.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

Pravilnik o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga (RS)

3. obezbedi da način određivanja plata internih kontrolora ne umanjuje niti je verovatno da bi mogao umanjivati njihovu objektivnost;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 32 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zakonom je data mogućnost da se kolektivnim ugovorom kod poslodavca predvide, pored slučajeva koji su utvrđeni zakonom i opštim kolektivnim ugovorom, i drugi slučajevi u kojima zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu , odnosno mogućnost umanjenja zarade ukoliko zaposleni nisu izvršili planirani obim posla.

...

Rezultati rada i ocena rezultata rada vrše se za mesec dana unazad, pa se stoga umanjenje zarade za neizvršeni posao ne može vršiti godinu dana unazad.

...

Pravo na naknadu izgubljene zarade kao vida materijalne štete postoji samo ako se utvrdi da povređeni usled pretrpljenih povreda i narušenja zdravlja ne može da ostvaruje zaradu koju je ostvarivao do povrede, odnosno zaradu koju bi ostvarivao da je zdrav i da mu nije smanjena radna sposobnost.

...

poslodavac je ovlašćen da svojim aktom i ugovorom o radu, utvrdi i pod kojim uslovima će se ostvariti pravo na uvećanu zaradu i s tim u vezi da se ugovorom o radu odredi da ugovoreni deo zarade zavisi ne samo od kvaliteta i rezultata rada zaposlenog, već i od uspešnog poslovanja preduzeća kao i da se ovaj deo zarade može uvećati i umanjiti odlukom poslodavca, a na osnovu utvrđenih finansijskih rezultata poslovanja.

...

Novčana renta kao oblik naknade materijalne štete ne dosuđuje se zato što je smanjena radna sposobnost oštećenog već zbog zarade koju oštećeni ne može da ostvaruje zbog smanjene radne sposobnosti.

...

Osnov za umanjenje osnovne zarade je radni učinak zaposlenog primenom naznačenih kriterijuma i ocenom rezultata rada, a ne delimično nepoznavanje teorijskih znanja na testu.

...

Stečajni upravnik nije ovlašćen da samostalno umanji ugovorene zarade licima zadržanim na radu u toku stečaja, zbog svoje procene da nisu uspešno obavljali radne zadatke.

...

Osnov za ostvarivanje prava na naknadu materijalne štete, prema odredbi čl. 195. ZOO postoji samo ako se utvrdi da povređeni usled pretrpljenih povreda i narušenja zdravlja ne može da ostvaruje zaradu koju je ostvarivao do povrede, odnosno zaradu koju bi ostvarivao da je zdrav i da mu nije smanjena radna sposobnost, a ne s obzirom na utvrđeni stepen smanjene radne sposobnosti.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 19 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

OBJAŠNjENjE o načinu obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu, saglasno članu 20. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, za lica kojima je u prethodnoj godini privremeno smanjena plata , odnosno zarada

...

Da li se na zaposlene u stomatološkoj službi doma zdravlja primenjuje Zakon o radu, u pogledu umanjenja zarade koju je, s obzirom na učinak izvršio direktor doma zdravlja, te da li se može primeniti Pojedinačni kolektivni ugovor doma zdravlja u pogledu umanjenja plata za 10% za mesec april 2007. godine?

...

Novčana kazna koja se sastoji u smanjenju mesečne plate (ličnog dohotka) zbog povrede vojne discipline, a koju je osuđeni platio, uračunava se po članu 50. stav 2. KZ SFRJ u kaznu izrečenu za krivično delo čija obeležja obuhvataju i obeležja povrede vojne discipline.

...

Ako je po računima koji su izdati pre stupanja na snagu Zakona o PDV koje preduzeće želi da otpiše zbog nemogućnosti naplate, isporuka dobara izvršena posle 1.1.2005. godine, obveznik je dužan da na naknadu po tim računima obračuna i plati PDV, a ako je po njima u 2004. godini obračunao i platio porez na promet, može da umanji poresku obavezu po osnovu PDV za iznos plaćenog poreza na promet

...

Ha prihode po osnovu autorskih i srodnih prava, odnosno prava industrijske svojine, plaća se porez na dohodak građana po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za troškove koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda. Autoru se priznaju se normirani troškovi u visini od 40% do 60% od bruto prihoda, odnosno stvarni troškovi ako ih obveznik dokumentuje

...

Osnovica za obračun PDV je ukupna naknada iskazana u privremenoj situaciji overenoj od strane nadzornog organa i ne može da se umanji za iznos kazne koju izvođač radova plaća zbog korišćenja pri isporuci i ugradnji porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 86/04 - u daljem tekstu osnovica) kod prometa dobara i usluga iznos naknade (u novcu, stvarima, ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su

...

Na prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine, porez se plaća po stopi od 20%, na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove

...

Pravo na umanjenje obračunate akcize ne može se ostvariti, s obzirom na to da barut nije proizvod na koji se plaća akciza

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

USVAJA SE tužbeni zahtev maloletnog tužioca iz čiji je zakonski zastupnik majka iz , OBAVEZUJE se tuženi iz , da na ime izdržavanja maloletnog tužioca plaća mesečno iznos od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose i obaveze za obavezno socijalno osiguranje, računajući od dana podnošenja tužbe, i to na ruke majke maloletnog tužioca svakog prvog do petog u mesecu, a pod pretnjom izvršenja.

...

Zbog povrede tužilac je bio dana na bolovanju, pa mu je zarada umanjena za iznos od dinara.

Zbog ove povrede tužilac je odsustvovao sa posla , te je izgubio zaradu u vidu umanjene plate , u visini od ukupno dinara.

Zbog toga tražim da mi nadoknadi materijalnu i nematerijalnu štetu zbog pretrpljene povrede na radu tako što će mi isplatiti dinara na ime pretrpljenih fizičkih bolova, dinara na ime umanjenja opšte životne sposobnosti, dinara na ime umanjenja estetskog izgleda, i dinara na ime izgubljene zarade , sve sa kamatom, počev od godine do dana isplate, kao i da mi naknadi troškove postupka .